Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 31-36 (1889-1891)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 7, кн. 31 (1889)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Първата българска типография въ Солунъ в нѣкои отъ напечатанитѣ въ нея книги. Отъ М. Дриновъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ книжки ХХVІІІ, ХХІХ и ХХХ)
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
   • Македония както си е. Отъ Артуръ Дж. Евансъ. (Прѣводъ отъ Английски [отъ К. Ч.])
    • [с. 58]-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
   • Пѫтни бѣлѣжки. (Продължава отъ XXVIII-XXX книжка). [Отъ Д-ра Д. Молловъ]
    • [с. 78]-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
   • Материали по новата история на Македония. Отъ А. Шопова
    • [с.] 92-[93]
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
   • Изъ старо-българската книжнина. Отъ М. Дриновъ
    • [с.] 112-[113]
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
   • Статистика на народонаселението въ Енидже-Скеченската и Гюмюрджинската каази. Съобщава П. К.
    • [с. 122]-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
   • Писмо за урежданье българскитѣ училища прѣди 50-60 години. Съобщава Д.
    • [с.] 130-[131]
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
   • Двѣ Обявления за единъ Словарь. Съобщава Д.
    • [с. 136]-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
   • Стихотворения
    • [с. 142]-143
    • [с.] 144-145
   • Книжнина
    • [с. 146]-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
   • [Премии]
    • [с. 174-175]
   • Нѣколко по-важни печатни погрѣшки
    • [с. 176]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 7, кн. 32/33 (1890)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ книжка ХХХІ)
    • [с. ІV-177]
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
   • Нѣколко бѣлѣжки върху остатоцитѣ отъ Печенѣзи, Кумани, както и върху тъй нареченитѣ народи Гагаузи и Сургучи въ днешна България. Отъ Д-ръ Константинъ Иречекъ. (Прѣводъ отъ нѣмски Е. К.)
    • [с.] 210-[211]
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
   • Къмъ историята на българския езикъ. Българскиятъ книжовенъ езикъ и правописъ. Отъ А. Теодоровъ
    • [с. 242]-243
    • [с.] 244-245
    • [с. 246]-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
   • Приносъ за познавание българската флора. Отъ Анания Ив. Явашова. (Продължение отъ ХХVІІІ, ХХІХ и ХХХ книжка)
    • [с.] 286-[287]
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
   • Овчаритѣ отъ Котленско и Жътваритѣ отъ Търновско. Споредъ бѣлѣжкитѣ на Б. Райновъ и Д. Уста-Генчовъ. Съобщава Ив. Ев. Гешовъ
    • [с. 310]-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
   • Писма по народното пробужданье. Двѣ български типографии въ Солунъ и Самоковъ. Отъ Димитриева
    • [с.] 326-[327]
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
   • Новооткрита римска военна диплома. Отъ Стр. Китанчевъ
    • [с. 352]-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
   • Новонайденъ надписъ въ Охридската св. София. Съобщава М. Дриновъ
    • [с. 360]-361
   • Къмъ бѣлѣжкитѣ на господина Шопова за титлитѣ на Битолскитѣ владици. (Гледай въ Период. Списание, книжка XXXI, стр. 97). Отъ М. Дриновъ
    • [с.] 362-[363]
   • Български народни умотворения. (Изъ сборникътъ на К. А. Шапкарева)
    • [с. 364]-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
    • [с.] 374-375
   • Книжнина
    • [с. 376]-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 7, кн. 34 (1890)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Кратка разправия по етнографията на Македония. По поводъ писаното напослѣдъкъ по тоя въпросъ отъ Ястребова, Драганова и Новаковича. Отъ Д. Матовъ
    • [с. VІ-425]
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
   • Происхождението и историята на гр. Novae (Свищовъ). (Отъ съчинението Istoria leginnei I Italice şi a oraşului Novae (Sistov) на Флотея Т. Митреску, Букурещъ 1889 година). Прѣвелъ Кр. Ив. Мирский
    • [с.] 474-[475]
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
   • Първа българска печатница въ Солунъ. Отъ А. Шоповъ
    • [с. 486]-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
   • Писма по народното пробужданье. (Грижи и съвѣщания на издаванье единъ Словаръ). Отъ Димитриева
    • [с. 498]-499
    • [с.] 500-501
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504-505
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
   • Къмъ историята на българския езикъ. Българскиятъ книжовенъ езикъ и правописъ. Отъ А. Теодоровъ. (Продължение отъ книжка XXXII и XXXIII)
    • [с.] 510-[511]
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
    • [с.] 522-523
    • [с.] 524-525
    • [с.] 526-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
    • [с.] 540-541
   • Една забравена българска история. Съобщава М. Дриновъ
    • [с. 542]-543
    • [с.] 544-545
   • Записки на единъ осѫденъ. Отъ Ив. Ев. Гешовъ
    • [с. 546]-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
   • Нѣколко бѣлѣжки за Хаджи Йоакима, даскала Крчовкаго. Съобщава М. Дриновъ
    • [с.] 568-[569]
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
   • Български народни умотворения
    • [с. 574]-575
    • [с.] 576-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
   • Книжнина
    • [с. 582]-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
   • Разяснения къмъ стр. 579 и 580
    • [с.] 602-[603]
   • Расказъ за леля Гена. Записалъ го е Веселинъ (Приложение къмъ XXXIV на "Периодическото Списание" на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ)
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 7, кн. 35 (1890)
   • Съдържание
    • [с. 604-VІІ]
   • Материалъ по народното ни стопанство. Отъ Т. Иончовъ
    • [с. VІІІ-605]
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
   • Къмъ терминологията на българската флора. Отъ А. Тошевъ
    • [с.] 632-[633]
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
   • Материяли за новата история на България. Съобщава С. П. Ивановъ
    • [с. 670]-671
    • [с.] 672-673
   • Кратка расправия по етнографията на Македония. По поводъ на писаното напослѣдъкъ по тоя въпросъ отъ Ястребова, Драганова и Новаковича. Отъ Д. Матовъ. (Продължение отъ XXXIV книжка)
    • [с. 674]-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ книжка ХХХІІІ)
    • [с. 718]-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
   • Описание на Гевгелие (въ Македония). Отъ А. Тошевъ
    • [с.] 742-[743]
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
   • Български народни умотворения. (Събрани и съобщени отъ Д. Икимова)
    • [с.] 754-[755]
    • [с.] 756-757
    • [с.] 758-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
   • Книжнина
    • [с. 764]-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
    • [с.] 778-779
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [с.] 804-805
    • [с.] 806-807
    • [с.] 808
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 7, кн. 36 (1891)
   • Съдържание
    • [с. ІХ]
   • Два санджака отъ Источна Македония. Описва Z
    • [с. Х-809]
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
    • [с.] 814-815
    • [с.] 816-817
    • [с.] 818-819
    • [с.] 820-821
    • [с.] 822-823
    • [с.] 824-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
    • [с.] 834-835
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
    • [с.] 844-845
    • [с.] 846-847
    • [с.] 848-849
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [с.] 856-857
    • [с.] 858-859
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ XXXV книжка)
    • [с.] 860-[861]
    • [с.] 862-863
    • [с.] 864-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-875
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
    • [с.] 880-881
    • [с.] 882-883
    • [с.] 884-885
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
   • Приносъ за познавание българската флора. Отъ Анания Ив. Явашова. (Продължение отъ XXXIII книжка)
    • [с. 890]-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-895
    • [с.] 896-897
    • [с.] 898-899
    • [с.] 900-901
    • [с.] 902-903
   • Материалъ по народното ни стопанство. Отъ Т. Иончовъ. (Продължение отъ XXXV)
    • [с.] 904-[905]
    • [с.] 906-907
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
    • [с.] 912-913
    • [с.] 914-915
    • [с.] 916-917
   • Писма по народното ни пробуждание. Съобщава Ferison
    • [с.] 918-[919]
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
    • [с.] 932-933
    • [с.] 934-935
    • [с.] 936-937
    • [с.] 938-939
   • Записки на единъ осѫденъ. Отъ Ив. Ев. Гешовъ. (Продължение отъ Книжка XXXIV)
    • [с.] 940-[941]
    • [с.] 942-943
    • [с.] 944-945
    • [с.] 946-947
    • [с.] 948-949
    • [с.] 950-951
    • [с.] 952-953
    • [с.] 954-955
    • [с.] 956-957
    • [с.] 958-959
    • [с.] 960-961
    • [с.] 962-963
    • [с.] 964-965
    • [с.] 966-967
   • Ново-село (Видински окрѫгъ). Съобщава П. Ивановъ
    • [с.] 968-[969]
    • [с.] 970-971
    • [с.] 972-973
    • [с.] 974-975
   • Книжнина
    • [с.] 976-[977]
    • [с.] 978-979
    • [с.] 980-981
    • [с.] 982-983
    • [с.] 984-985
    • [с.] 986-987
    • [с.] 988-989
    • [с.] 990-991
    • [с.] 992-993
    • [с.] 994-995
    • [с.] 996-997
    • [с.] 998-999
    • [с.] 1000-1001
    • [с.] 1002-1003
    • [с.] 1004-1005
    • [с.] 1006-1007
    • [с.] 1008-1009
    • [с.] 1110-[1111]
    • [с.] 1112-1113
    • [с.] 1114-1115
    • [с.] 1116-1117
    • [с.] 1118-1119
   • Нови спомагателни членове на Бълг. Книжовно Дружество
   • Новъ подарокъ отъ г. Ев. Георгиевъ за Българетѣ въ Турция
   • Подарени книги на Бълг. Книжовно Дружество
    • [с.] 1020-1921
   • Общо съдържание на VII-то годишно течение
    • [с.] 1022-[1023]
    • [с.] 1024-1025
   • Поправка къмъ стр. 1000, редъ 21
    • [с.] 1026-[1027]