Citation link:
 • Славяно-българскіи народный календаръ за высокосното годище 1856 съ твьрдѣ любопытны историческы предметы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • Цариградъ, Маргаритъ Европейскiй [ил.]
   • Севастополь [ил.]
   • Ерусалинмъ [ил.]
   • Султанъ Абдулъ Меџидъ [ил.]
   • [Титул]
  • Знаменитости
  • Дванадесятъ знакови небесни
  • Двизающися планети
   • [с. 2]
  • [Православен и римо-католически календар]
   • Януарій
    • [с.] 3
   • Февруарій
    • [с.] 4
   • Мартъ
    • [с.] 5
   • Априліи
    • [с.] 6
   • Маи
    • [с.] 7
   • Юній
    • [с.] 8
   • Юлій
    • [с.] 9
   • Августъ
    • [с.] 10
   • Септемврій
    • [с.] 11
   • Октовріи
    • [с.] 12
   • Ноемврій
    • [с.] 13
   • Декемврій
    • [с.] 14
  • Еврейскій календаръ
   • [с.] 15
  • Помраченія
  • Четири астрономичны и фисичны годишны времена
  • Пасхаліа
   • [с.] 16
  • Мѣсячни мѣни
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • [Владетели в Европа]
   • Владѣтель австрійскій
   • Остали владѣтели въ Европа
    • Царъ Російскій
     • [с. 19]
    • Турскій Султанъ
     • [с.] 20
   • Освенъ тыя големы дьржавы има еще въ Европа помалки, както:
    • Въ Германіа
    • Въ Италіа
    • Въ Черна-Гора
     • [с.] 21
  • Заплаща за возенѣ на парахода
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Полезна скрижалка за заплащата на служителите
   • [с.] 24
  • Панаири
   • Въ Европа
   • Въ европейската Турска
    • [с.] 25
  • Цариградъ или Константиновъ градъ, Маргаритъ Европейскій
   • [с. 26]
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • Ерусалимъ, Градъ обѣтованный
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • Военный рѣчникъ. Азбучно Описаніе на извѣстныте мѣста отъ русско-турската борба
   • [с. 55]
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Тропари на нашето Православіе
   • Тропаръ гласъ а. ВеликомՃ Василію
   • Тропаръ гласъ а҃. Обрѣзанію Господню
    • [с. 79]
   • Тропаръ гласъ а҃. СвѧтомՃ Богоѧвленію Господню
   • Тропаръ гласъ а҃. Срѣтенію Господню
   • Тропаръ гласъ д҃. Благовѣщенію
    • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]