Citation link:
 • Велизарій : Историческа драма въ двѣ дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговор
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Съдьржаніе на драмата
   • [с. VІІ]
   • [с.] VІІ [с. VІІІ]
  • [Посвещение]
   • [с. 9]
  • Дѣйствующи лица
   • [с. 10]
  • Велизарій
   • Дѣйствіе пьрво
    • Явленіе І
     • [с. 11]
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Явленіе ІІ
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • Явленіе ІV
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Явленіе V
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
    • Явленіе VІ
     • [с.] 26
    • Явленіе VІІ
    • Явленіе VІІІ
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
   • Дѣйствіе второ
    • Явленіе І
    • Явленіе ІІ
     • [с. 33]
    • Явленіе ІІІ
     • [с.] 34
    • Явленіе ІV
     • [с.] 35
    • Явленіе V
     • [с.] 36
    • Явленіе VІ
    • Явленіе VІІ
     • [с.] 37
    • Явленіе VІІІ
     • [с.] 38
    • Явленіе ІХ
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • Явленіе Х
     • [с.] 41
    • Явленіе ХІ
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Явленіе послѣдне
     • [с.] 47
   • Нѣкои оправіи
    • [с.] 48
  • Притурка
   • [с. 49]
   • А. Общи понятія за драмата
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • В. Нѣщо за новоевропейската драма
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]