Citation link:
 • Блъгарско-италіянска грамматика за блъгары-ты по Л. Мерѣни, Л. Гоударъ и С. Бланди
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Чясть прьва. Въведеніе
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Чясть втора. Членъ и Имя
   • Глава прьва. Разлика на имена
    • [с.] 13
   • Глава втора. Видно измѣненіе на имена и членове
    • [с.] 14
    • За Члена (Dell’ Articolo)
     • [с.] 15
     • Склоненіе на членове-ты
      • [с.] 16
   • Глава третя. За склоненія-та
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Глава четврьта. Склоненіе за собственны имена
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Глава пята. За употрѣбленіе на членове-ты. (Dell' uso degli articoli)
    • Членъ опрѣдѣлителенъ (articoli definitio)
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Неопрѣдѣлителный членъ или segnacaso
     • [с.] 27
    • Членъ дѣлителенъ (articolo partitivo)
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
   • Глава шеста
    • За имена кои-то ся отбывать отъ нарядены-ты склоненія
     • [с.] 33
    • За имена съ двойно склоненіе. (De’ nomi Eterocliti)
     • [с.] 34
   • Глава седма
    • Особны примѣчянія
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • За прѣдлозы-ты da (отъ), а (до), al или alla (камъ), di(отъ)
     • [с.] 37
     • [с.] 38
   • Глава осма. За родове-ты и другы правила врьху сѫществителны-ты имена
    • За родове на сѫществителны-ты (Del genere dei sostantivi)
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • За образованіе на женсккый родъ отъ мѫжскый
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
   • Глава девята. За увеличителны и умалителны имена. (Dell’ accrescimento e della Diminuzione dei nomi)
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава десята. За прилагателны-ты имена
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • За стьпьни-ты
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • За управленіе на прилагателны (Del governo degli addiettivi)
     • [с.] 52
     • [с.] 53
   • Глава единадесята. За числителны-ты имена. (Dei numeri)
    • 1. Числителны количественны (numeri cardinali)
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • 2. Числителны порядны (numeri ordinali)
     • [с.] 56
    • 3. Числителны умножителны (numeri proporzionali)
    • 4. Числителны Събирателны (numeri collettivi)
     • [с.] 57
    • Числителны дробны (numeri distributivi)
     • [с.] 58
  • Чясть третя. За мѣстоименіе-то
   • Глава прьва. Раздѣленіе на мѣстоименія-та
    • [с.] 59
   • Глава втора. За личны-ты мѣстоименія
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава третя. За притежятелны мѣстоименія
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Глава четврьта. За показателны мѣстоименія
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Глава пята. За относителны мѣстоименія
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава шеста. За въпросителны мѣстоименія
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Глава седма. За неопрѣдѣлителны мѣстоименія
    • [с.] 75
    • [с.] 76
  • Чясть четврьта. За глагола
   • Глава прьва. Главни правила за глаголы-ты
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • Спряженіе за спомогателны глаголы
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
   • Глава втора. Спряженія за правилны глаголы
    • I.Спряженіе
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • II.Спряженіе
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • III.Спряженіе
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • IV.Спряженіе
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
   • Глава третя. За страдателны глаголы
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Глава четверьта. За неправилны глаголы
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • Глава пята. За безличны-ты глаголы
    • [с.] 147
    • [с.] 148
   • Глава шеста. За Срѣдне-взаимны глаголы (Dei verbi Neutri о Reciproci)
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
   • Глава седма. За употрѣблѣніе на врѣмена-та
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Глава осма. За управленіе на глаголы-ты
    • [с.] 161
    • [с.] 162
  • Чясть пята. За причястія-та
   • [с.] 163
  • Чясть шеста. За нарѣчія-та
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
  • Чясть седма. За прѣдлогы-ты
   • [с.] 169
   • [с.] 170
  • Чясть осма. За Съѭзы-ты
   • [с.] 171
   • [с.] 172
  • Чясть девята. За междумѣтія
   • [с.] 173
   • [с.] 174
  • Оглавленіе
   • [с. 175]
   • [с.] 176
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]