Citation link:
 • Царственникъ или исторія болгарская която учи отъ гдѣ са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и подъ иго подпаднали изъ Мавробира Латинского, Баронія, Іоанна Зонаря, Буефира Французскаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимія Терновского, Светаго Димитрія Ростовского и другихъ лѣтописцевъ собрана. Изданіе первое
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден Форзац 1]
   • [Преден Форзац 2]
   • [Преден Форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къ единороднымъ моимъ Болгаромъ.
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Царственникъ или исторιя болгарска.
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • Рядъ кралей и царей булгарскихъ.
    • Владιя.
    • Коледа.
     • [с.] 9
    • Бремъ.
    • Болгъ.
     • [с.] 10
    • Лилъ.
    • Перунъ.
     • [с.] 11
    • Дикефалъ.
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Константинъ и Ликинιй мучитель.
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Вукича.
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • Свитилιянъ.
    • Гервалинъ.
     • [с.] 18
    • Драгичъ.
    • Борисъ.
     • [с.] 19
    • Батой.
     • [с.] 20
    • Тривелий.
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Іоанна Асеня Великаго.
    • Добрица.
     • [с.] 23
    • Телезвιй.
    • Сабинь.
    • Таганъ.
     • [с.] 24
    • Телерикъ.
     • [с.] 25
    • Телерикъ Вторый.
    • Кардамъ.
    • Крунъ.
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Мортагонъ.
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Симеонъ Лабасъ.
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • Петръ.
     • [с.] 34
    • Борисъ.
     • [с.] 35
    • Селевкιй.
     • [с.] 36
    • Субботинъ.
    • Давидъ.
    • Самуилъ.
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Радомиръ.
    • Гладимиръ.
     • [с.] 39
    • Іоаннъ Владимиръ.
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Асень.
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Петръ Вторый.
    • Іоаннъ Калиманъ.
    • За Иванка Цареубιйца.
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Борилъ.
     • [с.] 49
    • Мичо или Смилецъ.
    • Шишманъ внукъ Петровъ и Асеновъ.
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Лаганъ.
    • Іоаннъ Асень Вторый.
     • [с.] 52
    • Петръ Третιй.
    • Светославъ.
     • [с.] 53
    • Михаила сына Шишманова.
     • [с.] 54
    • Александръ.
     • [с.] 55
    • Іоаннъ Шишманъ.
     • [с.] 56
     • [с.] 57
   • Второе нашествιе турское на болгаровъ.
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Послѣднее разоренιе болгарιи.
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Начало то и свършенιе то на Патрιаршества болгарскаго.
    • [с.] 73
   • Кириллъ и Методιй, болгарски книжницы.
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Знаменιе на болгарскихъ хоругвахъ.
    • [с.] 77
   • Изложенιе кралей болгарскихъ и царей по ряду.
    • [с.] 78
   • Изложенιе святыхъ болгарскихъ по ряду.
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • [Корица и последни страници]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]