Citation link:
 • Съчинение отъ М. Минье : Животътъ на Франклина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Отъ съчинителя
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Отъ преводача
   • [с. V]
   • [с.] VІ
  • Първа часть
   • Глава първа. Поучителното въ живота на Франклина
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Глава втора. Пореклото на Франклина. - Неговата челядъ. - Неговото отгледванье. - Пьрвитѣ негови занятия въ бащината му кѫща. - Ученьето му на книгопечатарство у брата му Джемса Франклина. - Четенье и занятия
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава третя. Франклинъ отслабва въ поведението си. - Погрѣшкитѣ му, които нарича свои еррата
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Глава четвърта. Философски погледъ на Франклина. - Неговата добродѣтель. - Неговата нравственность. - Нравственното му осъвършенствуванье.
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Глава пета. Средства, които употребява Франклинъ за да стане богатъ. - Печатницата му. - Вѣстникътъ. - Популярнийтъ му календарь и неговата "Наука на простодушия Ричард". - Оженванье на Франклина и поправянье на грѣшкитѣ му. - Врѫсть, на която напусна търговията, като са вижда достатъчно богатъ. - Той са предава на науката и на политически работи
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава шеста. Кѫща на общественна полза и за просвѣщенье, отворена отъ Франклина. - Тѣхното влиянье върху вещественното и нравственно добруванье на Америка. - Неговитѣ учени изнамѣрвания и открития. - Важностьта на добритѣ му работи и славата му
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Часть втора
   • Глава седма. Общественний животъ на Франклина. - Разни длъжности възложени нему отъ довѣрието на правителството и на колониитѣ. - Избиратъ го за законодателното събранье въ Пенсилвания. - Неговото влиянье въ събраньето. - Неговитѣ сполуки въ Лондонъ, като агентинъ и защитникъ на колониитѣ противъ претенциитѣ на В. Пенновитѣ потомци, които владѣяхѫ въ най-наслѣдственни правления
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава осма. Второ упълномощяванье на Франклина въ Лондонъ. - Вѣщитѣ му преговори за да не превари спречкваньето между Англия и Америка, по питаньето на данъцитѣ, произволно наложени отъ метрополията върху колонията. - Причина и нарастянье на тъзи голѣма умраза. - Рольта на Франклина въ нея. - Неговата далегледность и твърдостъ. - Неговитѣ стъпени. - Откритийтъ отъ него заговоръ. - Оскърбения, сторени нему въ тайния съвѣтъ на Англия. - Спокойствието, съ което той ги посрѣщаше и дълбокия му за тѣхъ споменъ
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Глава девета. Оставката на Франклина отъ службата да е главенъ началникъ на пощитѣ въ Америка. - Мѣрки зети противъ Бостонъ и противъ колониитѣ на Массачусетъ. - Сборъ въ Филаделфия на главния конгресъ, рѫководенъ по съвѣтитѣ на Франклина. - Прозбитѣ му са отхвърлятъ отъ краля и отъ двѣтѣ палати. - Планове за премиряванье, показани отъ Франклина. - Великолѣпната похвала която му направи лордъ Чатамъ въ палатата на пероветѣ. - Пристигваньето на Франклина въ Америка
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Глава десета. Франклинъ са връща въ Америка. - Опредѣляватъ го за членъ въ пенсилванскиятъ съборъ и въ колониялния конгрессъ; трудоветѣ му по тѣзи длъжности. - Опираньето на войскитѣ на тринадесетьтѣ колонии. - Тѣ сѫ обевени отъ британския парламентъ вънъ отъ защитата на краля. - Тържественното прогласяванье на тѣхната независимость и нарежданьето имъ въ Съединени Щати. - Политическата наредба у Пенсилвания надъ влияньето на Франклина. - Безсполучното испращанье въ Англия на лордъ Гоу. - Първитѣ побѣди на Англичанитѣ. - Франклина испроваждатъ въ Франца за да направи преговори за смѣтка на Съюза
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Глава единайсета. Приеманьето на Франклина въ Франца. - Верженъ предлага Лудовику ХVІ да поддържа работата на Съединенитѣ Щати на право отъ какъ тѣ прогласихѫ своята независимость. - Кральтъ помага частно на американцитѣ. - Дѣятелнитѣ опитвания на Франклина при Франца, Испания и Холландия - Франклинъ са посели въ Пасси. - Юнашкото опиранье на Вашингтона противъ Трентонъ, Трипустонъ и Германтонъ. - Побѣдата на американския генералъ Гатеса надъ английския генералъ Бургуана, принуденъ да са предаде въ Саратогъ. - Трактътътъ на съюза и на търговията заключенъ въ Францна на 6 Февруар. 1776 година. - Представленьето му до двора. - Ентусиазмътъ, на който той бѣше предметъ. - Срѣщаньето му съ Волтера
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Глава дванайсета. Опититѣ на английското правителство да са примири съ Америконцитѣ чрезъ Франклина. - Предложеннитѣ отъ лордъ Норта и гласоподаваннитѣ отъ британското провителство билли (фирмани). - Биллитѣ са не приематъ въ Америка. - Обръщаньето на Франца, на Испания и на Холандия въ полза на Америка. - Сполукитѣ на съюзницитѣ. - Постѫпкитѣ и влияньето на Франклиина. - француската експедикция (походъ) подъ предводителството на Рошамбо. - Лордъ Корнаваллисъ и английската войска сѫ принудени да са предадѫтъ въ Иорк-Туонъ. - Преговори за миръ. - Франклинъ подписва трактата 1783 година, чрезъ който са оздравяваше независимостьта на Съединенитѣ Щати. - Англия припознава тъзи независимость
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Глава тринайсета. Слабостьта на федеративнитѣ правителства. - Необходимость за укрѣпяваванье на американския съюзъ. - Завръщанье на Франклина вь Филаделфия. - Народнат признателность къмъ него. - Вдъхванното отъ него въсхищенье. - Неговото предсѣдателство въ Щата Пенсилвания. - Опредѣляванье на Франклина въ комиссията за преглѣдванье федератвния (съюзнически) договоръ и съвършенната наредба на Съединенитѣ Щати. - Отдалеченьето му отъ работитѣ. - Смърть на Франклина. - Общественна жалѣйка за него въ Америка и у Франца. - Заключенье
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
  • Погрешка
   • [с. 170]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]