Citation link:
 • Ковчегъ цвѣтособраніѧ : Содержащее всю церковнՃю единолѣтнՃю слՃжбՃ : [Часть перваѧ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе за восточната церковна мՃсїкїѧ
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
   • [с. IX]
   • [с. X]
   • [с. XI]
   • [Ил. Тебѣ подобаетъ пѣснь БогՃ. Ѱаломъ ѯ҃д]
  • Послѣдовѧніе вечернагѡ пѣнїѧ
   • Аниксандари ѿ Ѳеодѡра Фѡкейскагѡ. Гласъ ѻсмый[...]
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Блаженъ мՃжъ Ѳеодѡра Фѡкейскагѡ. Гласъ ѻсмый[...]
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • ХՃрмՃзіа книгохранителнѧ. Гласъ ѻсмый[...]
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Господи воззвахъ на всѧкїй гласъ, сочинени ѿ Іакѡва Первопѣвца
    • Гласъ первый[...]
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Гласъ вторый[...]
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Гласъ третый[...]
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Гласъ четвертый[...]
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Гласъ пѣтый[...]
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • Гласъ шестый[...]
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Гласъ седмый[...]
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Гласъ осмый[...]
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
   • Входъ пѣнїе древное. Гласъ в[...] [Свѣте тихій преводъ издаталевъ]
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Поесѧ на пѧтый хлѣбъ сократено отъ Петровото Берекета [Богородыце Дѣво ѻсмогласно]
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Послѣдованіе Великагѡ поста. Прокимены Вечерны. Петра Ламбадарїа. Гласъ осмый[...]
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • На первата Недѣлѧ. Гласъ четвертый[...] [Bозсіѧ благодать]
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • На Акаѳістното пѣніе. Гласъ осмый[...] [Богъ Господь преводъ трїантаф]
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Гласъ[...] [Повелѣное тайно преводъ трїантаф]
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Друго двѣстранное. Гласъ[...] [Возбранной воеводѣ трїантаф]
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Кондакъ поемый ѿ православната Недѣлѧ, до ѿданїѧ благовѣщенїѧ. Гласъ осмый[...]
   • На великата седмица гласъ осмы[...] [АллилՃїе великіѧ седмицы трїантаф]
    • [с.] 68
   • Друго кратко гласъ[...] [Се женихъ трїантаф преводъ]
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • На Свѧтый и Великїй Четвертокъ Гласъ осмый[...] [Егда славны ѹчен. велик. четверт. пре трїант]
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Трисвѧтое за мертвыте сократисѧ отъ издателѧ. Гласъ шестый[...]
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • За послѣдното цѣлованїе мертвеца отъ Маноила Хрисафова Слава глъсъ осмый[...] [ПлачՃ н рдыдаю за мертвы те]
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Ѡ Воспомѧнанїй усопшихъ [Непорочнїи въ пՃть за мертвы те]
    • чинъ первый. Гласъ в[...]
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • Чинъ Вторый. Гласъ пѧтый[...]
     • [с.] 85
    • Третый Чинъ. Гласъ осмый[...]
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
   • Послѣдованіе Пасхи
    • Во СвѧтՃю ВеликՃю Недѣлю Пасхи, и во всю СвѣтлՃю СедмицՃ. Гласъ Г. Га [Плотїю ѹснՃвъ на великъ день]
    • Гласъ пѧтый Па [Воскресенїѧ день кратко]
     • [с.] 89
    • По забавно Гласъ пѧтый Па [Хрїстосъ воскресе]
     • [с.] 90
    • Забавна Слава, на хвалитехъ. Хрѵсафа младагѡ. Гласъ. Е. Па [Воскресенїѧ день забавно]
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • Прокимени во свѣтлՃю седмыцՃ
    • Недѣлю вечери гласъ з га
    • Понедѣлникъ вечерь гласъ з га
    • Во вторникъ гласъ и[...]
     • [с.] 98
    • Въ средՃ вечери. гласъ з. га
    • Въ четвертокъ вечера гласъ. з. га
    • Въ пѧтокъ вечери гласъ и[...]
     • [с.] 99
  • Послѣдованїе ѹтрени
   • Сїѧ Петра Ламбадарїа класъ. Е. па [Благословенъ еси Господи]
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Полѵелей койтоса пѣе на богогодичны праздницы. ХՃрмՃзїа книгохранителѧ, гласъ производный четвертагѡ[...]
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Полѵелей поемый вмѣстѡ непорочни в недѣлю месопՃстною и сыропՃстною, еще и на все нощно бдѣнїе в нՃждны врѣмена сирѣчь кога е, моръ, трՃсъ и прочее. ХՃрмՃзїа книгохран. гласъ. Г. га
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Полѵелей въ памѧти свѧтыхъ Григорїа Первопѣвца. гласъ. Г. га ѿ Ни
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Слава, и нынѣ, зри, нарѣкахъ Вавѵ̈лѡнскихъ Полѵелей Іакѡва первопѣвца. Гласъ[...]
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • Петра Ламбадарїа Пелопонискагѡ. гласъ е. Па
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • А, Антїфонъ, четвертагѡ. за праздницыте. Гласъ[...] [ѿ Юности моеѧ Петра Ламб.]
    • [с.] 159
   • Всѧкое Дыханіе ѹтренно. Іѡанна первопѣвца. Гласъ[...]
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • Кратко, дваждь. Гласъ В[...] [ПомилՃй мѧ Боже Петра Ламб.]
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • [Покаѧнїе ѿверзи ми велекагѡ поста]
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Честнѣйшїи кратки. Гласъ А. Па
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • Свѣтителенъ, на рождество хрїстово. Гласъ Г. Га[...] [Посѣтилъ ныe есть]
    • [с.] 176
   • Кондакъ [на Рождество Хрїстово] Гласъ Г. Га[...]
   • Всѧкое дыханїе на ѻсмь гласа ѿ Іакѡва первопѣвца.
    • Гласъ А. Па
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • Гласъ В[...]
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • Гласъ Г. Га
     • [с.] 181
     • [с.] 182
    • Гласъ Д. Па
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • Гласъ Е[...]
     • [с.] 185
    • Гласъ Ѕ[...]
     • [с.] 186
     • [с.] 187
    • Гласъ[З...]
     • [с.] 188
     • [с.] 189
    • Гласъ И[...]
     • [с.] 190
     • [с.] 191
   • На Рождество Хрїстово нынѣ. Гласъ В[...]
    • [с.] 192
   • Славословіи кратки, [на ѻсмь гласа] ѿ Маноила Прѡтопсалта
    • Гласъ А. Па[...]
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
    • Гласъ В. Па[...]
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
    • Гласъ Г. Га
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
    • Гласъ Д. ВՃ
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
    • Гласъ Е. Па
     • [с.] 208
     • [с.] 209
     • [с.] 210
    • Гласъ Ѕ. Па
     • [с.] 211
     • [с.] 212
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • [с.] 215
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
    • Гласъ З[...]
     • [с.] 219
     • [с.] 220
     • [с.] 221
    • Гласъ И. Ни
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
   • Славословіи ѿ Іакѡва первопѣвца. Гласъ А[...] четверогласенъ. Ке[...]
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
   • Трисвѧтое Воздвиженїѧ креста. Ѿтъ Геѡргїа Критскагѡ. Гласъ Д. Дї
    • [с.] 252
    • [с.] 253
   • Петра Вѵзантїйскагѡ. Гласъ Е[...]
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
   • Іакѡва первопѣвца. Гласъ[...]
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • Негово. Гласъ[...] четверогласенъ. Зѡ
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
   • Данїила первопѣвца. Седмогласный[...] Зѡ
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
   • Іакѡва первопѣвца. Гласъ И[...] Ни
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
   • Егда цѣлՃетъ свѣщенноначалникъ свѧтыѧ іконы. Гласъ[...] Зѡ [ВладыкՃ и Свѧщенноначалника]
    • [с.] 281
   • При Ѡдѣѧнїи свѣщенноначалника. Ѿ Григорїа первопѣвца. Гласъ З[...] Зѡ [Препоѧши мeчь твой]
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
  • Ѻглавленіе
   • [с. 289]
   • [с. 290]
  • Погрѣшки
   • [с. 291] [1]
   • [с. 292] 2
   • [с. 293] 3
   • [с. 294] 4
   • [с. 295] 5
   • [с. 296] 6
   • [с. 297] [7]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]