Citation link:
 • За святыи-тѣ таинства въ Православнѧ-тѧ църквѧ и за отношеніе-то до тѣхъ на православны-тѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • За святыи-тѣ таинства...[Увод]
  • За таинства-та вообще
   • [c. 3]
   • [c.] 4
  • І. За Крьщеніе-то
   • [c.] 5
   • [c.] 6
   • [c.] 7
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [c.] 10
   • [c.] 11
  • 2. За мѵропомазаніе-то
   • [c.] 12
   • [c.] 13
   • [c.] 14
   • [c.] 15
  • 3. За причащеніе-то
   • [c.] 16
   • [c.] 17
   • [c.] 18
  • 4. За таинство-то на покаяніе-то
   • [c.] 19
   • [c.] 20
   • [c.] 21
  • 5. За таинство-то на священство-то
   • [c.] 22
   • За посвященіе-то въ діаконъ
    • [c.] 23
    • [c.] 24
   • За посвященіе-то на пресвитеръ
    • [c.] 25
    • [c.] 26
   • За посвященіе-то въ епископъ
    • [c.] 27
    • [c.] 28
  • 6. За бракъ-тъ
   • [c.] 29
   • Постановленія-та за бракъ-тъ въ Русіѭ сѫ слѣдуѭщи-тѣ
    • [c.] 30
    • [c.] 31
    • [c.] 32
    • [c.] 33
    • [c.] 34
   • Что значѫтъ цьрковны-тѣ обряды, кои-то ся съвьршавѫтъ при бракосочетаніе-то?
    • [c.] 35
    • [c.] 36
    • [c.] 37
    • [c.] 38
    • [c.] 39
   • За разводъ-тъ на бракове-тѣ
   • За бракове-тѣ на лица на Христіанско, но неправославно исповѣданіе сосъ лица на Православно-то исповѣданіе
    • [c.] 40
   • За бракове-тѣ на христіане съ нехристіане
    • [c.] 41
  • 7. За маслосвятіе-то
   • [c.] 42
   • [c.] 43
   • [c. 44]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]