Citation link:
 • Моето пѫтувание по Стара планина и животописанието на нѣкои бѫлгарски стари и нови войводи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Oригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • І. Млади години
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • ІІ. Стара планина
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • ІІІ. 1860 година
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • ІV. 1862 година
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • ІV. Предатели
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • V. Сѫрбия
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • VІ. Нови неволи
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • VІ. Букурешките бѫлгаре и Раковски
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • VІІ. 1867 година
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
  • VІІІ. Бѫлгарската чета въ Бѣлградъ
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
  • ІХ. Стефанъ Караджа и Х. Димитаръ
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
  • Х. Старите войводи
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
  • ХІ. Куманъ войвода и Златйо Кокарчооглу
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • ХІІ. Кара-Сѫбе, Трифонъ-войвода и Добре
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
  • ХІІІ. Илйо-войвода
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
  • ХІV. Истрѣбители на турските чети
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
  • ХV. Стара-планина
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
  • Имената на дружината, която ходи съ мене въ 1867 г. по Стара-планина
   • [с. 152]
   • Слѣдующите лица ни намѣриха на Стара-планина:
    • [с.] 153
  • Имената на момчетата, които погинаха въ 1868 година
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
  • [Бележки]
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.160]
   • [с.161]
  • Погрѣшки
   • [с. 162]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригинална корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]