Citation link:
 • Момина китка или Книга за секого / Побългарилъ отъ френскый Крьсто Ст. Пишурка
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
  • Гласъ на ”Момина Китка”
   • [с. II]
   • [с.] III
  • Прѣдговоръ
   • [с.] IV
   • [с.] V
  • Господа Родолюбци!
   • [с.] VI
  • На господство имъ Јо. Тончовъ и Г. Моновъ търговци и комисіонери въ Ломъ и на неговѫ милость Николачко Јончовъ...
   • [с. VII]
  • Лицата
   • [с.] VIII
  • Момина Китка
   • Пьрвый разговоръ
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Вторый разговоръ
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Третій разговоръ. День пьрвый
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • Князъ Любко. Прикаска
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Четвьртый разговоръ. День вторый
    • [с.] 29
    • [Адамово грѣхопаденіе]
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [Дьрводѣлецът и жена му (прикаска)]
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • [Смьрть на Авела]
     • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Петый разговоръ. День третій
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • Хубавка и Звѣрътъ. Прикаска
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [За Ной и потопа]
     • [с.] 64
     • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Шестый разговоръ. День четвьртый
    • [с.] 69
    • Злоческо и Срѣдко. Прикаска
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [Злинята на Сократовѫтѫ женѫ]
     • [с.] 85
    • [Ной прокльнва Хама]
     • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [Вавилонската Кула]
     • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Седмыи разговоръ. День петый
    • [с.] 95
    • Князъ Драганъ. Прикаска
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [Съсипваніето на Содома]
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [Ражданіето на Исаака]
     • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Осмый разговоръ. День шестый
    • [с.] 115
    • Вдовицата и двѣтѣ ѝ дѫщеры. Басна
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [Жьртва Авраамова]
     • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [Женитба на Исаака и Ревека]
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [Седьмьтѣ чудеса на Свѣта]
     • [с.] 132
   • Деветый разговоръ. День Седмый
    • [с.] 133
    • [Басна на Лабиринта (Аріадна и Тезеі)]
     • [с.] 134
     • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [Изясненіе на чудесата на свѣта]
     • [с.] 137
     • [с.] 138
    • [Главнитѣ царства на Европа]
     • [с.] 139
    • [Яковъ и Исавъ]
     • [с.] 140
    • [Яковъ ся оженва за дѫщерытѣ на Лавана]
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • [Кланіе на Сихемъ]
     • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • Десетыи разговоръ. День Осмый
    • Царъ Милчо. Прикаска
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [Јосифъ продаденъ отъ братіята си]
     • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [Фараоновъ сънъ]
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • [с.] 163
   • Ѥединадесетый разговоръ. День деветый
    • [Признателното куче]
     • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [Признателныйтъ Левъ]
     • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [Јосифовитѣ братія въ Египетъ]
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [Приказка за Ликург]
     • [с.] 178
    • [с.] 179
   • Дванадесетый разговоръ. День Десетый
    • [с.] 180
    • [Приказка за Зора и Драгана]
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [Моисей]
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
   • Тринадесетый разговоръ. [Ден единадесети]
    • [с.] 198
    • Тритѣ желанія. Прикаска
     • [с.] 199
     • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [Моисей и Фараона]
     • [с.] 205
     • [с.] 206
    • [с.] 207
   • Четиринадесетый разговоръ. День дванадесетый
    • [с.] 208
    • [За Юпитер и Меркурий]
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [За Изхода от Египет]
     • [с.] 215
     • [с.] 216
     • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Петнадесетый разговоръ. День тринадесетый
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • Рыбарътъ и Пѫтникътъ. Прикаска
     • [с.] 229
     • [с.] 230
     • [с.] 231
     • [с.] 232
     • [с.] 233
     • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [За Десетте Божий заповеди]
     • [с.] 236
     • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [Израилтяните в пустинята]
     • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Шестнадесетый разговоръ. День четиринадесетый
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [Приказка за цар Кани]
     • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [Израилтяните в пустинята]
     • [с.] 249
     • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [За Аарон]
     • [с.] 252
     • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Седьминаесетый разговоръ. День петнаесетый
    • [За пророк Валаам]
     • [с.] 257
     • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [Приказка за Грозданка]
     • [с.] 264
     • [с.] 265
     • [с.] 266
     • [с.] 267
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
   • Осьмнаесетый разговоръ. День шестнаесетый
    • [За смъртта на Моисей]
     • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [За Исус Навин]
     • [с.] 279
    • [За влизането в обетованата земя]
     • [с.] 280
     • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
   • Деветнаесетый разговоръ. День седьмнаесетый
    • [Приказка за принц Роналд и принцеса Ангелика]
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [За съюза с гаваоняните]
     • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [За смъртта на Исус Навин]
     • [с.] 297
     • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • Исторіята на Маргерита
     • [с.] 302
     • [с.] 303
   • Дваесетый разговоръ. День Осамнаесетый
    • [Приказка за цар Тодор]
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • [с.] 307
     • [с.] 308
     • [с.] 309
     • [с.] 310
     • [с.] 311
     • [с.] 312
     • [с.] 313
    • [За Гедеон]
     • [с.] 314
     • [с.] 315
    • [За Ѥфтай]
     • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
   • Дваесеть и пьрвый разговоръ. День деветнаесетый
    • [с.] 321
    • [Приказка за принц Златко]
     • [с.] 322
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [За Самсон]
     • [с.] 328
     • [с.] 329
     • [с.] 330
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [с.] 333
    • [с.] 334
    • [с.] 335
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
   • Дваесетъ и вторый разговоръ. День Дваесетый
    • [Приказка за принц Златко]
     • [с.] 344
     • [с.] 345
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
     • [с.] 351
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • [Приказка за младата невяста и бабичката]
     • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [Рутъ и Ноемъ]
     • [с.] 358
     • [с.] 359
     • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [Пророкъ Самуилъ]
     • [с.] 362
    • [с.] 363
    • [с.] 364
   • Дваесеть и третіи разговоръ. День Дваесетъ пьрвый
    • [Дворянинътъ и Злата жена (анекдотъ)]
     • [с.] 365
     • [с.] 366
     • [с.] 367
     • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [Дѣленіето на Францѫ]
     • [с.] 371
    • [Саулъ ся помазва царъ]
     • [с.] 372
     • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • [Александръ и Абдолонемъ]
     • [с.] 386
   • Двадесеть и четвьртый разговоръ. День дваесеть и вторый
    • [с.] 387
    • [Князъ Рашко и княгиня Звѣздана (прикаска)]
     • [с.] 388
     • [с.] 389
     • [с.] 390
     • [с.] 391
     • [с.] 392
     • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
    • [Давидъ убива Голіада]
     • [с.] 400
   • Двадесеть и петый разговоръ. День двадесеть и третый
    • [с.] 401
    • [Станиславъ Полскый царъ]
     • [с.] 402
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [Давид и Саул]
     • [с.] 409
     • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
    • [Женитба на Кинезытѣ]
     • [с.] 415
    • [с.] 416
    • [с.] 417
   • Двадесеть и шестый разговоръ. День двадесеть и четвьртый
    • [Невѣнка и Грозана (прикаска)]
     • [с.] 418
     • [с.] 419
     • [с.] 420
     • [с.] 421
     • [с.] 422
     • [с.] 423
     • [с.] 424
     • [с.] 425
     • [с.] 426
     • [с.] 427
     • [с.] 428
    • [с.] 429
    • [Голѣмецътъ и лъжливитѣ пары (анекдотъ)]
     • [с.] 430
     • [с.] 431
     • [с.] 432
    • [с.] 433
    • [с.] 434
    • [с.] 435
    • [Давидъ ся припознава за царъ]
     • [с.] 436
     • [с.] 437
   • Дваесеть и седмыи разговоръ. День дваесеть и петый
    • [Прѣзиманіето на Кале отъ Едуарда III]
     • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [Великодушіето на Димитріосъ Полиоркитъ]
     • [с.] 440
     • [с.] 441
    • [Смьртьта на Авессалома]
     • [с.] 442
     • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • [с.] 453
   • Двадесеть и осмый разговоръ. День двадесеть и шестый
    • [Добръ баща (анекдотъ)]
     • [с.] 454
    • [с.] 455
    • [Двата пріятели на Јуліи Цесаръ]
     • [с.] 456
     • [с.] 457
    • [Населеніето на Норманцытѣ въ Францѫ]
     • [с.] 458
     • [с.] 459
    • [с.] 460
    • [Завладѣтельтъ Гюиломъ]
     • [с.] 461
    • [Давидова смьртъ]
     • [с.] 462
    • [с.] 463
    • [Соломоново Царство]
     • [с.] 464
     • [с.] 465
    • [с.] 466
    • [с.] 467
    • [с.] 468
    • [с.] 469
   • Дваесеть и деветый разговоръ. День дваесеть и седмый
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [Елиса и Мира или островътъ на робіетѣ (прикаска)]
     • [с.] 472
     • [с.] 473
     • [с.] 474
     • [с.] 475
     • [с.] 476
     • [с.] 477
     • [с.] 478
     • [с.] 479
    • [с.] 480
    • [с.] 481
    • [с.] 482
    • [Соломонова смьрть]
     • [с.] 483
     • [с.] 484
     • [с.] 485
     • [с.] 486
     • [с.] 487
     • [с.] 488
    • [с.] 489
    • [с.] 490
  • Таблица на съдьржаніето
   • [с.] 491
  • Прѣскокнато
   • [с.] 492
  • Имената на спомощницытѣ
   • [с.] 493
   • [с.] 494
   • [с.] 495
   • [с.] 496
   • [с.] 497
   • [с.] 498
   • [с.] 499
   • [с.] 500
   • [с.] 501
   • [с.] 502
   • [с.] 503
   • [с.] 504
   • [с.] 505
   • [с.] 506
   • [с.] 507
   • [с.] 508
   • [с.] 509
   • [с.] 510
   • [с.] 511
   • [с.] 512
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]