Citation link:
 • Начални алгебрически уроци
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул І]
   • [Посттитул І]
   • [Титул ІІ]
   • [Посттитул ІІ]
  • Къмъ читатели-ти
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Изясненія на знакове-ти и съкръщенія-та
   • [с.III]
   • [с.] IV
  • Начални алгебрически уроци. Часть първа
   • § 1. Введеніе
    • [с. 1]
   • § 2. Полза коя-то Алгебра-та дава
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • § 3. За смаляванія-та
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • § 4. Собираніе Алгебричеко
    • [с.] 6
   • § 5. Изятіе
   • § 6. Умноженіе на прости-те количества
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • § 7. Умноженіе на сложни-те количества
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • § 8. Дѣленіе на прости-те количества
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • § 9. Дѣленіе на сложни-те количества
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • § 10. Алгебрически дроби
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • § 11. Обръщаніе отъ цѣлы и отъ дроби на единъ общъ именователь
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • § 12. Обръщаніе отъ цѣлы на дроби
    • [с.] 24
   • § 14. Четерте дробни дѣ янія
    • [с.] 25
   • § 15. Издиганіе на втора-та сила, или на четвероуголна-та сила
    • [с.] 26
   • § 16. Изважданіе на четвероуголнный-тъ коренъ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • Часть втора. За уравненія-та
   • § 1. Начални познанія
    • [с.29]
   • § 2. Уравненія отъ първый-тъ степенъ съсъ едно незнайно
    • [с.] 30
   • § 3. Главни правила за рѣшеніе-то на уравненія-та отъ пьрвый-тъ степень съсъ едно незнайно
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • § 4. Неравность
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • § 5. Уравненія отъ първыйтъ степенъ съсъ двѣ незнайни
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • § 6. Уравненія отъ първыйтъ степенъ съсъ три незнайни
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • § 7. Уравненія отъ първый-тъ степенъ съсъ повече отъ три незнайни
    • [с.] 60
   • § 8. Уравненія отъ вторый-тъ степенъ съсъ едно само незнайно
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • § 9. Уравненія отъ вторіятъ степенъ съсъ двѣ незнайни
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • § 10. Невъзможни задачи
   • § 11. Неопредѣлнни задачи
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • § 12. Задачи за скороходци
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
  • Алгебра. Часть трета
   • Задачи съсъ рѣшенія-та имъ
    • [с.86]
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
  • Тълкуванія полезны
   • За разумяваіе-то на алгебрическыты реденія
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • За различны-ты видове на числа-та
    • [с.] 140
   • Врьхъ четыр-тѣхъ правила на аритметикѫ-тѫ
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • За два-та предѣлы на еднѫ дробь
    • [с.] 143
   • За сношенія-та и съразмѣрность
    • [с.] 144
   • За четвероуголны-ты силы на числа-та и корены-ты имъ
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • За дѣйствителы-ты и подъ умножителны-ты на едно число
    • [с.] 147
   • За числа-та ешъ и текъ
    • [с.] 148
   • За числа-та които можятъ да ся дѣлятъ безъ остатъкъ
    • [с.] 149
   • Различны свойства и истълкуванія
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Дѣланіе
    • [с.] 152
   • За постепенности-ти
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
  • Таблица
   • [с.159]
   • [с.160]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]