Citation link:
 • Ключътъ на науката или всѣкидневни явъения въ природата
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Предисловие
   • [с. VІІ]
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
  • Съдьржанье на Ключа на науката
   • [с. ХІ]
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
  • Часть пьрва. Топлина
   • Предварителни запознавания
    • Извори на топлината
     • [с. 1]
   • Глава пьрва. Слънцето, главен изворъ на топлината
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Глава ІІ. Електрричеството
    • Отдѣлка І. - Развиванье на електричеството
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Отдѣлка ІІ. - Проявение на еликтричеството въ природата
     • 1. - Електрическитѣ грѣяния
      • [с.] 8
      • [с.] 9
     • 2. - Мѣрнителенъ огънь
      • [с.] 10
     • 3. - Гръмотевица и свѣткавица
      • 1. Видъ и свойства на гръмотивица, буря
       • [с.] 11
       • [с.] 12
       • [с.] 13
       • [с.] 14
       • [с.] 15
      • 2. Физически дѣйсвия на гръмотевицата
       • [с.] 16
       • [с.] 17
       • [с.] 18
       • [с.] 19
       • [с.] 20
       • [с.] 21
       • [с.] 22
      • 8 [3]. - Химически, физически и магнитни дѣйствия на гръмотевицата
       • [с.] 23
       • [с.] 24
       • [с.] 25
      • 4. - Гръмоотводъ (паратонеръ)
       • [с.] 26
       • [с.] 27
      • [5]. Гръмъ
       • [с.] 28
       • [с.] 29
   • Глава ІІІ. Химическо Дѣйствие
    • Отдѣлка 1. Отдѣленье на топлина чрезъ химическо дѣйствие
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Отдѣлка 2. - Скритъ топлородъ
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • Отдѣлка 3. - Горѣние
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • 1. Димъ и Сажди
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • 2. Пламькъ
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
    • Отдѣлка ІV. - Измѣняваньето на объема отъ топлината
     • 1. Разширяванье на газоветѣ и на жидкоститѣ
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • 2. Разширяванье на твьрдитѣ тѣла, на металлитѣ и пр.
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
    • Отдѣлка 5. Измѣняванье на състояньето отъ топлината
     • 1. Твьрди, жидки и газообразни тѣла
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • 2. Вѣтрение
      • [с.] 77
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
     • 3. Врѣние
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
     • 4. Испаряванье
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
     • 5. Топенье и растопяванье
      • [с.] 96
      • [с.] 97
    • Отдѣлка 6. - Распространяванье на топлината
     • 1. Топлопроводность
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
     • 2. Какъ са топлѭтъ жидкоститѣ и газоветѣ
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • 3. Лѫчеиспусканье на топлината
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
     • 4. Отражение на топлината
      • [с.] 119
      • [с.] 120
     • 5. Поглъщаньето на топлината
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
   • Глава ІV. Механическо дѣйствие
    • [с.] 124
    • Отдѣлка 1. - Удрянье
    • Отдѣлка 2. - Триенье
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • Отдѣлка 3. - Стисканье и сгѫстяванье
     • [с.] 127
     • [с.] 128
   • Глава V. Различни въпроси
    • [с.] 129
    • [с.] 130
  • Часть втора. Метеорология
   • Глава І. Налѣганьето на въздуха
    • Отдѣлка 1. - Въздушни извлаци и аеростати
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • Отдѣлка 2. - Барометръ и термо[ме]тръ
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
    • Отдѣлка 3. - Вѣтьръ
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
    • Отдѣлка 4. - Правилни вѣтрове
     • 1. Пассатни вѣтрове
      • [с.] 146
      • [с.] 147
     • 2. Муссони
      • [с.] 148
     • 3. Постоянни вѣтрове, Самумъ, Сирокко, Мистраль, зимни и морски вѣтрове
      • [с.] 149
      • [с.] 150
    • Отдѣлка 5. - Приливъ и отливъ, вълни
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
    • Отдѣлка 6. - Провѣтренье
     • [с.] 154
     • [с.] 155
   • Глава ІІ. Водни метеори
    • [с.] 156
    • Отдѣлка 1. - Облаци
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • Отдѣлка 2. - Роса
     • [1.] Собственно роса
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
      • [с.] 168
     • 2. Явления сходни съ росата
      • [с.] 169
      • [с.] 170
      • [с.] 171
     • 3. Мъгла
      • [с.] 172
      • [с.] 173
      • [с.] 174
     • 4. Слана
      • [с.] 175
      • [с.] 176
    • Отдѣлка 3. - Дъждъ
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • Отдѣлка 4. - Снѣгъ
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • Отдѣлка 5. - Градушка, градъ
     • [с.] 185
     • [с.] 186
   • Глава ІІІ. Ледъ
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
  • Часть третя. Акустика
   • Една глава. Звукъ
    • Отдѣлка 1. - Природата и распростираньто на звука
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
    • Отдѣлка 2. - Музикаленъ гласъ
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
    • Отдѣлка 3. - Екъ
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • [с.] 211
  • Часть четвьрта. Оптика
   • Глава І. Природата и распростираньето на свѣтлината
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
   • Глава ІІ. За отражаваньето и преломяваньето на свѣтлината
    • Отдѣлка 1. - За отражаваньето на свѣтлината
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • [с.] 219
     • [с.] 220
    • Отдѣлка 2. - Преломяванье на свѣтлината
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
    • Отдѣлка 3. - Разлаганье на свѣтлината, двойно лѫчепреломяванье, поляризация, интерференция и уклоняванье на свѣтлината
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [с.] 226
     • [с.] 227
   • Глава ІІІ. Око, гледанье
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Глава ІV. Оптически явъения въ природата, или метеорологическа оптика
    • [1. Дѫга]
     • [с.] 240
     • [с.] 241
    • 2. Дневна свѣтлина; зора и дрезгавина
     • [с.] 242
     • [с.] 243
    • 3. Необикновенно преломяванье и миражъ
     • [с.] 244
     • [с.] 245
     • [с.] 246
     • [с.] 247
    • 4. Вѣнци, крѫгове, лъжливи слънца
     • [с.] 248
    • 5. Трептенье (мерджелѣянье) на звѣздитѣ
     • [с.] 249
     • [с.] 250
   • Глава V. Цвѣтове (бои)
    • 1. Цвѣтоветѣ сами по себе и цвѣтоветѣ на тѣлата
     • [с.] 251
     • [с.] 252
     • [с.] 253
    • 2. Случайни или субективти цвѣтове
     • [с.] 254
     • [с.] 255
     • [с.] 256
  • Часть пета. Неорганическа химия. Металлоиди и металли
   • Предварителни бѣлѣжки
    • [с.] 257
   • Глава І. Кислородъ
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • Отдѣлка 1. - Основанія
     • 1. Окись на калцій или варь
     • 2. Окиси на желѣзо
      • [с.] 263
      • [с.] 264
      • [с.] 265
     • 3. Окиси на цинка
      • [с.] 266
     • 4. Окиси на олово
      • [с.] 267
     • 5. Окись на свинецъ
      • [с.] 268
      • [с.] 269
     • 6. Окиси на мѣдь
      • [с.] 270
     • 7. Окиситѣ на сребро
      • [с.] 271
      • [с.] 272
      • [с.] 273
     • 8. Окиси на живакъ, злато и платина
      • [с.] 274
     • 9. Различни окиси
      • [с.] 275
   • Глава ІІ. Водородъ и съединенията му
    • Отдѣлка 1. Водородъ
     • [с.] 276
     • [с.] 277
    • Отдѣлка 2. Вода или окисъ отъ водородъ (НО)
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
     • [с.] 285
   • Глава ІІІ. [Азотъ]
    • Отдѣлка 1. - Азотъ
     • [с.] 286
     • [с.] 287
    • Отдѣлка 2. - Съставъ на атмосферния въздухъ
     • [с.] 288
   • Глава ІV. Вѫглеродъ
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • Отдѣлка 1. - Вѫглена кислота
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [с.] 298
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • Кипѣнье (Врѣнье)
      • [с.] 303
      • [с.] 304
      • [с.] 305
      • [с.] 306
    • Отдѣлка 2. - Вѫглеродисто-водородни газове
     • [с.] 307
     • [с.] 308
   • Глава V. [Фосфоръ]
    • Отдѣлка 1. - Фосфоръ
     • [с.] 309
     • [с.] 310
    • Отдѣлка 2. - Фосфористъ водородъ
     • [с.] 311
     • [с.] 312
  • Часть шеста. Органическа химия
   • Глава І. Захарь
    • [с.] 313
   • Глава ІІ. Спиртово кипѣнье
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
   • Глава ІІІ. Гниенье
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
    • [с.] 322
   • Глава ІV. Самородно горѣнье
    • [с.] 323
    • [с.] 324
    • [с.] 325
  • Часть седма. Животна химия и физиология
   • Глава І. Съставъ на кръвьта и на месото на животнитѣ
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
   • Глава ІІ. Дишанье
    • [с.] 330
   • Глава ІІІ. Животна топлина
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
    • Отдѣлка 1. - Хранителнитѣ вещества
     • [с.] 335
     • [с.] 336
     • [с.] 337
    • Отдѣлка 2. - Гладъ
     • [с.] 338
   • Глава ІV. Сънь
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
   • Глава V. Органически кислоти
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
   • Глава VІ. Ма́зи
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
    • [с.] 350
   • Глава VІІ. Противоядия (антидоти). Лѣкувянье, отъ което могѫтъ да са ползуватъ всички незапознати съ лѣкарственното художество
    • [с.] 351
    • 1. Концентрирани кислоти
     • [с.] 352
    • 2. Парливи алкали
     • [с.] 353
    • 3. Арсеникъ (мишьекъ)
    • 4. Мѣдна зеленина, купуросъ
     • [с.] 354
    • 5. Свинецъ
     • [с.] 355
    • 6. Растителни отрови
     • [с.] 356
    • 7. Пиянството
    • 8. Опиумъ, Лауданъ
     • [с.] 357
    • 9. Изгарянье (Опарянье)
    • 10. Конвулсии
    • 11. Премиранье
    • 12. Апоплексия (ударъ)
     • [с.] 358
    • 13. Асфиксия оть удавянье въ вода
    • 14. Асфикция (одушаванье) отъ студъ
     • [с.] 359
    • 15. Асфикция отъ топлина
    • 16. Асфикция отъ вѫглена кислота
     • [с.] 360
    • 17. Рани
     • [с.] 361
     • [с.] 362
  • Азбученъ показватель
   • А
   • Б
    • [с.] 363
   • В
    • [с.] 364
   • Г
    • [с.] 365
   • Д
   • Е
   • Ж
   • З
    • [с.] 366
   • И
   • К
   • Л
    • [с.] 367
   • М
   • Н
    • [с.] 368
   • О
   • П
    • [с.] 369
   • Р
   • С
    • [с.] 370
   • Т
    • [с.] 371
   • У
   • Ф
   • Х
   • Ц
   • Ш
   • Щ
   • Я
    • [с.] 372
  • Погрѣшки
   • [с. 373]
   • [с.] 374
  • Имената на Ученолюбивитѣ Подписници за ”Ключа на Науката”
   • [с.] 375
   • [с.] 376
   • [с.] 377
   • [с.] 378
   • [с.] 379
   • [с.] 380
   • [с.] 381
   • [с.] 382
   • [с.] 383
   • [с.] 384
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]