Citation link:
 • Практическа метода за изучаваніе французскый языкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Азбука
   • [с. 3]
  • За произношеніе-то
   • А. На гласны-тѣ буквы
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Б. На носовы-тѣ звукове
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • В. На согласны-тѣ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Г. На влажны-тѣ. N и L
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Д. За соединеніе-то на думы-тѣ
    • [с.] 16
    • Упражненіе въ четеніе
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
  • Часть пьрва
   • [Текстове на български и френски език]
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
  • Часть втора
   • Имена числителны
    • [с. 115]
   • Спряженіе на глаголы-тѣ
    • А. Спомагателный глаголъ: Avoir, имѣти
     • [с. 116]
     • [с.] 117
    • Б. Вспомагателный глаголъ: Être, быти
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
    • В. Три-тѣ правилны глаголы. Donner, давати; finir, свьршвати; vendre, продавати
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Г. Страдателното. Être aimé, быти любиму
     • [с.] 123
     • [с.] 124
    • Д. Возвратны глаголы. Se tromper, Мамити ся
     • [с.] 125
     • [с.] 126
   • Употрѣбленіе на времена-та и на сослагателно-то наклоненіе
    • 1
     • [с.] 127
    • 2
    • 3
     • [с.] 128
    • 4
     • [с.] 129
    • 5
     • [с.] 130
    • 6
     • [с.] 131
    • 7
     • [с.] 132
    • 8
    • 9
     • [с.] 133
    • 10
     • [с.] 134
    • 11
     • [с.] 135
    • 12
     • [с.] 136
    • 13
    • 14
     • [с.] 137
    • 15
     • [с.] 138
    • 16
    • 17
     • [с.] 139
    • 18
    • 19
     • [с.] 140
    • 20
     • [с.] 141
   • Неправилны глаголы
    • 21. Dire, рещи, казати
     • [с.] 142
    • 22.
    • 23. Éirire, писати
     • [с.] 143
    • 24.
    • 25. Lire, читати, чести
     • [с.] 144
    • 26.
    • 27. Mettre, гуждати, полагати, положити
     • [с.] 145
    • 28.
     • [с.] 146
    • 29. Prendre, взимати, ловити
     • [с.] 147
    • 30.
    • 31. Faire, творити, чинити, правити
     • [с.] 148
    • 32.
     • [с.] 149
    • 33. Connaître, познавати
     • [с.] 150
    • 34.
    • 35. Croire, вѣровати
     • [с.] 151
    • 36.
    • 37. Boire, пити
     • [с.] 152
    • 38.
     • [с.] 153
    • 39. Venir, приходити, идти
     • [с.] 154
    • 40.
    • 41. Tenir, дьржати
     • [с.] 155
    • 42.
     • [с.] 156
    • 43. Servir, служити
    • 44.
     • [с.] 157
    • 45. Sorlir, излазити, исходити
     • [с.] 158
    • 46.
    • 47. Partir, отходити, тръгати; dormir, спати
     • [с.] 159
    • 48.
     • [с.] 160
    • 49. Sentir, усѣщати, подушати
    • 50.
     • [с.] 161
    • 51. Couvrir, покрывати, покрыти
     • [с.] 162
    • 52.
    • 53. Pouvoir, мошти
     • [с.] 163
    • 54.
     • [с.] 164
    • 55. Savoir, знати. мощи
    • 56.
     • [с.] 165
    • 57. Valoir, стоити, цѣнити ся
     • [с.] 166
    • 58.
    • 59. Voir, гледати, видѣти, зрѣти
     • [с.] 167
    • 60.
    • 61. Vouloir, хотѣти, желати
     • [с.] 168
    • 62.
     • [с.] 169
    • 63. Devoir, трѣбва, сѫмъ дълженъ
     • [с.] 170
    • 64.
    • 65. Falloir, трѣба
     • [с.] 171
    • 66.
    • 67.
     • [с.] 172
    • 68. За неопрѣдѣлено-то наклоненіе
     • [с.] 173
    • 69.
     • [с.] 174
  • [Приказки]
   • 70. Малко-то кученце
    • [с.] 175
   • 71. Добры-тѣ сосѣды
    • [с.] 176
   • 72. Счупена-та подкова
    • [с.] 177
   • 73. Тріндафелъ-тъ
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • 74. Орѣхова-та чурупка
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • 75. Ягне-то
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • 76. Продълженіе
    • [с.] 184
   • 77. Продълженіе
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • 78. Продълженіе
    • [с.] 187
    • [с.] 188
   • 79. Продълженіе
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • 80. Край
    • [с.] 191
    • [с.] 192
   • 81. Хубавица-та и звѣрь-тъ
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • 82. Продълженіе
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • 83. Продълженіе
    • [с.] 199
    • [с.] 200
   • 84. Продълженіе
    • [с.] 201
    • [с.] 202
   • 85. Продълженіе
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • 86. Продълженіе
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • 87. Продълженіе
    • [с.] 209
    • [с.] 210
   • 88. Продълженіе
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • 89. Продълженіе
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
   • 90. Окончаніе
    • [с.] 216
   • 91. Три-тѣ желанія
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
  • Разговоры
   • [с. 221]
   • [с.] 222
   • [с.] 223
   • [с.] 224
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]