Citation link:
 • Уставъ и правилникъ на българското читалище въ Видинъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Българско читалище въ Видинъ. Уставъ
   • Глава пьрва. Цѣльта на Читалището
    • Членъ пьрвый
     • [с. 1]
   • Глава втора. Съставъ и поддьржаніе на Читалището
    • Членъ вторый
    • Членъ третій
    • Членъ четвьртій
     • [с.] 2
    • Членъ петій
    • Членъ шестій
    • Членъ седмій
    • Членъ осмій
     • [с.] 3
   • Глава третя. Управленіето на Читалището
    • Членъ десетій
    • Членъ единаестій
     • [с.] 4
    • Членъ дванаестій
     • [с.] 5
    • Членъ тринаестій
    • Членъ четыринаестій
    • Членъ пятнаестій
    • Членъ шеснаестій
    • Членъ седемнаестій
     • [с.] 6
    • Членъ осемнаестій
    • Членъ деветнаестій
    • Членъ дваестій
     • [с.] 7
    • Членъ дваесетъ и пьрвій
     • [с.] 8
  • Правилникъ на българското читалище въ Видинъ
   • Отдѣленіе пьрво. Общи прѣдписанія
    • [с. 9]
   • Отдѣленіе второ. За книгохранителницѫтѫ
    • [с.] 10
   • Отдѣленіе трето. За събраніята
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Отдѣленіе четвьрто. За нарушеніето на устава или на правилника
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с. 15]
    • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]