Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.23
 
Other Titles:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Medecine-Veterinaire, t.23
 
Date of Issue:
1947
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Илиев, Тодор. Основни насоки в борбата с най-важните засега вирусни болести у нас - чума по птиците, чума по свинете и бяс, 1-39; Иванов, Кс., Б. Начев и Ал Тошков. Една етиологически неизяснена ензоотична дисеминирана пневмония по говедата у нас, с милиарни огнища, прилични на актиномикозни такива, 41-51; Недялков, Ст. Принос към микроскопската диагноза на червенката, 53-62; Ников, Светослав. Клинично значение на клиторния рефлекс при ректалното изследване, 63-70; Тошков, Ал., Ас. Тошков, Ив. Матеев, П. Кюприбашиев. Върху причините за лесното инфектиране при аутопсия на септични кадаври, 71-78; Начев, Боян. Изпитване на сърдечната дееспособност при коня и говедото, 79-93; Йорданов, Мирчо. Върху улова на миди, обработката и използването им като храна, 95-116; Кръстев, Л. Изследвания върху мускулатурата на бивола.I съобщение, 117-132; Ефтимов, Борис. Увеличение хранителната стойност на грубите фуражи чрез химическо въздействие. Опити с царевична шума, 133-193; Калъпов, Иван. Ветеринарната медицина в народното стопанство, 195-245; Москов, Моско. Опити върху трансплантация на семенников паренхим при растящи агнета. II съобщение, 247-288; Иванов, Стефан. Върху вариабилитета на vena azygos при домашните животни. I Изследвания при свински ембриони, 289-342; Минчев, Петър. Щети и пречки при развъждане на животните у нас, 343-380; Димитров, Дим. Върху силажирането на зелените фуражни растения, 381-405; Прокопанов, Атанас. Безплодието по домашните животни (Встъпителна лекция), 407-426; Ангелов, Ст., Ал. Тошков, Ст. Недялков. Изследвания върху случаи от епизоотичен лимфангиоит (африкански сап) в България, 427-439; Братанов, К. Върху приложението на жълтъчните сперморазредители при изкуственото осеменяване на крави, 441-458; Желев, Владимир и Никола Лалов. Един случай от сублевкемична лимфаденоза с грануломатозно разрастване в някои лимфни възли при една коза, 459-486; Жеков, Станю. Микроскопската находка при експериментална пневмококова септицемия, 487-494; Тодоров, Тодор. Еволюция на бактериоскопската находка при експерименталната пиоцианеусова септицемия, 495-504; Ников, Светослав. Лекуване на акутното подуване у преживните с лампен петрол, 505-538; Начев, Б. Отравяне с Arenaria serpylliofoloa при коня, 539-543; Боев, Боян. Два случая на заболявания след консумация на сирене, 545-553; Иванов, Кс., М. Петричев, Вл. Желев. Ензоотичен рахит по прасетата във връзка със сушата у нас, 555-570; Йорданов, Мирчо. Оползотворяване на делфиновите мазнини и месо по българското черноморско крайбрежие, 571-590; Тошков, Ал. И В. Веселинов. Принос към рационализиране културелната идентификация, съхранението и транспорта на бактериите, 591-601