Citation link:
 • Новъ турско-българскы писмовникъ [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Турскытѣ писмовници въобще ся печятатъ[...]
   • [с. 2]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Новъ турско-българскы писмовникъ
   • Образи за разни распискы (илми-хабери)
    • Брой І.) Илми-хаберъ, който ся дава на правителството за пѫтно тескере
    • Брой 2.) Сѫщо
     • [с.] 5
    • Брой 3.) Образъ за илми-хаберъ, който ся дава за да ся каити (подпише) пѫтно тескере
    • Брой 4.) Образь за илми-хаберъ, който ся дава на карентинѫтѫ отъ махаленскыя мухтаринъ, за да ся погребе нѣкой мьртвецъ
     • [с.] 6
    • Брой 5.) Образъ за задължителенъ записъ
    • Брой 6.) Сѫщъ записъ безъ лихвѫ
     • [с.] 7
    • Брой 7.) Образъ за записъ, който ся дава срѣщу пари земени съ залогъ, и исплащаеми въ опрѣдѣлени врѣмена (малко по малко)
     • [с.] 8
    • Брой 8.) Уничтожителенъ записъ (батал-на-ме), който ся дава срѣщу изгубенъ задължителенъ записъ
    • Брой 9.) Образъ за за порѫчителство, което ся дава на мѣстнѫтѫ власть, за да ся извади единъ дължникъ отъ затворницѫтѫ за приврѣменно
     • [с.] 9
   • Образи за полици
    • Брой 10.) Образъ за полица називаема виста
    • Брой 11.) Образъ за полица такожде виста, исплащаема съ почякъ
     • [с.] 10
    • Брой 12.) Образъ на полица Дата, сир. полица, на която срокътъ ся счита отъ деньтъ на изданіето й
    • Брой 13.) Образъ на отворенъ запись, називаемъ Боно (добро)
     • [с.] 11
   • Образи за контрати
    • Брой 14.) Образъ за съгласително, което ся прави за съставленіето на едно търговско дружество отъ двѣ или повече лица
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Брой 15.) Образъ за условителенъ запись, който ся прави за прѣдаваніе на храни
     • [с.] 14
    • Брой 16.) Образъ на издължителенъ запись, когото съдружницитѣ си даватъ единъ другыму, за развалѫтѫ и уничтоженето на едно дружество, слѣдъ като си видятъ смѣткытѣ
   • Образи за призователни писма
    • Брой 17.) Образъ за призователно за балъ
     • [с.] 15
    • Брой 18.) Образъ за призователенъ билетъ, който ся пише за призованіето на нѣкой пріятель въ едно пріятелско събраніе
    • Брой 19.) Образъ за билетъ, който ся пращя за призованіе на нѣкого въ едно угощеніе
     • [с.] 16
   • Разни писма
    • Брой 20.) Отъ сынъ на баща
     • [с.] 17
    • Брой 21.) Сѫщо отъ сынъ къмь майка
    • Брой 22.) Отъ Баща на сынъ
     • [с.] 18
    • Брой 23.) Отговоръ на горнето писмо
     • [с.] 19
   • Търговскы писма
    • Брой 24.) Отъ съдружникъ до съдружникъ
     • [с.] 20
    • Брой 25.) Сѫщо
     • [с.] 21
    • Брой 26.) Напомнително за исплащаніе на дадени въ заемъ пари
     • [с.] 22
    • Брой 27.) Отговоръ на горнето
     • [с.] 23
    • Брой 28.) Образци за прѣпорѫчителни и посѣтителни писма
     • [с.] 24
    • Брой 29.) Друго прѣпорѫчително
     • [с.] 25
    • Брой 30.) Отговоръ на горнето
    • Брой 31.) Образъ за прѣпорѫчително до славното прѣдсѣдателство на Държявныя съвѣтъ
     • [с.] 26
    • Брой 32.) Сѫщо
     • [с.] 27
    • Брой 33.) Сѫщо
    • Брой 34.) Образъ за честитяваніе на мютесарифлѫкъ
     • [с.] 28
   • Образи за нѣкои прошенія
    • Брой 35.) Образъ за прошеніе, което ся поднася до санджякскытѣ мютесарифлѫци за събираніето на зиманія
     • [с.] 29
    • Брой 36.) Сѫщо
    • Брой 37.) Образъ за прошеніе, което ся поднася за събираніето на пари отъ единъ иностраненъ подданикъ
     • [с.] 30
    • Брой 38.) Друго
     • [с.] 31
    • Брой 39.) Прошеніе което ся поднася на правителството отъ еднѫ махалѫ въ видъ на оплакваніе отъ неприличнитѣ постѫпкы и поведенія на едно лице
     • [с.] 32
    • Брой 40.) Прошеніе, съ което ся иска дозволеніе за направѫтѫ на еднѫ новѫ кѫщѫ
    • Брой 41.) Прошеніе, съ което ся иска дозваленіе за да ся продаватъ питіета
     • [с.] 33
    • Брой 42.) Образи за нѣкои прошенія, които ся поднасятъ на Главнитѣ веляетскы управители
     • [с.] 34
    • Брой 43.) Сѫщо
    • Брой 44.) Сѫщо
     • [с.] 35
    • Брой 45.) Образъ за прошеніе, което ся поднася за издѣйствуваніето на Высочяйши царскы Фирманъ, за отваряніето на еднѫ рудницѫя
     • [с.] 36
    • Брой 46.) Прошеніе, което съдьржава умоленіе за да ся даде воля за въздвиганіето на еднѫ новѫ цьрквѫ
     • [с.] 37
    • Брой 47.) Образи за нѣкои прошенія, които ся поднасятъ на министерст. на външнитѣ работи
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Брой 48.) Сѫщо
     • [с.] 40
    • Брой 49.) Сѫщо
     • [с.] 41
    • Брой 50.) Образъ за разни прошенія за да ся възлагатъ на търговскытѣ сѫдилища
     • [с.] 42
    • Брой 51.) Друго
    • Брой 52.) Сѫщо
     • [с.] 43
    • Брой 53.) Сѫщо
     • [с.] 44
    • Брой 54.) Сѫщо
     • [с.] 45
    • Брой 55.) Сѫщо
    • Брой 56.) Прошеніе за сьпротивленіе вьрху рѣшеніе и илямъ, дадени отсѫтственно
     • [с.] 46
    • Брой 57.) Сѫщо
     • [с.] 47
    • Брой 58.) Образъ на прошеніе за апело (истинафъ)
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Брой 59.) Образъ на изложеніе за апело
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Брой 60.) Образи за протести
     • [с.] 52
    • Брой 61.) Образъ на прошеніе което ся подава за повторьтелно разглѣжданіе на нѣкоя давія
     • [с.] 53
    • Брой 62.) Образи за сиквестри
    • Брой 63.) Сѫщо
     • [с.] 54
     • [с.] 55
   • Турцитѣ въ писмата си когато турятъ датитѣ[...]
    • [с.] 56
    • [с. 57]
    • [с. 58]
   • [Образци]
    • [с. 59]
    • [с. 60]
    • [с. 61]
    • [с. 62]
    • [с. 63]
    • [с. 64]
    • [с. 65]
    • [с. 66]
    • [с. 67]
    • [с. 68]
    • [с. 69]
    • [с. 70]
    • [с. 71]
    • [с. 72]
    • [с. 73]
    • [с. 74]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]