Citation link:
 • Българско народно календарче за година 1870 : Съ изнамереннытѣ до сега българскы свѣтыи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любезныи читателіе!
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Лѣточисленіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
  • Изнамереннытѣ до сега Българскы светыи
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
   • [с. 16]
  • Прѣдказваніе за год. 1870
   • [с. 17]
   • [с. 18]
  • Затьмнѣнія
   • [с. 19]
  • Пасхалія
   • [с. 20]
  • [Църковен календар]
   • Сечен (Януар)
    • [с. 21]
    • [с. 22]
    • [с. 23]
   • Лютій (Февр.)
    • [с. 24]
    • [с. 25]
    • [с. 26]
   • Брезѣн (Мартъ)
    • [с. 27]
    • [с. 28]
    • [с. 29]
   • Цвѣтен (Април)
    • [с. 30]
    • [с. 31]
    • [с. 32]
   • Трѣвен (Маій)
    • [с. 33]
    • [с. 34]
    • [с. 35]
   • Червен (Юній)
    • [с. 36]
    • [с. 37]
    • [с. 38]
   • Жаръ (Юлій)
    • [с. 39]
    • [с. 40]
    • [с. 41]
   • Серпен (Авгус.)
    • [с. 42]
    • [с. 43]
    • [с. 44]
   • Вресен (Септем)
    • [с. 45]
    • [с. 46]
    • [с. 47]
   • Паздер (Октом.)
    • [с. 48]
    • [с. 49]
    • [с. 50]
   • Листоп. (Ноемв)
    • [с. 51]
    • [с. 52]
    • [с. 53]
   • Груден (Декем)
    • [с. 54]
    • [с. 55]
    • [с. 56]
  • Пощы-тѣ Въ Цариградъ по сухо
   • Турската поща
   • Австрійската поща
  • Пощы-тѣ Въ Цариградъ по море
   • Французското дружество М. І. испраща параходъ отъ Цариградъ
    • [с. 57]
   • Марсилското дружество Маркофреш. баща и сынъ испраща параходъ отъ Ц-градъ
   • Австрійското дружество Лойдъ испраща параходи отъ Цариградъ
    • [с. 58]
   • Русское Общество параходско и тьрговско испраща параходъ отъ Ц-градъ
    • [с. 59]
   • Турското дружество Феваиди Османіе
    • [с. 60]
  • Тарифа за телеграфическы депеши отъ Ц-градъ до слѣдующитѣ градове отъ 1 до 20 думы въ л. т. отъ 100 гр.
   • [с. 61]
   • [с. 62]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]