Citation link:
 • Кратъкъ мѣсецословъ за годинѫ 1871 отъ в. Македонія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Лични годины
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • Обясненіе
    • [с. 5]
  • Звѣздобройскы прѣдсказанія за годината 1871
   • Пролѣтьта
    • [с. 6]
   • Лѣтото
   • Есеньта
   • Зимата
   • [Политиката]
    • [с. 7]
   • [Търговията]
   • [А като оглавимъ всичкы прѣдизложены прокобенія...]
    • [с. 8]
   • Помраченія
    • [с. 9]
  • Пасхалія
  • [Мюсюлмански празници]
   • [с. 10]
  • [Мѣсецословъ]
   • Януарій
    • [с. 11]
    • [с. 12]
    • [с. 13]
   • Февруарій
    • [с. 14]
    • [с. 15]
    • [с. 16]
   • [Ил.] Пролѣтъ
    • [с. 17]
   • Мартъ
    • [с. 18]
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Априлій
    • [с. 21]
    • [с. 22]
    • [с. 23]
   • Май
    • [с. 24]
    • [с. 25]
    • [с. 26]
   • [Ил.] Лѣто
    • [с. 27]
   • Юній
    • [с. 28]
    • [с. 29]
    • [с. 30]
   • Юлій
    • [с. 31]
    • [с. 32]
    • [с. 33]
   • Августъ
    • [с. 34]
    • [с. 35]
    • [с. 36]
   • [Ил.] Есенъ
    • [с. 37]
   • Септемврій
    • [с. 38]
    • [с. 39]
    • [с. 40]
   • Октомврій
    • [с. 41]
    • [с. 42]
    • [с. 43]
   • Ноемврій
    • [с. 44]
    • [с. 45]
    • [с. 46]
   • [Ил.] Зима
    • [с. 47]
   • Декемврій
    • [с. 48]
    • [с. 49]
    • [с. 50]
  • Българскытѣ святіи
   • Януарій
   • Февруарій
   • Мартъ
    • [с. 51]
   • Априлій
   • Май
   • Юній
    • [с. 52]
   • Юлій
   • Августъ
   • Септемврій
   • Октомврій
    • [с. 53]
   • Ноемврій
   • Декемврій
    • [с. 54]
  • Пѣсень на паричката ми
   • [с. 55]
   • [с. 56]
   • [с. 57]
   • [с. 58]
   • [с. 59]
  • Прѣдузнанія. Кога ще вали дъждь
   • [с. 60]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]