Citation link:
 • Наручна священическа книга
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригиннална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с. VІ]
  • Съдьржаніе
   • [с. VІІ]
  • Погрѣшкы
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
  • [Въведение]
  • І. [За тайнствата]
   • За тайнѫтѫ на крьщаваніето
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • За въспріемницы-тѣ или кумове-тѣ
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
   • За тайнѫтѫ на миропомазаніе-то
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • За тайнѫтѫ на причастіето
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Правила относителни къмъ оныя лица, които свьршаватъ св. тайнѫ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Правила за особены случаи, които могѫтъ са догоди на священика, когато съвьршава св.-та Евхаристія
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Други случаи, които могѫтъ са догоди при службѫтѫ или освѣщеніето на св.-тѣ дарове
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Правила които показватъ рѣдътъ на причащаваньето и какъ да постѫпи священо-слжительтъ подирь причащеніето
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Какъ са готвѭтъ и вардѭтъ св. частицы за причестяваніе болни хора
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • в.) За причащаваніето на мірянитѣ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • На какъвъ рѣдъ трѣба да са причестяватъ мирянитѣ
    • [с.] 51
   • За тайнѫтѫ на покаяніето
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Какъ трѣба да са извьршава исповѣдь
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • За приготовленіе болни, които сѫ на смьртныйтъ си часъ
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • За тайнѫтѫ на бракътъ
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • а.) Видове на сродствата
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • а.) Въ кръвното сродство
      • 1.) По право низходящата линія
       • [с.] 92
      • 2.) По въсходящата линія
      • 3.) По побочната линія
       • [с.] 93
     • б.) Въ двородио сродство (сватовство)
      • [с.] 94
      • [с.] 95
     • в.) За триродното сродство
      • [с.] 96
     • г.) Въ духовно сродство
      • [с.] 97
     • Въ двородно сродство
      • [с.] 98
     • Въ триродно сродство
   • За тайнството на елеосвященіето
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • За погрѣбеніето на умрѣлитѣ
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • ІІ. Нѣколко правила и нарѣжденія
   • Слѣдующитѣ правила помѣстявами като за примѣръ[...]
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • По какъвъ начинъ са испитватъ при бракосъчетаніето. За испитваніето
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • Нарѣждѣніе. По което ще са управляватъ чьрковнитѣ настоятели (епитропи), за да са дьржи добъръ рѣдъ въ чьрковѫтѫ
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • Духовно свидѣтелство, отъ исповѣдника на оногова, който ще са рѫкополага за священикъ
   • Обѣщаніе (клетва). При исповѣданіето на оногова, който желае да са рѫкоположи за священикъ
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Узаконеніе, отъ що по колко да земѫтъ священицытѣ, при извьршаваніе на дължноститѣ си
    • [с.] 122
    • [с.] 123
  • Имената за родолюбивитѣ спомоществователи да ”Нарѫчнѫтѫ священ. книгѫ
   • [с. 124]
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • [с. 127]
   • [с. 128]
   • [с. 129]
   • [с. 130]
   • [с. 131]
   • [с. 132]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]