Citation link:
 • Болгарска грамматіка : Сега Перво Сочинена отъ Неофѵта П. П. сՃщаго изъ свѧщенныѧ обители Рылскіѧ, за оупотребленіе на Славеноболгарски те оучилища, а на свѣтъ издана отъ любородныте предстоѧтели за Болгарско то просвѣщеніе Г. братїѧ МՃстакови, Жители БՃкорешкіѧ, съ иждивеніе то на-общо то новосоставлено въ Габрово оучилище
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [Празна страница 1]
   • [Празна страница 2]
  • Почтенѣйшїи и любороднѣйшїи Г. братїѧ МՃстакови!
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • Фїлологїческо предՃвѣдомленїе за Славеноболгарска та Грамматіка
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с. 65]
   • [с. 66]
   • [с. 67]
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • Грамматіка болгарска
   • Часть перваѧ: За етѵмологїа та или хՃдожнословїе то
    • ВстՃпленїе
    • Глава перваѧ: За части те на-слово то
     • [с. 73]
     • [с.] 74
     • [с.] 75
    • За склоненїе то на-имена та
     • Склоненїе первое
      • [с.] 76
      • [с. 77]
      • [с. 78]
      • [с. 79]
      • [с. 80]
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
     • Склоненїе второе
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
     • Склоненїе третїе
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
    • Глава втораѧ: За прилагателни те имена
     • Склоненїе четвертое
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
     • За чинни те числителни
      • [с.] 113
    • Глава третїѧ: За склоненїето на-мѣстоименїѧ та
     • [с.] 114
     • Лични мѣстоименїѧ
     • Онъ
      • [с.] 115
     • Самъ
      • [с.] 116
     • Кой
      • [с.] 117
      • [с.] 118
     • Той
      • [с.] 119
     • Чιй
     • Нашъ
      • [с.] 120
    • Глава четвертаѧ: За глалолатъ
     • [с.] 121
     • Сопрѧженїе на спомагателныатъ глаголъ есмь
      • [с.] 122
      • [с.] 123
      • [с.] 124
     • Примѣръ первый [глаголи на -амъ, -а]
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • [с.] 132
     • Примѣръ вторый [глаголи на -емъ, -е]
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
     • Примѣръ третїй [глаголи на -имъ, -и]
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
     • Примѣръ четвертый [глаголи на -ѧмъ, -ѧ]
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
     • Назначеніе 1. За неправилны те глаголы
      • [с.] 148
     • Назначеніе 2. За безличны те глаголы
      • [с.] 149
      • [с.] 150
    • Глава пѧтаѧ: За нарѣчїето
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • Глава шестаѧ: За предлогат
    • Глава седмаѧ: За союзатъ
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • Глава осмаѧ: За междометїе то
     • [с.] 157
   • Часть втораѧ: За кратки те првилца на-правописанїе то, дека се написՃват големи бՃквы
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
  • Примѣчанїѧ та
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
  • Рѣчи ТՃрски и нѣколко Гречески
   • [с. 204]
   • [с.] 205
   • [с.] 206
   • [с.] 207
   • [с.] 208
   • [с.] 209
   • [с.] 210
   • [с.] 211
  • Содержаніе
  • Погрѣшности
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]