Citation link:
 • Българската правда и грьцката крывда
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • А
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Б
   • І.
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • ІІ. Да си имѫтъ Българытѣ своѭ народнѫ Цьрквѫ противно ли е на Евангеліето?
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • ІІІ. Ввожда ли ся чрѣзъ вышеказанно-то въ Цьрквѫтѫ плѣменно различіе и това наше желаніе противно ли е на Евангеліе-то?
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • ІV. Дѣйствително ли Цьрковнытѣ правила не припознаватъ народнѫ Цьрквѫ?
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • V. Дѣйствително ли никой отъ Вселенскыте съборы не е припозналъ нашѫтѫ Цьрквѫ и необходимо ли е припознаваніето на Вселенскый съборъ за да е каноническо нейното учрежданіе?
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • VІ. На какво основаніе грьцката въ Цариградъ Патріаршія дьрзна да уничтожи самостоятельностьтѫ на нашата Цьрква противъ ясното запрѣщеніе на Цьрковнытѣ правила, и какъ ся отнесе тя къмъ народната и Царска воля за нейното възстановленіе?і
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • VІІ. Какъвъ трѣба да бѫде характерътъ на цьрковното управленіе и каквы трѣба да бѫдѫтъ интересытѣ на Цьрквата?
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • VІІІ. Запрѣщаватъ ли и въ какъвъ смысль запрѣщаватъ цьрковнытѣ правила да има въ единъ градъ двама владыци, и отъ тыя правила произлиза ли заключеніе, че нашія синодъ сосъ Екзарха не може да прѣбывава въ столицата?
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
  • В
   • ІХ. Служеніето на нашитѣ старци по силното народно желаніе, тѣхното заточеніе и врьщаніе. Избираніето на Екзарха, Неговото служеніе и провъзглашеніето на самостоятелностьта на нашата Цьрква. Патріаршескытѣ изверженія
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Х. Законны ли сѫ или иначе имѫтъ ли законнѫ силѫ тыя Патріаршескы изверженія, отлеченія и проклятіи върху нашитѣ Старци?
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • ХІ. Вьрху нашитѣ ли Старцы или вьрху грьцкыя патріархъ и неговыя Синодъ сѫ приложимы тыя изверженія, отлученія и проклятіи?
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • ХІІ. При такво незаконно изверженіе, отлученіе и прокълняваніе благодатьта на архіерейството уничтожавали ся въ лиицата вьрху които тѣ сѫ произнесены?
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • ХІІІ. Главната причина на заслѣпленіето на грьцката Патріаршія
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • ХІV. Заключеніе и прѣдназначеніето на Българскыя народъ
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • ХV. За провъзгласената схизма
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Прибавленіе. Забѣлѣжка вьрху опрѣдѣленіето на Фенерскыя Съборъ
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]