Citation link:
 • Начяла отъ блъгарскѫ грамматикѫ [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Увод]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Прьвъ отдѣлъ. Склоняемы думы
   • Прьва глава. За сѫществително-то имя
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • Прьво склоненіе
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
    • Второ склоненіе
     • [с.] 13
    • Трете склоненіе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
   • Глава втора. За прилагателны-ты имена
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • Прьво склоненіе
     • [с.] 20
    • Второ склоненіе
     • [с.] 21
   • Третя глава. За числителны-ты имена
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Глава четврьта. За мѣстоименія-та
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Глава пята. За члена
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава шеста. За глаголы-ты
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • Спреженіе на спомагателный глаголъ сьмъ
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Прьво спреженіе
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Второ спреженіе
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Трете спряженіе
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Мѣстоименни глаголи
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Едноличны глаголи
     • [с.] 67
     • [с.] 68
   • Глава шеста [седма]. За причястія-та
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
  • Вторый отдѣлъ. Несклоняемы думы
   • Глава седма [осма]. За наречіе-то
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Осма глава [девета]. За прѣдлога
    • [с.] 74
   • Девята глава [десета]. За съѭза
    • [с.] 75
   • Десята глава [единадесета]. За междумѣтіе-то
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Словосъчиненіе
   • [с. 78]
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с. 87]
   • [с. 88]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]