Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.11
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.11
 
Date of Issue:
1935
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Иванов, Ксенофон. Морфологични особености и развой на туберкулозния процес у домашните животни, 1-18; Диков, Гр. Млякоснабдяване, 19-48; Москов, М., Иванов, Ст. Върху числените вариации на гръдните и поясни прешлени у домашните бозайници, 49-116; Радев, Т. Принос към изучаване колебанията на каротиноидното съдържание в жълтъка на кокошето яйце, 117-148; Начев, Б. Върху последствията от поглъщането на игли при кучето, 149-166; Попов, П. Един способ за бързо количествено определяне на захари в урината, 167-194; Хаджидимитров, П. Изкуственото осеменяване при домашните животни и възможностите за неговото приложение у нас, 195-244; Радев, Т. Преглед на някои методи за познаване старостта на кокошето яйце, 245-276; Начев, Б. Един случай от акропахия у кучето, 277-286; Ненков, Г. Овариотомията на кобилата и нейното влияние върху нрава на последната, 287-314; Павлов, Г. Граничен трафик и гранична зоопрофилактика, 315-332; Ангелов, Ст., Гребенаров, Л. Заразителната хрема (Coriza contagiosa) у домашните птици и нейното диференциране от други болести на горните дихателни пътища, а особено от А-авитаминозата, 333-368; Ненков, Ив. Върху някои начини на повалянето и свързването на едрите домашни животни, 369-398; Начев, Боян. Принос към въпроса за действието на метиленовото сенило при коня, 399-408; Ангелов, Ст., Генев, Х. Опити за активно имунизиране против болестта сап, 409-420; Златев, Ив. Пригодността на добитите с меден сулфат и оловен ацитат млечни серуми за определяне рефракционното число на млякото, 421-460; Петков, Асен. Върху плацентата у бивола, 461-510; Москов, Моско. Анатомически изследвания върху устройството на lig. nuchae у големите преживни, 511-522; Иванов, Стефан. Изследвания върху вариациите на ребрата и прешлените у кучето, 523-548; Горанов, Захарий. Епидуралната (екстрадурална) анестезия при бивола, 549-572