Current View
Citation link:
Authors:
Джагаров, Николай; Dzhagarov, Nikolay
 
Title:
Интерактивен програмен комплекс за въвеждане на началната информация при моделиране на преходни процеси в електроенергийните системи
 
Other Titles:
An interactive programmable complex for input of initial information for modeling of transient processes in electrical power systems
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(3), 1995, Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 309-314
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
електроенергия – моделиране – автоматизация
 
Abstract:
Резултатите от моделирането на преходните електромеханични процеси в електроенергийните системи (ЕЕС) по пълните уравнения на Порк се използват при проектирането и експлоатацията на системите. Една от важните здачи при създавнето на програмнта система за моделиране е автоматизацията на въвеждането на началнта информация. Програмната система за моделиране на преходните процеси в ЕЕС се състои от осигуряващ, функционална и представяща части и позволява да се изследвт енерго-истемите с произволен състав и произволна структур на разпределителната мрежа. В доклада се рзглеждт задчите, концепцията на построявне и използвания инструментариум при създаването на осигуряващата част.
 
Description:
Джагаров, Николай. Интерактивен програмен комплекс за въвеждане на началната информация при моделиране на преходни процеси в електроенергийните системи. (Енергетика). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 3. Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 309-314 : с ил. - Рез. на бълг. ез.; С библиогр.