Citation link:
 • Постановленія за Българскы-тѣ колоніи и высочайши хрисовулы за тѣхно-то основаніе и подтвержденіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • Мы Александръ Іоаннъ I, Милостю Божіею и Волею Народа Господарь на соединены-тѣ княжества Молдовѫ и Влахіѭ
   • [с. IX]
   • [с.] X
  • Князь Николай Конаки-Богориди Каймакаминъ на Княжество Молдавіѭ
   • [с. XI]
   • [с.] XII
  • Къмъ жители-тѣ отъ онаѭ часть отъ Бессарабіѭ, която минува подъ Молдавіѭ
   • [с. XIII]
   • [с.] XIV
  • Прѣводъ на Императорскыя-тъ Указъ, по който сѫ дадены права-та и привилегіи-тѣ на Българскы-тѣ колоніи въ Бессарабіѭ
   • [с. XV]
   • [с.] XVI
   • [с.] XVII
   • [с.] XVIII
   • [с.] XIX
   • [с.] XX
   • [с.] XXI
   • [с.] XXII
   • [с.] XXIII
   • [с.] XXIV
  • Раздѣлъ пьрвый. Раздѣленіе на колоніи-тѣ и учрежденіе на тѣхно-то управленіе
   • Глава пьрва. Раздѣленіе на колоніи-тѣ
   • Глава втора. За вѣдомство-то и управленіе-то на колоніи-тѣ
    • [с. 1]
    • Отдѣленіе пьрво. За мѣстно-то управленіе на Бессарабскы-тѣ Българскы Колоніи
     • I. Составъ на мѣстно-то управленіе
      • [с.] 2
     • II. За опрѣдѣленіе на чиновницы-тѣ
      • [с.] 3
     • III. За жалованіе-то и награжденіе-то
      • [с.] 4
     • IV. Прѣдметы и дължность
      • [с.] 5
      • [с.] 6
     • V. Редъ за производство-то на дѣла-та
      • [с.] 7
     • VI. Сѣщество-то и прѣдѣлы-тѣ на власть-тѫ
      • [с.] 8
      • [с.] 9
  • Раздѣлъ вторый. За гражданско-то состояніе на колонисты-тѣ
   • Глава пьрва. За встѫпваніе-то въ званіе колонистско
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава втора. За право-то на колонистско-то состояніе
    • [с.] 12
   • Глава третя. За акты-тѣ на гражданско-то колонистско состояніе
   • Глава четвьрта. За прѣкращеніе-то на права-та на гражданско-то состояніе на колонисты-тѣ
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Раздѣлъ третій. За гражданскы-тѣ права на колонисты-тѣ
   • Глава пьрва. За опекунство-то и за совършенолѣтіе-то
    • [с.] 15
   • Глава втора. За право-то, което иматъ колонисты-тѣ на имущество-то
    • Отдѣленіе Пьрво. За снабдѣніе-то иматъ колонисты-тѣ съ земѭ от казнѫ-тѫ
    • Отдѣленіе Второ. За право-то, кое-то иматъ колонисты-тѣ, да владѣѭтъ земи-тѣ, что имъ сѫ отведены отъ казнѫ-тѫ
     • [с.] 16
    • Отдѣленіе Третіе. За право-то, което иматъ колонисты-тѣ да придобыватъ земи въ собственность
     • [с.] 17
    • Отдѣленіе Четвьрто. За наслѣдство-то и дѣлежа-тъ на имоты-тѣ
     • [с.] 18
     • [с.] 19
   • Глава третія. За обязателства-та
    • [с.] 20
  • Раздѣлъ четвьртый. За повинности-тѣ и подати-тѣ на колонисты-тѣ
   • Глава пьрва. За натуралны-тѣ повинности на колонисты-тѣ
    • Отдѣленіе Пьрво. За рекрутскѫ повинность
     • [с.] 21
    • Отдѣленіе Второ. За общи-тѣ натуралны земскы повинности на колонисты-тѣ
     • [с.] 22
     • I. За правеніе-то и потяганіе-то на пѫтища-та, на мостове-тѣ, плотины-тѣ, и за содержаніе-то на прѣвозы-тѣ
     • II. За квартирнѫ-тѫ повинность
      • [с.] 23
     • III. За даваніе-то на подводы отъ колонисты-тѣ
      • [с.] 24
    • Отдѣленіе Третіе. За мірскы-тѣ натуралны повинности на колонисты-тѣ
     • [с.] 25
   • Глава третія [втора]. За паряны-тѣ (денежны) повинности
    • Отдѣленіе Пьрво. За общи-тѣ земскы паряны повинности ,
    • Отдѣленіе Второ. За мірскы-тѣ паряны повинности колонистскы
     • [с.] 26
     • I. За жалованіе-то на старшины-тѣ, на бейзицоры-тѣ и на выборны-тѣ
     • II. За паряныя-тъ сборъ на богоугодны въ колоніи-тѣ заведенія отъ колонисты-тѣ, кои-то ся отлѫчватъ на печалбѫ
     • III. За содержаніе-то отъ колоніи-тѣ едного депутата за присутствованіе въ Управленіе-то по дѣла сѫдны и тяжебны
      • [с.] 27
     • IV. За содержаніе въ колоніи-тѣ ообы селскы пастыри
   • Глава четвьрта [трета]. За господарственны-тѣ подати, взимаемы отъ колонисты-тѣ
    • Отдѣленіе Пьрво. За сбираніе-то отъ колонисты-тѣ пары за содержаніе на присутственны-тѣ мѣста
     • [с.] 28
    • Отдѣленіе Второ. За поземелнѫ-тѫ подать
     • I. Оклады на поземелнѫ-тѫ подать
     • II. Размѣтка, сбираніе и вносяніе
      • [с.] 29
      • [с.] 30
   • Глава пята [четвърта]. За счетоводство-то на пары-тѣ отъ повинности-тѣ и подати-тѣ колонистскы
    • [с.] 31
  • Раздѣлъ пятый. За благоустройство-то въ колоніи-тѣ
   • Глава пьрва. За прѣхранѫ-тѫ
    • [с.] 32
   • Глава втора. За селско-то хозяйство
    • Отдѣленіе Пьрво. Общи положенія
     • [с.] 33
    • Отдѣленіе Второ. За земледѣліе-то на колонисты-тѣ
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • Отдѣленіе Третіе. За скотовъдство-то, овцевъдство-то и сѣнокоса-тъ
     • [с.] 36
    • Отдѣленіе Четвьрто. За градинарство-то, садовъдство-то и разведеніе-то на мануфактурны растенія
     • [с.] 37
    • Отдѣленіе Пято. За саденіе-то на лозія-та, за винодѣліе-то и вареніе-то на ракыѭ-та отъ овощіе
     • [с.] 38
    • Отдѣленіе Шесто. За саденіе-то на черницы-тѣ, и за копринарство-то
     • [с.] 39
    • Отдѣленіе Седмо. За лѣсовъдство-то
    • Отдѣленіе Осмо. За ловъ и рыбнѫ ловитвѫ
     • [с.] 40
   • Глава третія. За промышленность-тѫ на колонисты-тѣ
    • Отдѣленіе Пьрво. За занаеты-тѣ, заводы-тѣ и фабрикы-тѣ
     • [с.] 41
    • Отдѣленіе Второ. За ракыевареніе-то, за пивовареніе-то и за виннѫ-тѫ продань
     • [с.] 42
    • Отдѣленіе Третіе. За търговіѭ-тѫ
     • [с.] 43
  • Раздѣлъ шестый. За благочиніе-то въ колоніи-тѣ
   • Глава пьрва. За благочиніе-то църковно, и за дължностите-тѣ на духовны-тѣ
    • [с.] 44
   • Глава втора. За дѣйствіе-то на благочиніе-то възъ опазваніе-то на нравы-тѣ
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава третія. За дѣйствіе-то на благочиніе-то възъ прѣдупазваніе-то на лица-та и имоты-тѣ отъ повредѫ и пагубѫ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Глава четвьрта. За отлѫчкѫ-тѫ на колонисты-тѣ, и за тѣхно-то прѣселеніе
    • Отдѣленіе Пьрво. За отлѫчкѫ-тѫ на колонисты-тѣ вѫтрѣ въ господарство-то
     • [с.] 53
    • Отдѣленіе Второ. За излизаніе-то на колонисты-тѣ вънъ отъ господарство-то
  • Раздѣлъ седмый. За глобы-тѣ и наказанія-та
   • Глава пьрва. Положенія общи
    • [с.] 54
   • Глава втора. Глобы за неиспълненіе обязанностій по общественнѫ-тѫ службѫ
    • [с.] 55
   • Глава третія. Глобы за нарушеніе на гражданскы-тѣ права ,
    • Отдѣленіе Пьрво. Глобы за обидѫ и бесчестіе
    • Отдѣленіе Второ. Глобы за нарушеніе на имотны-тѣ права
     • [с.] 56
     • [с.] 57
   • Глава четвьрта. Глобы за неисправность въ плащаніе-то на подати-тѣ и въ испълненіе-то на повинности-тѣ
    • [с.] 58
   • Глава пята. Глобы и наказанія за нарушеніе на правила-та, които ся относятъ до благочиніе-то въ колоніи-тѣ
    • Отдѣленіе Пьрво. Глобы и наказанія за нарушеніе на правила-та на церковно-то благочиніе
    • Отдѣленіе Второ. Глобы и наказанія за нарушеніе на правила-та, что ся относятъ до благочиніе-то и до нравственность-тѫ
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • Отдѣленіе Третіе. Глобы и наказанія за направенъ вредъ и тщетѫ на имоты-тѣ
     • [с.] 61
    • Отдѣленіе Четвьрто. Глобы и наказанія за самоволны отлѫчкы на колонисты-тѣ и за просрочваніе-то на паспорты-тѣ
   • Глава шеста. За употрѣбленіе-то на колонисты-тѣ въ общественны работы
    • [с.] 62
    • [с.] 63
  • Раздѣлъ осмый. За производсво-то но сѫдъ и расправѫ
   • Глава пьрва. Вѣдомство и производство на гражданскы-тѣ дѣла колонистскы
    • Отдѣленіе Пьрво. Вѣдомство и производство на дѣла-та между колонисты-тѣ
     • [с.] 64
    • Отдѣленіе Второ. Вѣдомство и производство на дѣла колонисткы съ туземны-тѣ обитатели
   • Глава втора. Вѣдомство и производство на дѣла по полицейскы прѣстѫпленія
    • [с.] 65
   • Глава третя. Вѣдомство и производство на уголовны-тѣ,(криминалны) дѣла
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с. 68]
  • Оглавленіе на Постановленія-та за Колоніи-тѣ
   • [с. 69]
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • Сравнителенъ показатель
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с. XII]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]