Citation link:
 • Історіа на великій Александра Македонца. Която описува неговото рожденіе, животь, юначество и смѫрть [3. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Заради Македоніа
  • За царя Нектенави
   • [с. 3]
  • Верверь отива при Нектенави
  • Началницыте трѫсатъ Нектенави
   • [с.] 4
  • За Олѵмпіада майката Александрова
   • [с.] 5
  • Олимпіада хортува съ Нектенави
   • [с.] 6
  • Олимпіада вижда на сѫнѫтъ си бога Аммона
   • [с.] 7
  • Нектенви прелстява Олимпіада
   • [с.] 8
  • Нектенави прави магіа на Філіппа
  • Преображеніе Нектенавово
   • [с.] 9
  • Рожденіе и отхранваніе Александрово
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Смѫрть Нектенавова
   • [с.] 12
  • За быкоглава коня (Вукефала)
   • [с.] 13
  • Олѵмпіиски игры
   • [с.] 14
  • Александеръ побѣдѧва Николаѧ
  • Філіппъ оставилъ Оли[м]піада
   • [с.] 15
  • КՃманите отиватъ да біатъ Македоніа
  • Александръ побѣдава кՃманыте
   • [с.] 16
  • Куманите се покланятъ на Александра
  • Новъ господарь на кՃманыте
   • [с.] 17
  • Царь Анаксархъ желае Олѵмпіада
  • Александръ се врѫща въ Македоніа
  • Александръ Ճбива Анаксарха
   • [с.] 18
  • Філіппъ молитствова Александра
  • Смѫрть Філіппова
   • [с.] 19
  • Александръ се назовава самодержецъ
  • Рѣчи Александрови на началницыте
  • Рѣчи началнически на Александра
  • Александръ отвѣщава на велможыте
   • [с.] 20
  • Ве[л]можыте совѣтуватъ Александра
  • Александръ пріема совѣтѫтъ
   • [с.] 21
  • Даріево писмо на Македоніа
  • Кантаркусъ занося писмото на Македоніа
   • [с.] 22
  • Александръ прочита писмото
  • Отвѣтъ Александровъ на Даріа
   • [с.] 23
  • Даріи прочита отвѣтѫтъ
  • Даріи се ругае на Александра
   • [с.] 24
  • Даріи писува на Александра
  • Александръ се разгнѣвява на Даріа
   • [с.] 25
  • Клитевусъ се врѫща при Даріа
  • Александръ збира воиската си
   • [с.] 26
  • Писмо Архідонусово на Александра
  • Александръ пріима даровете
   • [с.] 27
  • Отвѣтъ Александровъ на Архідонуса
  • Александръ отива на Аѳина
  • Атинеиските філософи се совѣтуватъ
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Аѳинеите нещатъ Александра
   • [с.] 30
  • Александръ се разгнѣвява на аѳинеите
  • Аѳинеите побѣдяватъ Александра
  • Александръ се совѣтува съ началницыте си
   • [с.] 31
  • Александръ писува на аѳинеите
   • [с.] 32
  • Аѳинеите намиратъ писмото
  • Тіромахъ вижда сѫнъ
  • Аѳинеите біятъ Александра
   • [с.] 33
  • Александръ влазя въ Аѳина
  • Плачь аѳинеиски
   • [с.] 34
  • Александръ отива на Римъ
  • Римляните се молатъ на Аполлона
  • Римляните посрѣщать Александра
   • [с.] 35
  • Римляните заносятъ дары на Александра
  • Александръ наближава Римъ
   • [с.] 36
  • Римляните се покланятъ на Александра
  • Александръ влазѧ въ Римъ
  • Прорицаніе на книгата Еллинска
   • [с.] 37
  • Толкованіе на книжното прорицаніе
  • Александръ се радова за прорицані[е]то
   • [с.] 38
  • Александръ біе чудны животны
   • [с.] 39
  • Мореплаваніе Александрово
  • Александръ отива на Египетъ
   • [с.] 40
  • Велможыте се врѫщатъ при Александра
  • Вѣстницы на Александра
   • [с.] 41
  • Александръ отива по различны мяста
  • Александръ влаза въ Троада
   • [с.] 42
  • Александръ се врѫща въ Македоніа
  • Вѣстницы на Олимпіада
   • [с.] 43
  • Александръ турѧ воиската си на чинъ
   • [с.] 44
  • Александръ отива на Истокъ
  • Вѣсть на Даріа за Александра
  • Даріи писува на Александра
   • [с.] 45
  • Александръ се разгневява на Даріа
   • [с.] 46
  • Александръ праща отвѣтъ на Даріа
   • [с.] 47
  • Даріи се разгнѣвѧва на Александра
  • Даріи сбира воиската си
  • Александръ писува на іудеите
   • [с.] 48
  • Отвѣтъ іудеиски
  • Александръ писува на Іерусалимъ
  • Рѣчь Іереміева
   • [с.] 49
  • Сѫнъ Александровъ
  • Александръ наближава Іерусалимъ
  • Александръ влазя въ Іерусалимъ
   • [с.] 50
  • Завѣщаніе Іереміево на Александра
   • [с.] 51
  • Іерусалимляните даряватъ Александра
  • Александръ отива на Египетъ и се разболява
   • [с.] 52
  • Лукавщина Егѵпетска
  • Філіппъ дава быліе на-Aлександра
   • [с.] 53
  • Александръ обладава Египетъ
   • [с.] 54
  • Писмо Нектенавово
  • Александръ царствува Египетъ
   • [с.] 55
  • Даріи отива на Евфратъ рѣка
   • [с.] 56
  • Даріи праща воиска срещо Александра
  • Рѣчи Александрови на воиската
   • [с.] 57
  • Александръ гони персыте
  • Даріи бѣга отъ Александра
   • [с.] 58
  • Даріи біе Александра
  • Александръ отива срещо Даріа
   • [с.] 59
  • Сѫнъ Александровъ
  • Бои Александровъ и Даріевъ
  • Бѣганѣ Персідско
   • [с.] 60
  • Бѣганѣ Даріево
  • Александръ обладава Вавѵлона
   • [с.] 61
  • Вавѵлона се покланѧ на Александра
  • Велика скрѫбь Даріева
   • [с.] 62
  • Началницыте утѣшаватъ Даріа
  • Совѣтъ за Александра
  • Живото Александровъ въ бѣда
   • [с.] 63
  • Александръ остаѧ неповреденъ
   • [с.] 64
  • Авѵссъ се врѫща при Даріа
  • Завѣщаніе Даріево на Ависса съ писмо
   • [с.] 65
  • Отвѣтъ Александровъ на Даріа
  • Даріи се разгнѣвява отъ писмото Александрово
   • [с.] 66
  • Александръ пріема писмото Даріево
  • Александръ вижда сѫнъ
   • [с.] 67
  • Александръ отива при Даріа
   • [с.] 68
  • Писмо Александрово на Даріа
  • Александръ вечерѫ съ Даріа
   • [с.] 69
  • Даріи познава Александра
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • Александръ се избавлява отъ Даріа
  • Даріи гони Александра
   • [с.] 72
  • Александръ се ругае на гонителыте
  • Скрѫбъ Даріева
   • [с.] 73
  • Даріи писува на Пора
  • Поро праща помощь на Даріа
   • [с.] 74
  • Даріи отива врѫхъ Александра
  • Александръ се біе съ персыте и індіите
   • [с.] 75
  • Бѣганѣ Даріево
  • Даріи остаѧ ураненъ
   • [с.] 76
  • Персите се покланятъ на Александра
  • Александръ намира Даріа
   • [с.] 77
  • Персите се покланятъ на Александра
  • Послѣдно исканѣ Даріево
   • [с.] 78
  • Наказаніе на-убіицыте Даріеви
   • [с.] 79
  • Александръ се уженва за Роксандра
  • Какво намѣрилъ Александръ въ Персіа
  • Александръ покорѧва Криса
   • [с.] 80
  • Чудно патуванѣ Александрово
   • [с.] 81
  • Новъ царь на Пиѳіките
  • За кулата Сосонхова
   • [с.] 82
  • Александръ се біе съ дивыте
   • [с.] 83
  • Голѣмо патՃванѣ Александрово
  • Александръ намира чՃдны животны
   • [с.] 84
  • Александръ отива при блаженыте
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • Александръ остава блаженныте
  • Александръ отива въ темнината
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
  • Александръ се врѫща въ видѣлото
  • Поро писува на Александра
   • [с.] 95
  • Отвѣтъ Александровъ на Пора
   • [с.] 96
  • Порови рѣчи на велможыте си
  • Александрови рѣчи на воиската
   • [с.] 97
  • Воините отвѣщаватъ на Александра
  • Александрово намѣреніе
   • [с.] 98
  • Александръ писува на Філона
  • Преуготовленіе Порово и Александрово
   • [с.] 99
  • Поро пуща слонове
  • Філонъ довожда воиска на Александра
   • [с.] 100
  • Філонъ се біе съ Пора
   • [с.] 101
  • Плачь Поровъ
  • Поро писува на сѣверныте царѣта
   • [с.] 102
  • Сѣверните царѣта помагатъ на Пора
  • Писмо Александрово на Пора
  • Поро пріема непріѧтельѫтъ
   • [с.] 103
  • Александръ се біе самъ съ Пора
  • Александръ побѣдѧва Пора
   • [с.] 104
  • Погребеніе Порово
  • Александръ влазя въ палатѫтъ Поровъ
   • [с.] 105
  • Александръ отива при амазонките
  • Александръ писува на амазонките
   • [с.] 106
  • Амазонките писуватъ на Александра
   • [с.] 107
  • Александръ отвѣщава на амазонките
  • Амазонките писуватъ на Александра
   • [с.] 108
  • Александръ побѣдѧва Вомитра
  • Александръ отива при нечистыте
   • [с.] 109
  • Александръ отива при Кандаки
   • [с.] 110
  • Александръ фаща Кантаѵлуса
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • Александрово повелѣніе
   • [с.] 113
  • Александръ пиши на Еѵагріѳа
  • Александръ побѣдѧва Еѵагріѳа
   • [с.] 114
  • Катаѵлусъ се врѫща при Кандаки
   • [с.] 115
  • Александръ влаза въ пещера
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
  • Кандаки посрѣща Александра
   • [с.] 119
  • Кандаки познава Александра
   • [с.] 120
  • Страхъ Александровъ
   • [с.] 121
  • Утѣшеніе Александрово
   • [с.] 122
  • Дорѵфоръ ненавижда Александра
   • [с.] 123
  • Дорѵфоръ возлюбва Александра
   • [с.] 124
  • Кандаки совѣтува Александра
   • [с.] 125
  • Александръ се врѫща при воиската си
  • Александръ влазя въ морето
   • [с.] 126
  • Александръ излазѧ изъ морето
  • Александръ се врѫща въ Персіа
   • [с.] 127
  • Видѣніе Александрово за смѫртьта си
  • Скрѫбь и утѣшеніе Александрово
   • [с.] 128
  • Александръ вижда Арістотела
   • [с.] 129
  • Какви дарове занесалъ Арістотель на Александра
  • Олѵмпіадино писмо на Александра
   • [с.] 130
  • Александръ дарѧва неговыте си
  • Рѣчи Александрови
   • [с.] 131
   • [с.] 132
  • Александръ намира сокровище
   • [с.] 133
  • Отрованѣ Александрово
   • [с.] 134
   • [с.] 135
  • Отровата принося болѣсти на Александра
   • [с.] 136
  • Плачь Александровъ
   • [с.] 137
  • Велика скрѫбь Александрова
  • Завѣтъ Александровъ
   • [с.] 138
   • [с.] 139
  • Смѫрть Александрова
   • [с.] 140
  • Смѫрть на убіицата Александрова
  • Смѫрть на быкоглава конѧ
   • [с.] 141
  • Плачь Роксандринъ
  • Роксандра се убива отъ скрѫбь
   • [с.] 142
  • Погребеніе Александрово и Роксандрино
  • Нравствіе на-історіата
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • Оглавленіе на Исторіа-та
   • [с. 145]
   • [с. 146]
   • [с. 147]
  • Имена-та на Родолюбиви-тѣ спомоществователи, Букурещъ
   • [с. 148]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]