Citation link:
 • Пространенъ хрістіанскый катихизисъ за Православнѫ-тѫ съборнѫ въсточнѫ черквѫ : Второ изданіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Введеніе въ православный катихизисъ
   • Прѣдварителны понятія
    • [с. 3]
    • [с. 4]
   • За Божествено[то] откровеніе
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • За Священно[то] прѣданіе и Священно[то] писаніе
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • За Священно[то] писаніе въ особность
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Съставъ на катихизиса
    • [с.] 17
  • Чясть прьва за вѣрѫ-тѫ
   • За Символа на вѣрѫ-тѫ изобщо и за негово-то происхожденіе
    • [с. 18]
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • За членове-ты отъ Сѵмвола на вѣрѫ-тѫ
    • [с.] 21
    • Прьвый членъ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • За вторый членъ
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • За третιй членъ
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • За четврьтый членъ
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • За пятый членъ
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • За шестый членъ
    • За седмый членъ
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
    • За осмый членъ
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • За девятый членъ
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • За десятый членъ
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • За крьщеніе-то
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • За мѵропомазаніе-то
      • [с.] 77
     • За причященіе-то
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
     • За покаяніе-то
      • [с.] 86
     • За священство-то
      • [с.] 87
     • За бракъ-тъ
      • [с.] 88
     • За елеосвященіе-то
      • [с.] 89
    • За единадесятый членъ
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
    • За дванадесятый членъ
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
  • Чясть втора за надѣждѫ-тѫ
   • Понятіе за христианскѫ надѣждѫ, нейно-основаніе и срѣдства
    • [с. 96]
   • За молитвѫ-тѫ
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • За молитвѫ-тѫ Господнѭ
     • [с.] 99
     • За призываніе-то
     • За прьво-то прошеніе
      • [с.] 100
     • За второ-то прошеніе
      • [с.] 101
     • За трете-то прошеніе
     • За четврьто-то прошеніе
      • [с.] 102
      • [с.] 103
     • За пято-то прошеніе
      • [с.] 104
     • За шесто-то прошеніе
      • [с.] 105
     • За седмо-то прошеніе
     • За словословіе-то
      • [с.] 106
   • За ученіе на блаженства-та
    • [с.] 107
    • За прьвѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • За вторѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
    • За третѭ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 110
    • За четврьтѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 111
     • [с.] 112
    • За пятѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 113
    • За шестѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 114
    • За седмѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 115
    • За осмѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 116
    • За девятѫ-тѫ заповѣдь на блаженство-то
     • [с.] 117
  • Чясть третя за любовь-тѫ
   • За съѭза между вѣрѫ-тѫ и любовь-тѫ
    • [с. 118]
    • [с.] 119
   • За Божій законъ и заповѣди-ты
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • За раздѣленіе заповѣди-ты на двѣ скрижяли
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • [За десетте Божій заповѣди]
    • За прьвѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • За вторѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • За третѭ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 132
    • За четврьтѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • За пятѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
    • За шестѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • За седмѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 145
     • [с.] 146
    • За осмѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 147
     • [с.] 148
    • За девятѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 149
    • За десятѫ-тѫ заповѣдь
     • [с.] 150
     • [с.] 151
  • Заключеніе. Употрѣбленіе ученіе-то за вѣрѫ и благочестіе
   • [с.] 152
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]