Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 5, кн. 19-24 (1886-1888)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 5, кн. 19/20 (1886)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Споменъ за Ивана Сергѣевича Аксакова (+ 27 Януарий 1886 год.). Отъ М. Дриновъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически изслѣдвания на сѣверъ отъ Балкана между рѣкитѣ Искъръ и Янтра. Отъ Георги Н. Златарски
    • [с. 16]-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
   • Пѫтуванье прѣзъ Българско въ 1636 год. Съобщава Х. Кесяковъ
    • [с.] 62-[63]
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
   • Александровската болница въ София отъ 12 ноемврий 1885 до 1 февруарий 1886 година. Отъ д-ра Ораховацъ
    • [с. 70]-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
   • Чиновнишкий пролетариятъ. Отъ Ив. Ев. Гешовъ
    • [с. 118]-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
   • Още нѣколко бѣлѣжки за Паисия и за неговата история. Отъ М. Дриновъ
    • [с. 134]-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
   • Западнитѣ български говори. Бѣлѣжки отъ А. Теодоровъ
    • [с. 146]-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
   • И археологията небива да занемаряваме. Отъ Д-ръ К. Ш.
    • [с. 214]-215
    • [с.] 216-217
   • Особноститѣ на езика въ Марийнския паметникъ. Отъ Л. Милетичъ
    • [с.] 218-[219]
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
   • Български народни умотворения
    • [с.] 252-[253]
    • [с.] 254-255
   • Книжнина
    • [с.] 256-[257]
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
   • Отъ Управителния Съвѣтъ на Българското Книжовно Дружество. Явна благодарность
   • Извѣстие отъ Българското Книжовно Дружество
    • [с. 262-263]
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 264-[265]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 5, кн. 21/22 (1887)
   • Съдържание
    • [с. 266-ІІІ]
   • Български старъ, рѫкописенъ паметникъ отъ ХІV. вѣкъ. Съобщава В. Д. Стояновъ
    • [с. ІV-267]
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
   • Приносъ за познавание българската флора. [Отъ Ананаия Ив. Явашовъ]
    • [с.] 278-[279]
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 293-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
   • Членътъ въ българския езикъ. Отъ Л. Милетичъ
    • [с.] 304-[305]
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с. 3]12-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
   • Нѣколко свѣдѣния за истурчванието Родопскитѣ Българе. Съобщава В. Добруски
    • [с. 332]-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
   • Стари пѫтувания прѣзъ България. Съобщава Х. Кесяковъ
    • [с.] 338-[339]
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
   • Лагеръ и хигиеническитѣ му условия. Отъ д-ръ Бочарова
    • [с. 348]-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
   • Константинъ епископъ Българский и неговото поучително Евангелие. (Съчинение на Архимандрита Антония, ректоръ при С. Петерб. Духовна Академия). Прѣводъ отъ студента при същата Академия Д. Цуклевъ
    • [с.] 372-[373]
    • [с.] 374-375
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
   • Задругата въ западна България. Отъ Ив. Ев. Гешовъ
    • [с. 426]-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически изслѣдвания на сѣверъ отъ Балкана между рѣкитѣ Искъръ и Янтра. Отъ Георги Н. Златарски. (Продължение отъ кн. ХІХ и ХХ)
    • [с. 450]-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
   • Българе подъ стѣнитѣ на Цариградъ. Пѫтни бѣлѣжки и впечатления отъ Офейкова
    • [с. 480]-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
   • Неуспѣхътъ по български езикъ въ нашитѣ училища. Отъ А. Теодоровъ
    • [с. 500]-501
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504-505
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
   • Материали по археологията и антическата география на България. Отъ братия Шкорпилови
    • [с.] 522-[523]
    • [с.] 524-525
   • Нашитѣ филолози. [Отъ Д-ръ Ара̀ д'Абулъ]
    • [с. 526]-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
   • Стихотворения
    • [с. 534]-535
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
   • Български народни умотворения
    • [с. 540]-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
   • Книжнина
    • [с.] 560-[561]
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
    • [с.] 576-577
    • [с. 578]-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с. 6]00-601
   • Премия за споменъ на Ивана С. Аксакова отъ страна на Българското Книжовно Дружество
    • [с.] 602-[603]
   • Премия за споменъ на Ал. Ѳ. Гильфердинга отъ Совѣта С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества
   • Открыта подписка на журналъ "Странникъ" на 1888 годъ
    • [с. 604-605]
   • Нѣкои отъ по-забѣлѣжнитѣ печатни погрѣшки
    • [с. 606]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 5, кн. 23/24 (1888)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Българо-гърцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова (Р. Вителова). (Продължение отъ книжка ХVІ и ХVІІ)
    • [с. VІ-607]
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
   • Изъ Родопитѣ. Рупчосъ (едно Българско краище въ сѣвернитѣ расклонения на Родопскитѣ планини). Съобщава Хр. П. Константиновъ
    • [с. 654]-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
   • Що е народность? Отъ Димитриева
    • [с. 682]-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически изслѣдвания на сѣверъ отъ Балкана между рѣкитѣ Искъръ и Янтра. Отъ Георги Н. Златарски. (Продължение отъ кн. ХХІ и ХХІІ и край)
    • [с. 726]-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
    • [с.] 742-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
    • [с.] 754-755
   • Отъ Солунъ до Бѣлградъ. (Пѫтни бѣлѣжки и наблюдения - Изъ "Revue des deux mondes"). Съобщава Пр. Отшелниковъ
    • [с. 756]-757
    • [с.] 758-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
    • [с.] 778-779
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
   • Нѣколко древни надписи намѣрени въ България. Съобщава В. Добруски
    • [с. 796]-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
   • Българското учебно дѣло въ Турско. Посвѣщава се на най-заслужения дѣецъ по Възражданието на българщината, П. Р. Славейковъ. [Отъ П. К.]
    • [с. 804]-805
    • [с.] 806-807
    • [с.] 808-809
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
    • [с.] 814-815
    • [с.] 816-817
    • [с.] 818-819
    • [с.] 820-821
    • [с.] 822-823
    • [с.] 824-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
    • [с.] 834-835
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
    • [с.] 844-845
    • [с.] 846-847
    • [с.] 848-849
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [с.] 856-857
    • [с.] 858-859
    • [с.] 860-861
    • [с.] 862-863
   • За народнитѣ ни умотворения, особно за пѣснитѣ. Бѣлѣжка върху Кузманъ-Капидановата пѣсень по обнародванитѣ ѝ варианти. Отъ К. А. Шапкаревъ
    • [с. 864]-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-875
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
   • Единъ погледъ къмъ миналото. Отъ П. Р. Славейковъ
    • [с.] 880-[881]
    • [с.] 882-883
    • [с.] 884-885
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
    • [с.] 890-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-895
    • [с.] 896-897
    • [с.] 898-899
    • [с.] 900-901
   • Стихотворения
    • [с. 903]-903
   • Български народни умотворения
    • [с. 904]-905
   • Книжнина
    • [с.] 906-[907]
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
    • [с.] 912-913
    • [с.] 914-915
    • [с.] 916-917
    • [с.] 918-919
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
    • [с.] 932-933
    • [с.] 934-935
    • [с.] 936-937
    • [с.] 938-939
    • [с.] 940-941
    • [с.] 942-943
    • [с.] 944-945
    • [с.] 946-947
    • [с.] 948-949
    • [с.] 950-951
    • [с.] 952-953
    • [с.] 954-955
    • [с.] 956-957
    • [с.] 958-959
    • [с.] 960-961
    • [с.] 962-963
    • [с.] 964-965
    • [с.] 966-967
    • [с.] 968-969
    • [с.] 970-971
    • [с.] 972-973
    • [с.] 974-975
    • [с.] 976-977
    • [с.] 978-979
    • [с.] 980-981
    • [с.] 982-983
    • [с.] 984-985
    • [с.] 986-987
    • [с.] 988-989
    • [с.] 990-991
    • [с.] 992-993
    • [с.] 994-995
    • [с.] 996-997
    • [с.] 998-999
    • [с.] 1000-1001
    • [с.] 1002-1003
    • [с.] 1004-1005
    • [с.] 1006-1007
    • [с.] 1008-1009
    • [с.] 1010-1011
    • [с.] 1012-1013
    • [с.] 1014-1015
    • [с.] 1016-1017
    • [с.] 1018-1019
    • [с.] 1020-1021
    • [с.] 1022-1023
    • [с.] 1014-1025
    • [с.] 1026-1027
    • [с.] 1028-1029
    • [с.] 1030-1031
    • [с.] 1032-1033
    • [с.] 1034-1035
    • [с.] 1036-1037
    • [с.] 1038-1039
    • [с.] 1040-1041
    • [с.] 1042-1043
    • [с.] 1044-1045
    • [с.] 1046-1047
    • [с.] 1048-1049
   • Д-ръ Иосифъ Панчинъ [Некрологъ. Отъ Г. Н. З.]
    • [с. 1050]-1051
    • [с.] 1052-1053
   • Обявление отъ Настоятелството на българското дружество отъ "Червения кръстъ"
   • Съобщение до читателитѣ
    • [с. 1054-1055]
   • По-забѣлѣжни печатни погрѣшки
    • [с. 1056]-1057
   • Общо съдържание на V-то годишно течение
    • [с.] 1058-[1059]
    • [с.] 1060-1061