Citation link:
 • Сборник, съдържащъ: 1. Приврѣменъ уставъ за народнитѣ училища и тѣхнитѣ программи; 2. Приврѣменни правила за реалнитѣ училища, тѣхната программа и штатове; и 3. Программа на първитѣ два класса отъ класична гимнация и нейнитѣ штатове
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Приврѣменъ уставъ за народнитѣ училища
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • Приврѣменъ уставъ за народнитѣ училища
    • Дѣлъ първи. Цѣль, раздѣление на народнитѣ училища и учението въ тѣхъ
     • А. Първоначални народни училища
      • [с. 3]
      • [с.] 4
     • Б. Срѣдни или двуклассни народни училища
      • [с.] 5
     • В. Главни или четвероклассни народни училища
      • [с.] 6
      • [с.] 7
    • Дѣлъ втори. Управление на народнитѣ училища
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
   • Притурка при Приврѣменний уставъ за народнитѣ училища
    • № 1. Инструкция за окрѫжнитѣ инспектори
     • [с.] 12
     • А. За личний съставъ на учительетѣ
      • [с.] 13
     • Б. За учебната и въспитателна часть на училищата
     • В. За учебнитѣ рѫководства и пособия
      • [с.] 14
     • Г. За външното и вѫтрѣшно благоустройство на училищата, както и материалната имъ страна
      • [с.] 15
     • Д. За отваряньето на нови училища и подобряваньето на сѫществующитѣ
     • Е. За служебнитѣ отношения на инспекторитѣ къмъ различнитѣ учреждения и лица по дѣла, които се относятъ къмъ народнитѣ училища
      • [с.] 16
      • [с.] 17
     • Ж. Редътъ на дѣлопроизводството и смѣткитѣ
      • [с.] 18
   • Программи на народнитѣ училища въ Българското княжество
    • № 2. Программа на първоначалното народно училище
     • Отдѣление І
      • [с.] 19
     • Отдѣление ІІ
      • [с.] 20
     • Отдѣление ІІІ
    • Программа на двуклассно народно училище
     • Классъ І
      • [с.] 21
      • [с.] 22
     • Классъ ІІ
      • [с.] 23
    • № 3. Программа на четвероклассно народно училище
     • Классъ І
     • Классъ ІІ
      • [с.] 24
     • Классъ ІІІ
      • [с.] 25
     • Классъ ІV
      • [с.] 26
    • Учебници
     • [с.] 27
     • [с.] 28
  • Приврѣменни правила за реалнитѣ училища
   • [с. 29]
   • [с. 30]
   • Утвьрдени отъ Императорский Российский Коммисаръ Князь А. М. Дондуковъ Корсаков на 3 Октомврий 1878 г.
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Программа на реалнитѣ училища
    • Классъ І
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • Классъ ІІ
     • [с.] 37
    • Классъ ІІІ
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
   • Приврѣменни штатове за първитѣ три классъ отъ реално училище
    • [с.] 41
    • [с. 42]
  • Программа на първитѣ два класса въ классична гимназия
   • [с. 43]
   • [с. 44]
   • Программа на първитѣ два класса отъ классична гимназия
    • Классъ І
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Классъ ІІ
     • [с.] 47
     • [с.] 48
   • Приврѣменни щтатове за първитѣ два класса отъ классична гимназия
    • [с.] 49
    • [с. 50]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]