Current View
Citation link:
Authors:
Кожухарова, Даниела
 
Title:
Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа
 
Date of Issue:
2018
 
Publisher:
Издателство Тракийски университет - ДИПКУ
 
Identifiers:
978-954-691-078-3 [isbn]
 
Type:
Book
 
Language:
bul
 
Subject:
информационни технологии; комуникационни технологии; училище; мениджмънт; образователен мениджмънт
 
Abstract:
Настоящата книга е разработена на основата на дисертационно изследване, проведено в периода 2012-2017 г. Ето и някои съдържателни особености на отделните глави. В Първа глава „Педагогически аспекти на мениджмънта на ученическия клас“ са разгледани основни понятия от теориите за мениджмънта, конкретизацията на понятието за образователен мениджмънт и йерархичните му равнища. На тази основа е очертано мястото на мениджмънта на ученическия клас, неговата същност, специфика и роля за образованието. Представени са модели за мениджмънт на различните видове образователни среди. Във втора глава „Технологични аспекти на мениджмънта на класа“ са разгледани етапите в развитието на ИКТ, разделени на базата на развитието на иновациите, оказали влияние на развитието на образованието и обучението. Анализирани са принципите на конструктивизма, като методологична основа на електронното обучение. Описани са възможностите на програмата Mythware Classroom Management за ефективно управление на класа. Направено е сравнение между нея и други две програми за управление на класа, използвани в Българските училища – NetSupport School и HP Classroom Manager. В трета глава „Методика на изследването“ са конкретизирани концептуалните аспекти на изследването. Описани са етапите и основните моменти от проведения педагогически експеримент. В четвърта глава „Резултати от експерименталната дейност“ са представени резултатите на изследването и направените апробации на модела за мениджмънт на процеса на обучението.