Citation link:
 • Малъкъ българскый писмовникъ или Образцы за различны писма
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Правила за писмописаніето
   • 1. За стиля
    • [с. 3]
   • 3. За употрѣбляемата въ писмописаніето книга
   • 4. За датата
   • 4. За надписа
    • [с.] 4
   • 5. За съдьржаніето на писмото
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • 6. За подписа и за адресса на писмата
    • [с.] 7
   • 7. За послѣписаніето
   • 8. За куверта или обвивката
    • [с.] 8
   • 9. За способа на запечатваньето
   • 10. За отговора
    • [с.] 9
   • 11. Нѣколко размышленія
    • [с.] 10
  • Малъкъ българскый писмовникъ. Образцы за писма
   • І. Писма на нова година
    • 1. Сынъ на родителитѣ си
     • [с. 11]
    • 2. Друго за сѫщыя прѣдметъ
    • 3. Сѫщо
     • [с.] 12
   • ІІ. Писма на праздницы
    • 1. На баща
     • [с.] 13
    • 2. На майка
    • 3. На стрыка
     • [с.] 14
    • 4. На покровитель
     • [с.] 15
   • ІІІ. Писма благодарителны
    • 1. На уйка за покровителството му
    • 2. На благодѣтель
     • [Текст]
      • [с.] 16
     • Отговоръ
    • 3. За освобожденіе отъ затворъ
     • [с.] 17
    • 4. За непоискано покровителство
     • [с.] 18
    • 5. Сѫщо
     • [с.] 19
    • 6. Отъ ученикъ на благодѣтеля си
     • [с.] 20
    • 7. Отъ ученикъ на учителя си
     • [с.] 21
   • ІV. Писма срадователны
    • 1. За честитенье на свадба
     • [с.] 22
    • 2. На срадваніе за добываніе на чедо
   • V. Писма утѣшителны
    • 1. До пріятель при смьрть-та на баща му
     • [с.] 23
    • 2. До пріятель при смьрть-та на майка му
     • [с.] 24
    • 3. До една Госпожа по поводъ на смьрть-та на чедото й
     • [с.] 25
    • 4. Друго
     • [с.] 26
   • VІ. Писма на разны случаи
    • 1.
     • [Текст]
      • [с.] 27
     • Отговоръ
    • 2.
     • [с.] 28
    • 3.
     • [с.] 29
    • 4.
     • [с.] 30
    • 5.
     • [с.] 31
    • 6.
     • [Текст]
     • Отговоръ
      • [с.] 32
    • 7.
     • [с.] 33
    • 8.
    • 9.
     • [с.] 34
    • 10.
     • [Текст]
      • [с.] 35
     • Отговоръ
      • [с.] 36
    • 11.
     • [с.] 37
   • VІІ. Писма на работа и търговскы
    • 1. До единъ роднина за потъкмяванье на една дѣлба
     • [с.] 38
    • 2. До единъ длъжникъ
    • 3. Благодорително, придружено съ плащаніе на заеты пары
     • [с.] 39
    • 4. Пытаніе за състояніето на единъ търговецъ за да бы го кредиторували
     • [Текст]
     • Отговоръ
      • [с.] 40
    • 5. За исканіе на заеты пары
     • [с.] 41
    • 7 [6]. За исканіе на заемъ пары
    • 7. Друго
     • [с.] 42
    • 8. Приканяніе за приключваніе на смѣткы
    • 9. При незаплащаніе на одължителенъ записъ
     • [с.] 43
   • VІІІ. Полицы, Записы, Обвезателства и проч.
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • 1. Образецъ на полица на евяванье
    • 2. Образецъ на полица съ по много дни слѣдъ евяваньето
     • [с.] 46
    • 3. Срочна полица
     • [с.] 47
    • 4. Полица да са плати на панаирь
    • 5. Записъ на заповѣдь
     • [с.] 48
    • 6. Пакъ записъ на заповѣдь
     • [с.] 49
    • 7. Простъ обезателенъ записъ
    • 8. Съвокупно обезателство
     • [с.] 50
    • 9. Друго съвокупно обезателство
    • 10. Утъкмителенъ записъ или квитанція
    • 11. Записъ срѣщо изгубено обезателство. когато са исплаща
     • [с.] 51
    • 11 [12]. Расписка за стокы зеты на съхраненіе
    • 12 [13]. Расписка за разны нѣща зеты на съхраненіе
    • 13 [14]. Образцы на разны пълномощны писма
     • 1.
      • [с.] 52
     • 2.
     • 3.
      • [с.] 53
    • 14 [15]. Обезателство съ залогъ на имоть
    • 15 [16]. Продавятеленъ записъ
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • 17. Продавателны за стока, която са прѣдава на нѣкокко срокове
     • 1.
      • [с.] 56
     • 2.
      • [с.] 57
    • 18. Съгласителны
     • 1.
      • [с.] 58
      • [с.] 59
     • 2.
      • [с.] 60
      • [с.] 61
    • 20 [19]. Записъ слѣдъ разъединеніе на съдружество
     • [с.] 62
    • 21 [20]. Завѣтъ
     • [с.] 63
     • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Засен форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]