Citation link:
 • Хымія за главны народны училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Неорганическа хымія
   • Въведеніе
    • Прѣдмѣтъ на хыміѫ-тѫ
     • [с. 1]
    • Раздѣленіе на тѣла-та на просты и сложны
     • [с.] 2
    • Раздѣленіе на хыміѫ-тѫ
    • Основни закони на хыміѫ-тѫ
     • [с.] 3
     • Просты-тѣ тѣла на рѣдко ся намирать въ природѫ-тѫ чисты, а повече-то сѫ съединены съ другы, та правять сложны тѣла
      • [с.] 4
    • За хымическы-тѣ съединенія въобще и за тѣхны-тѣ свойства
     • Кога-то двѣ просты тѣла ся съединять помежду си излиза съединеніе отъ прьвый рядъ
      • [с.] 5
     • Всичкы просты тѣла ся силять да ся съединятъ съ кислорода
      • [с.] 6
     • Кыслоты-тѣ бывать троякы
      • [с.] 7
     • Кога-то ся съедини кыслота съ основаніе, тогава излиза трето тѣло, кое-то ся нарича соль
    • Хымическы еквиваленти
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Начинъ за разлагане на тѣла-та
     • [с.] 10
    • Кристализація
     • У кристалы-тѣ има всякога извѣстно количество водѫ, коя-то може да бѫде хымическы съединена съ тѣхъ
      • [с.] 11
    • Раздѣлѣніе на просты-тѣ тѣла
    • Полза отъ хыміѫ-тѫ
     • [с.] 12
   • Отдѣлъ пьрвыи. Металоиди
    • 1. Кыслородъ
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • 2. Водородъ
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • 3. Азотъ
     • [с.] 20
     • Въздухъ
      • [с.] 21
      • [с.] 22
    • 4. Вѫглеродъ
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • Горѣніе
      • [с.] 26
      • [с.] 27
    • 5. Хлоръ
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • 6. Јодъ
     • [с.] 31
    • 7. Симпуръ или жупель
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • 8. Фосфоръ
     • [с.] 35
    • 9. Арсеникъ (Мишакъ)
     • [с.] 36
    • 10. Кремній (Силиціумъ)
     • [с.] 37
     • За правеніе стъкло
      • [с.] 38
    • Поглядъ възъ металоиды-тѣ
     • [с.] 39
     • [с.] 40
   • Отдѣлъ вторый. Метали
    • 11. Калій
     • [с.] 41
     • 1. Вѫгленокысело кали
      • [с.] 42
     • 2. Азотнокысело кали
    • 12. Натрій
     • [с.] 43
     • 1. Вѫгленокыселъ натръ
     • 2. Симпурокыселъ-натръ
     • 3. Хлорный-натрій
      • [с.] 44
    • 13. Калцій
     • 1. Калціевъ окысъ
      • [с.] 45
     • 2. Вѫгленно-кысела варь
     • 3. Симпуро-кысела варь
      • [с.] 46
     • 4. Фосфоро-кысела варь
     • 5. Хлорна варь
    • 14. Магнезій
     • [с.] 47
    • 15. Глиній
     • [с.] 48
     • Правеніе порцеланъ
      • [с.] 49
    • 16. Желѣзо
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • 17. Мѣдь
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • 18. Цинкъ
     • [с.] 55
    • 19. Калай (Елавъ)
     • [с.] 56
     • [с.] 57
    • 20. Олово
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • 21. Живакъ
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
    • 22. Срѣбро
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • 23. Платина
     • [с.] 65
    • 24. Злато
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Прѣглѣдъ на металы-тѣ
     • [с.] 68
  • Органическа хымія
   • Въведеніе
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • Органическы тѣла
     • [с.] 71
    • Разлаганіе на органическы-тѣ тѣла
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • Разлика на животны-тѣ отъ растенія-та
   • I. Растенія
    • [с.] 74
    • Храненіе на растенія-та и растителны матеріи
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
    • Особны части на растенія-та
     • [с.] 81
    • Органическы кыслоты
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • Органическы основанія или алкалоиди
     • [с.] 84
    • Растителны кончици (Влакна)
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Нишеще или скробъ (Амилумъ)
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Хлѣбъ-тъ
    • Захарь или Шекеръ
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Алкоолъ
     • Ракія
     • Вино
      • [с.] 91
     • Пиво (Бира)
    • Етеръ
     • [с.] 92
    • Албюминъ (Бѣлтакъ)
     • [с.] 93
    • Растителны масла
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Сапунъ
    • Етерно масло
     • [с.] 96
    • Клееве (Гумы) и Смолы
     • [с.] 97
    • Смолы
     • [с.] 98
    • Цвѣтны матеріи
     • [с.] 99
   • II. Животны
    • Храненіе на животны-тѣ
     • [с.] 100
    • Животны матеріи
     • 1. Кръвь
      • [с.] 101
      • [с.] 102
     • 2. Кости
     • 3. Мясо
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • 4. Масти
     • 5. Млѣко
      • [с.] 105
      • [с.] 106
     • 6. Яйца
      • [с.] 107
    • Хранителны вещества
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Поглядъ възь органическы-тѣ вещества
     • [с.] 114
  • Заключеніе
   • [с.] 115
   • [с. 116]
  • Съдьржаніе
   • [с. 117]
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с. 120]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]