Citation link:
 • [Краткое толкованїе на Божественныатъ храмъ на колко са въ него свѧщенны сосՃды и одежды... Изданіе первое]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Предисло́вїе камто̀ любе́знытѣ прочита́тели
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
  • Ча́сть а҃. Зарадѝ Боже́ственныа̀тъ Хра́мъ, и̑ свѧще́ннытѣ сосՃ́ды и̑ о̑дѣѧ̑нїѧ
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Ча́сть в҃. Зарадѝ о̑быкнове́ннытѣ церко́вны пра́вила
   • [с. 27]
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с. 33]
   • [с. 34]
  • Ча́сть г҃. Зарадѝ Боже́ственната ЛїтՃргίа
   • [с. 35]
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 40
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • Ча́сть д҃ . Заради́ Та́инствата
   • [с. 80]
   • Та́инство а҃. За Креще́нїето
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Та́инство в҃. За Свѧто́то Мѵ́ро
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Та́инство г҃. За Боже́ственното Причаще́нїе
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Та́инство д҃. За Покаѧ́нїето
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Та́инство е҃. За Свѧще́нството
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Та́инство ѕ҃. За Жени́тбата
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Та́инство з҃. За Маслоѡсвѧще́нїето
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • Ѡ̑главле́нїе
   • [с. 109]
  • Погрѣ́шности
   • [с. 110]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]