• Скратеніе на свещенната исторія, съставено отъ книгытѣ на Ветыйа и Новыйа завѣтъ отъ Г. Геннадія. Прѣводъ Н. Михайловскаго. Изданіе второ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Скратеніе на Ветыйа завѣтъ
   • §. 1. Богъ създава свѣт՝а въ шесть дни
   • §. 2. Богъ прави тѣлото на Адама отъ прьсть
    • [с. 3]
   • §. 3. Богъ поставя человѣк՝а въ земныйа рай
   • §. 4. Адамъ и Ева прѣслушватъ на Бога
   • §. 5. Адамъ и Ева са крыѭтъ и извиняватъ
    • [с.] 4
   • §. 6. Богъ проклева зміята и обѣщава Спаситель-а
   • §. 7. Адамъ са испѫжда отъ земныйа рай
   • §. 8. Сыноветѣ на Адама; Каинъ убива Авеля и са наказва
    • [с.] 5
   • §. 9. Построеніето на ковчег՝а
   • §. 10. Потоп՝а на 2262 год. отъ създаніето на свѣт՝а
    • [с.] 6
   • §. 11. Крайа на потоп՝а
   • §. 12. Ной излѣзва изъ ковчег՝а
   • §. 13. Развращеніето на человѣшкыйь родъ
    • [с.] 7
   • §. 14. Призованіето на Авраама на 3409 год. отъ създаніето на свѣт՝а
   • §. 15. Ражданьето на Исаака
    • [с.] 8
   • §. 16. Авраамъ са приготвя да принесе жьртва сын՝а си
   • §. 17. Богъ спира рѫката на Авраама
   • §. 18. Еліезеръ, слугата на Авраама, от՝ива да доведе жена за Исаака
    • [с.] 9
   • §. 19. Еліезеръ пыта Бога за бѫдущата невѣста
   • §. 20. Еліезеръ пыта Ревекка за родителитѣ ѝ̀
    • [с.] 10
   • §. 21. Еліезеръ гостянинъ въ кѫщата на Ваѳуила, братаничь-а Авраамовъ
   • §. 22. Склоняватъ да дадѫтъ Ревекка
   • §. 23. От՝иваньето на Ревекка
    • [с.] 11
   • §. 24. Свадбата на Исаака
   • §. 25. Исавъ продава пьрвородството си на Іакова
   • §. 26. Ревекка съвѣтува Іакова
    • [с.] 12
   • §. 27. Ревекка приготвя гозба на Исаака
   • §. 28. Исаакъ благослови Іакова
    • [с.] 13
   • §. 29. Отхожданьето на Іакова
   • §. 30. Видѣніето на Іакова
    • [с.] 14
   • §. 31. Іаковъ стигва въ Месопотамія
   • §. 32. Лаванъ пріема привѣтливо Іакова
   • §. 33. Врьщаньето на Іакова
    • [с.] 15
   • §. 34. Дѣтинството на Іосифа
   • §. 35. Сънищата на Іосифа
   • §. 36. Братьята на Іосифа рѣшаватъ да го убіѭтъ
    • [с.] 16
   • §. 37. Рувимъ по́ голѣмыйа братъ са старае да го отьрве
   • §. 38. Братьята продаватъ Іосифа на търговцы
   • §. 39. Проваждатъ на Іакова окървавената дреха на Іосифа
    • [с.] 17
   • §. 40. Петефрій купува Іосифа
   • §. 41. Іосифъ са клевети отъ господарката си и испадва въ тъмница
   • §. 42. Сънищата на двамата скопцы
    • [с.] 18
   • §. 43. Іосифъ тълкува сънь-а на виночерпец՝а
   • §. 44. Тълкува сънь-а и на хлѣбарь-а
   • §. 45. Испълнихѫ са и двата съня
    • [с.] 19
   • §. 46. Сънищата на Фараона
   • §. 47. Виночерпец՝а поменува на Фараона за Іосифа
    • [с.] 20
   • §. 48. Іосифъ тълкува сънь-а на Фараона
   • §. 49. Фараонъ поставя Іосифа настойникъ надъ сичкый Египетъ
    • [с.] 21
   • §. 50. Іосифъ прибира часть отъ плодоветѣ и гы продава послѣ
   • §. 51. Іаковъ проважда сыноветѣ си въ Египетъ
   • §. 52. Іосифъ са прѣструва че гы мысли за съгледницы
    • [с.] 22
   • §. 53. Іосифъ упрѣ Симеона до като доведѫтъ Веніамина
   • §. 54. Врьщатъ са братьята Іосифовы
    • [с.] 23
   • §. 55. Іаковъ не рачи да пусне Веніамина да иде въ Египетъ
   • §. 56. Присилватъ го сыноветѣ му да пусне Веніамина
   • §. 57. Іаковъ са склонява най подирь за от՝иваньето на Вніамина
    • [с.] 24
   • §. 58. Іосифовытѣ братья са ввождатъ въ кѫщата му
   • §. 59. Прѣдставятъ са на Іосифа
    • [с.] 25
   • §. 60. Іосифъ гощава братьята си и гы отпуща
   • §. 61. Іосифъ проважда потера подирѣ имъ
   • §. 62. Чашата са намѣрва въ Веніаминов՝а плашникъ
    • [с.] 26
   • §. 63. Врьщатъ са [въ] град՝а прискръбны
   • §. 64. Іуда иска да остане робъ на мѣсто Веніамина
    • [с.] 27
   • §. 65. Іосифъ са из՝евява на братьята си
   • §. 66. Зарѫча имъ да доведѫтъ баща му въ Египетъ
   • §. 67. Фараонъ проважда дарове и колесницы на Іакова
    • [с.] 28
   • §. 68. Братьята на Іосифа извѣстяватъ на баща си че той е живъ
   • §. 69. Іаковъ са прѣселя вседомно въ Египетъ
   • §. 70. Іосифъ извѣстява на Фараона за пристигваньето на баща си
    • [с.] 29
   • §. 71. Прѣдставя баща си на Фараона
   • §. 72. Іаковъ иска да са погребе въ гробищата на отцытѣ си
    • [с.] 30
   • §. 73. Іосифъ прѣдставя двамата си сынове на Іакова за да гы благослови
   • §. 74. Іосифъ погребя баща си
   • §. 75. Іосифъ утѣшава братьята си; неговата смьрть
    • [с.] 31
   • §. 76. Подирь смьрть-та на Іосифа Израилтянытѣ са притѣсняватъ
   • §. 77. Ражданьето на Мойсея; 3737 год. отъ създаніето на свѣт՝а
    • [с.] 32
   • §. 78. Дьщерята на Фараона спасява младенц՝а
   • §. 79. Мойсей прѣдпріема да освободи народ՝а си
    • [с.] 33
   • §. 80. Евреитѣ излѣзватъ изъ Египетъ водымы отъ огненъ стълпъ
   • §. 81. Мойсей раздѣля водытѣ
   • §. 82. Евреитѣ прѣминуватъ морето съ ненамокрены крака
    • [с.] 34
   • §. 83. Египтянытѣ са погълтатъ отъ волнытѣ
   • §. 84. Богъ храни народ՝а си въ пустынята
    • [с.] 35
   • §. 85. Богъ об՝евява закон՝а си всрѣдь молніи и гръмове
   • §. 86. Главнытѣ членове на закон՝а
   • §. 87. Направата на скиніята и на ковчег՝а; Мойсей умира
    • [с.] 36
   • §. 88. Израилтянытѣ подъ прѣдводителството на Іисуса прѣминуватъ Іорданъ съ ненамокрены крака
   • §. 89. Іисусаъ Навинъ въздига паметникъ
    • [с.] 37
   • §. 90. Стѣнытѣ на Іерихонъ падатъ самы
   • §. 91. Іисусъ въспира слънцето
   • §. 92. Іисусъ ввожда Евреитѣ въ обѣтованната земя и умира въ 3884 год.
    • [с.] 38
   • §. 93. Ангелъ Господень проважда Гедеона да осбоводи народ՝а му
   • §. 94. Гедеонъ са ополчава срѣщо Мадіамлянытѣ
    • [с.] 39
   • §. 95. Ражданьето на Сампсона и голѣмата му сила
   • §. 96. Сампсонъ, като порасте, прави злины на Филистимлянытѣ
    • [с.] 40
   • §. 97. Сампсонъ, затворенъ въ единъ градъ, откъртя градскытѣ врата
   • §. 98. Прѣдава са отъ жена си
    • [с.] 41
   • §. 99. Сампсонъ умира
   • §. 100. Ражданьето на Самуила
    • [с.] 42
   • §. 101. Богъ открыва на Самуила наказаніето, което готви на Илія
   • §. 102. Самуилъ открыва на Илія, което му Богъ каза
    • [с.] 43
   • §. 103. Бѣдствіята падатъ на Иліев՝а домъ
   • §. 104. Самуилъ послѣденъ сѫдникъ на Евреитѣ. Саулъ са избира царь въ 4390 год.
   • §. 105. Пьрвото прѣслушаніе на Саула
    • [с.] 44
   • §. 106. Іонаѳанъ сын՝а Сауловъ побѣдява Филистимлянытѣ
   • §. 107. Саулъ иска да убіе Іонаѳана
    • [с.] 45
   • §. 108. Саулъ отхвьрленъ отъ Бога за прѣслушаніе. Давидъ са помазва царь намѣсто него
   • §. 109. Саулъ са смутява отъ лукавъ духъ и Давидъ са призовава при двор՝а
    • [с.] 46
   • §. 110. Исполин՝а Голіаѳъ призовава Евреитѣ на бой
   • §. 111. Давидъ са прѣдставя за да са сбіе съ Голіаѳа
    • [с.] 47
   • §. 112. Давидъ излѣзва срѣщо Голіаѳа и го убива
   • §. 113. Саулъ завижда на Давида и не рачи да испълни обѣщаніето си
    • [с.] 48
   • §. 114. Саулъ са опытва много пѫти да убіе Давида
   • §. 115. Давидъ гонимъ отъ Саула щади го
    • [с.] 49
   • §. 116. Саулъ умира
   • §. 117. Давидъ оплаква смьрть-та на Саула
   • §. 118. Давидъ струва два голѣмы грѣха
    • [с.] 50
   • §. 119. Прокок՝а [Пророка] прѣдлага притча на царь-а
   • §. 120. Пророк՝а приспособява притчата на Давида
    • [с.] 51
   • §. 121. Давидъ пости и са моли за живот՝а на дѣтето
   • §. 122. Авессаломъ са подига срѣщо баща си
    • [с.] 52
   • §. 123. Удивителното тьрпѣнье на Давида
   • §. 124. Давидъ събира войска противъ Авессалома
   • §. 125. Авессаломъ са побѣдява
    • [с.] 53
     • §. 126. Авессаломъ са убива
   • §. 127. Давидъ оплаква загубата на сын՝а си
    • [с.] 54
   • §. 128. Давидъ умира
   • §. 129. Соломонъ иска отъ Бога мѫдрость
   • §. 130. Невразумително едно дѣло са прѣдлага на Соломонъ на сѫдъ
    • [с.] 55
   • §. 131. Соломонъ построява храмъ въ Іерусалимъ
   • §. 132. Соломонъ на старины пада въ безчиніе и въ идолопоклонство
    • [с.] 56
   • §. 133. Ровоамъ огорчава народ՝а
   • §. 134. Десеть-тѣ племена си избиратъ свой царь
   • §. 135. Маловрѣменното траянье на изралското [израилското] царство и крайа му
    • [с.] 57
   • §. 136. Исторіята на Товита
   • §. 137. Товитъ пази и между езычницытѣ благочестіето си
    • [с.] 58
   • §. 138. Товитъ погребява мьртвецытѣ
   • §. 139. Товитъ са гнуси отъ кражбата
   • §. 140. Съвѣтытѣ на Товита къмъ сын՝а му
    • [с.] 59
   • §. 141. Товитъ евява на сын՝а си, че е заелъ на Гаваила десеть таланты
    • [с.] 60
   • §. 142. Ангелъ Рафаилъ са прѣдставя за да придружи Товія
   • §. 143. Сьлзытѣ на Товіевата майка
   • §. 144. Товій са отърва отъ страшна рыба
    • [с.] 61
   • §. 145. Товій стигва въ Екватана
   • §. 146. Товій става гостъ на Рагуила
    • [с.] 62
   • §. 147. Гаваилъ дохожда на свадбата на Товія
   • §. 148. Безпокойствіето на Товита и на жена му
    • [с.] 63
   • §. 149. Товій са врьща при родителитѣ си
   • §. 150. Товій стига при родителитѣ си
   • §. 151. Товітъ добыва свѣтлината на очитѣ си
    • [с.] 64
   • §. 152. Ангелъ Рафаилъ са об՝евява
   • §. 153. Блаженната смьрть на Товита. Неговытѣ потомцы
    • [с.] 65
   • §. 154. Іудейскытѣ царье Авій и Аса
   • §. 155. Іосафатъ царь Іудейскый
   • §. 156. Іорамъ и Охозіа царье Іудейскы
    • [с.] 66
   • §. 157. Смьрть-та на Гоѳолія. Царуваньето на Іоаса
   • §. 158. Развращеніето и смьрть-та на Іоаса
   • §. 159. Амасія царь Іудейскый
    • [с.] 67
   • §. 160. Азаріа и Іоаѳамъ царье Іудейскы
   • §. 161. Ахазъ царь Іудейскый
    • [с.] 68
   • §. 162. Іезекіа и неговото благочестіе
   • §. 163. Обсадата на Іерусалимъ; избавленіе
    • [с.] 69
   • §. 164. Смьрть-та на Езекія
   • §. 165. Беззаконіето на Манассія. Негов՝а плѣнъ и тьрпѣніето му
    • [с.] 70
   • §. 166. Аммонъ, неговата смьрть; благочестіето на сын՝а му
   • §. 167. Іехоніа и братьята му царье Іудейскы
    • [с.] 71
   • §. 168. Даніилъ и тримата отроцы са въспитаватъ въ палат՝а на Навуходоносора
   • §. 169. Тримата отроцы въ огненната пещь
   • §. 170. Даніилъ въ ямата на расланытѣ
    • [с.] 72
   • §. 171. Исторіята на Есѳиръ, жената на Артаксеркса
   • §. 172. Мардохей извѣстява на Есѳирь, за опасность-та на Іудеитѣ
    • [с.] 73
   • §. 173. Гнусната смьрть на Амана
   • §. 174. Киръ царь Персидскый като прѣвзе Вавилонъ освободява Іудеитѣ
    • [с.] 74
   • §. 175. Състояніето на Іудеитѣ слѣдъ врьщаньето имъ отъ плѣн՝а
   • §. 176. Исторіята на Маккавеитѣ
   • §. 177. Твьрдость-та на Елеазара
    • [с.] 75
   • §. 178. Мѫченичеството на една майка и на седемь-тѣ ѝ дѣца
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • §. 179. Ревность-та на Маттаѳія и на сыноветѣ му
   • §. 180. Смьрть-та на Маттаѳія. Пьрвытѣ дѣйствія на Іуда Маккавея
    • [с.] 79
   • §. 181. Побѣдата на Іуда Маккавея надъ Никанора
   • §. 182. Іуда побѣдява Лисія
   • §. 183. Іуда очистя оскверненыйа отъ невѣрнытѣ храмъ
    • [с.] 80
   • §. 184. Явны закове на Божіето прѣдстателство къмъ Іуда
   • §. 185. Богъ наказва Антіоха
    • [с.] 81
   • §. 186. Смърть-та на Антіоха
   • §. 187. Лисій са надвива вторый пѫтъ отъ Іуда Маккавея
    • [с.] 82
   • §. 188. Евпаторъ са ополчва самъ си срѣщо Іудеитѣ
   • §. 189. Мѫжеството на Елеазара брата на Іуда Маккавея
    • [с.] 83
   • §. 190. Нечестіето на Никанора; неговото поразяванье и смьрть-та му
   • §. 191. Смьрть-та на Іуда Маккавея
   • §. 192. Іонаѳанъ замѣстя Іуда; неговата смьрть
    • [с.] 84
   • §. 193. Симонъ наслѣдова на Іонаѳана. Неговата смьрть. Негов՝а наслѣдникъ
   • §. 194. Іудея подвластна на Римлянытѣ. Иродъ царь. Мессія са ражда на 5,508 год. отъ създаніето на миръ
    • [с.] 85
    • [с.] 86
  • [Липсват страници]
  • Скратеніе на Новыйа завѣтъ
   • §. 1. Благовѣщеніе за ражданьето на Іисуса Христа
    • [с. 89]
   • §. 2. Іисусъ Христосъ са ражда въ Виѳлеемъ
   • §. 3. Ангелы благовѣствуватъ на пастыритѣ рождеството Христово
    • [с.] 90
   • §. 4. Іисусъ Христосъ са обрѣзва
    • [с.] 91
   • §. 5. Симеонъ пріема Іисуса въ об՝ятіята си
   • §. 6. Бѣганьето на Іисуса въ Египетъ. Избиваніето на дѣцата около Виѳлеемъ
    • [с.] 92
   • §. 7. Іисусъ дванадесетогодишенъ поучава въ храм՝а
    • [с.] 93
   • §. 8. Іоаннъ крьщава Іисуса въ Іорданъ
   • §. 9. Іисусъ са искушава отъ діавол՝а
    • [с.] 94
   • §. 10. Іоаннъ свидѣтелствува за Іисуса. Андрей, Петъръ, Филиппъ и Наѳанаилъ го послѣдуватъ
    • [с.] 95
   • §. 11. Въ Кана Іисусъ направя пьрвото чудо. Въ Іерусалимъ празднува пьрвата Пасха
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • §. 12. Іисусъ крьщава въ Іудея и Іоаннъ го исповѣда че е Мессія
   • §. 13. Іисусъ поучава Самарянката че трѣбва да слугувамы Богу съ духъ и истина
    • [с.] 98
   • §. 14. Самарянката проповѣда Христа за пророкъ
   • §. 15. Іисусъ като укори Назорянытѣ за невѣрството имъ, прѣсели са въ Капернаумъ
    • [с.] 99
   • §. 16. Іисусъ исцѣрява сын՝а на единъ царскый чиновникъ; призовава пакъ Петра и Андрея
    • [с.] 100
   • §. 17. Іисусъ исцѣрява бѣснуемыйа, тьщата Петрова и мнозина страждущы отъ сѣкаквы болѣсти
   • §. 18. Іисусъ повелѣва на Петра да хвьрли мрежитѣ, и са улавя много рыба; исцѣрява раслабеныйа, и призовава Матѳея
    • [с.] 101
   • §. 19. Іисусъ исцѣрява раслабеныйа на овчата кѫпалница
    • [с.] 102
   • §. 20. Іисусъ избира дванайсеть-тѣ апостолы и гы поучава на гората
    • [с.] 103
   • §. 21. Іисусъ поучава за Христіанскытѣ добролѣтели [добродѣтели], дава образъ на молба, и очистя единъ прокаженъ
    • [с.] 104
   • §. 22. Іисусъ исцѣрява слугата на нѣкой си сотникъ само съ слово, въскрьсява довицин՝а сынъ, оставя грѣховетѣ на една блудница
    • [с.] 105
   • §. 23. Іисусъ нарича свои дамашни онѣзи, които слушатъ словото Божіе и из՝обличава Богохулнытѣ фаріесеи
    • [с.] 106
   • §. 24. Іисусъ изговаря много притчи, и гы тълкува; съсъ дума, укротява вълнытѣ
    • [с.] 107
   • §. 25. Іисусъ исцѣрява двама бѣсны и кръвоточивата жена
    • [с.] 108
   • §. 26. Іисусъ напуща Назаретъ
    • [с.] 109
   • §. 27. Іисусъ провожда апостолытѣ на проповѣдь
   • §. 28. Іисусъ насыща петь хиляды хора съсъ петь хлѣба
    • [с.] 110
   • §. 29. Петъръ исповѣда че Іисусъ е светый Божій
    • [с.] 111
   • §. 30. Іисусъ казва че лукавытѣ мысли и работы осверняватъ человѣк՝а
    • [с.] 112
   • §. 31. Съ чудотвороніята си Іисусъ повдига народ՝а на славословіе кьмъ Бога
   • §. 32. Іисусъ заповѣда на ученицытѣ си да са пазѭтъ отъ Фарисейскыйь квасъ; и дава очи на слѣпыйа
    • [с.] 113
   • §. 33. Іисусъ дава на Петра ключеветѣ на небесното царство
   • §. 34. Іисусъ са прѣобразява на Ѳаворската гора
    • [с.] 114
   • §. 35. Іисусъ плаща двѣтѣ драхмы за храм՝а
    • [с.] 115
   • §. 36. Іисусъ зарѫча смиренномѫдріето и поправеньето на заблуденыйа
    • [с.] 116
   • §. 37. Іисусъ из՝обличава ученицытѣ за жестокость-та, и пріема другы седемдесеть апостолы
    • [с.] 117
   • §. 38. Въ Іерусалимъ Іисусъ са навѣтува отъ Архіереитѣ и Фарисеитѣ
    • [с.] 118
   • §. 39. Іисусъ отпуща блудницата, обличава онѣзи които са хвалѣхѫ за происхожданіе си отъ Авраама
   • §. 40. Іисусъ дава очи на слѣпыйа отъ рожденіе; из՝образява качествата на добрыйа пастирь
    • [с.] 119
   • §. 41. Іисусъ слѣдъ завръщаньето на седемдесеть-тѣ благодари Отца и поучава кой е ближныйа
    • [с.] 120
   • §. 42. Іисусъ исцѣрява бѣсныйа, осѫжда лицемѣріето и са навѣтува отъ лицемѣрытѣ
    • [с.] 121
   • §. 43. Іисусъ осѫжда Фарисейскыйа квасъ, лихоимството и прѣданность-та къмъ свѣтовнытѣ работи
    • [с.] 122
   • §. 44. Іисусъ прѣдставя непокаяніето пагубно, и окайва Іерусалимъ като пророкоубійца
    • [с.] 123
   • §. 45. Іисусъ поучава, като правимъ благодѣяніе, да не искамы да ни го врьщатъ, и кой е достойныйа неговъ ученикъ
    • [с.] 124
   • §. 46. Іисусъ прѣдставя колко е брогопріятно на Бога покаяніето, и колко богатството е причена за мѫченьето на безумнытѣ
    • [с.] 125
   • §. 47. Іисусъ исцѣрява десеть-тѣхъ прокажены; прѣдставя силата на молитвата
    • [с.] 126
   • §. 48. Іисусъ отъ работытѣ си показва, че той и Отецъ сѫ едно
    • [с.] 127
   • §. 49. Іисусъ показва неразлѫчаніето на брак՝а, допуща безбрачіето, благославя дѣцата
   • §. 50. Іисусъ казва че самоотвьрженіето е пѫть-а къмъ небесното царство
    • [с.] 128
   • §. 51. Іисусъ въскрьсява Лазаря
    • [с.] 129
   • §. 52. Іисусъ похвалява смиреніето, и са пріема гость отъ Закхея
    • [с.] 130
   • §. 53. Іисусъ въ Іерусалимъ съ ваіи и вѣтвы са посрѣща
    • [с.] 131
   • §. 54. Іисусъ из՝обличава пьрвосвещенницытѣ и пресвитеритѣ за непокорството имъ на закон՝а
    • [с.] 132
   • §. 55. Іисусъ укорява Фарисеитѣ, Садукеитѣ и законник՝а; прѣдсказва запустѣваніето на Іерусалимъ
    • [с.] 133
   • §. 56. Іисусъ чрѣзъ притч подбужда Апостолы тѣ да сѫ бодры, и из՝образява второто причествіе
    • [с.] 134
   • §. 57. Іисусъ урежда тайната вечеря; дава примѣръ на смиреніето; показва прѣдатель-а
    • [с.] 135
   • §. 58. Іисусъ са прѣдава чрѣзъ цалувка отъ Іуда, и са закарва въ двор՝а Архіероовъ
    • [с.] 136
   • §. 59. Іисусъ об՝евенъ повиненъ за смьрть тьрпи поруганія
   • §. 60. Іисусъ битъ прѣдава са на распетіе
    • [с.] 137
   • §. 61. Іисусъ распьнѫтъ помежду двама разбойницы
    • [с.] 138
   • §. 62. Іисусъ прѣдава духъ
    • [с.] 139
   • §. 63. Іисусъ са снема отъ крьст՝а и са погребява
   • §. 64. Молніеноснытѣ Ангелы благовѣствуватъ на мироносицытѣ Въскрьсеніето Христово
    • [с.] 140
   • §. 65. Іисусъ въ разстояніе на четыресеть дни са евява живъ на ученицытѣ си
    • [с.] 141
   • §. 66. Іисусъ въ день-а на Въскрьсеніето си четыри пѫти са евява
   • §. 67. Іисусъ привожда Ѳома въ вѣра, и ѣде съ ученицытѣ на Тиверіадското езеро
    • [с.] 142
   • §. 68. Іисусъ като настани апостолытѣ, възнесе са на небесата
    • [с.] 143
  • Поправкы
   • [с. 144]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]