Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.19
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte de Medicine-Veteinaire, t.19
 
Date of Issue:
1943
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Матов, К. Върху възприемчивостта на овцата спрямо мускулната трихинелоза 1-50; Минчев, П. Хистамините като терапевтично средство при акутни възпаления 51-68; Горанов, З. Значението на анестезията при лекуването на болезнени процеси 69-96; Емануилов, Иг. Казеолитични бактерии в софийското пазарно краве мляко 97-130; Хаджидимитров, П. Върху зависимостта между млечността и формата на гръдния кош при местното сиво говедо 131-156; Илиев, Т. Ефикасни методи за ваксинация на кокошките против заразния ларинготрахеит посредством култивиран в кокоши ембрион вирус - адсорбиран върху алуминиев хидроксид и в последствие атентуиран или пък третиран със сапонин 157-186; Начев, Б. Наблюдения върху заразната плевропневмония по конете у нас 187-200; Матов, К. Възрастен имунитет и парентерално произведена мускулна трихинелоза у кучето 221-234; Прокопанов, Ан. Един случай от трихомонаден аборт у нас 235-242; Попов, Ив. Върху утайването на еритроцитите у коня 243-264; Братанов, К. Определяне на тегловните и обемните отношения между морфологичните елементи (седименти) и плазмата в спермата на бика и жребеца; възможности за определяне броя на сперматозоидите въз основа на намерените константи 265-286; Иванов, Ст. Върху съществуването на артериовенозни анастомози в езика на домашните животни. І съобщение: артериовенозни анастомози в езика на овцата 287-306; Матов, К. Върху възможността за развитие на трихинела спиралис при студенокръвните 307-336; Радев, Т. Принос към изучаването на червената кръвна картина и съдържанието на хемоглобина в кръвта на овцата 337-362; Юрданов, М. и Николчев, К. Тегло на живо, отделни части и органи при животните за клане 363-428; Братанов, К. Наблюдения върху някои биологични особености на разредителите на говеждата сперма 429-468; Москов, М. Опити върху трансплантация на семенников паренхим при растящи агнета 469-510; Петров, Ст. Опитно угояване на млади прасета с пшенична, царевична и овесна ярма, трупно брашно и сланчогледово кюспе 511-526; Чанчев, Ив. Върху етиологията на хроничната хематурия у говедото 527-562; Евтимов, Б. Птицевъдното богатство в България и доходите от него 563-644