Citation link:
 • Начална грамматика за изученіе на българскый языкъ : Книжка 2. Словосочиненіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Увод]
   • Понятіе за Словосочиненіе-то
   • Дѣленіе на Словосочиненіе-то
    • [с. 3]
    • [с.] 4
  • I. Сочетаніе на думы-тѣ
   • [Понятіе за сочетаніе-то]
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • А. Согласованіе на думы-тѣ
    • Понятіе за согласованіе на думы-тѣ и негово-то раздѣленіе
    • Различны формы, въ кои-то ся изражава подлежащето въ Българскый языкъ
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • Видове на сказуемо-то
     • [с.] 9
     • I. Согласованіе на сказуемо-то съ подлежаще-то
      • Глаголно сказуемо. Негово-то согласованіе съ подлежаще-то
       • [с.] 10
       • [с.] 11
      • Нѣкои особености въ употрѣбленіе-то на времена-та при глаголно-то сказуемо
       • [с.] 12
      • Употрѣбленіе на наклоненія-та въ лично-то прѣдложеніе
       • [с.] 13
       • [с.] 14
      • Различны формы за изражеіе на глаголно-то сказуемо въ безлично прѣдложеніе
       • [с.] 15
       • [с.] 16
      • Сказуемо прилагателно. Негово-то согласованіе съ подлежаще-то
       • [с.] 17
      • Сказуемо сѫществително. Негово-то согласованіе съ подлежаще-то
       • [с.] 18
       • [с.] 19
     • II. Согласованіе на опрѣдѣлителны-тѣ думы съ опрѣдѣляемы-тѣ
      • а) Согласованіе на прилагателны-тѣ опрѣдѣленія
       • [с.] 20
       • Знаци прѣпинателны
      • б) Согласованіе на сѫществително-то опрѣдѣленіе
       • [с.] 21
       • [с.] 22
       • Знаци прѣпинателны
        • [с.] 23
   • Б. Управленіе на думы-тѣ
    • Понятіе за управленіе-то на думы-тѣ. Думы управляющы и управляемы
     • [с.] 24
    • Раздѣленіе на управленіе-то
     • [с.] 25
    • 1) Непосрѣдствено управленіе на думы-тѣ
     • Поважны-тѣ случаи, въ които ся употрѣблява дателный падежъ
      • [с.] 26
      • [с.] 27
     • Поважны-тѣ случаи, въ които ся употрѣблява винителый падежъ
      • [с.] 28
     • Употрѣбленіе на творителный падежъ
      • [с.] 29
    • 2) Управленіе посрѣдственно
     • Значеніе-то на прѣдлози-тѣ
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
  • II. Сочетаніе на прѣдложенія-та
   • [Понятіе за сочетаніе-то]
    • [с.] 35
   • А) Сочетаніе на прѣдложенія-та по начинъ подчинителенъ
    • Отличіе на придавочно-то прѣдложеніе грамматическо отъ придавочно-то логыческо
    • Видове придавочны прѣдложенія
     • [с.] 36
     • 1) Придавочны опрѣдѣлителны
      • [с.] 37
      • [с.] 38
     • 2) Придавочны допълнителны
      • [с.] 39
      • [с.] 40
     • 3) Придавочны обстоятелствены
      • [с.] 41
      • А) Обстоятелствены-тѣ прѣдложенія, които опрѣдѣляватъ мѣсто[...]
      • Б) Обстоятелствены-тѣ прѣдложенія, които опрѣдѣляватъ время-то[...]
       • [с.] 42
       • [с.] 43
      • В) Обстоятелствены-тѣ прѣдложенія, които изражаватъ начина на дѣйствіе-то[...]
       • [с.] 44
       • [с.] 45
      • Г) Придавочны-тѣ прѣдложенія, които опрѣдѣляватъ обстоятелство-то на причинѫ-тѫ[...]
       • [с.] 46
      • Д) Придавочны-тѣ прѣдложенія, които опрѣдѣляватъ обстоятелство-то на цѣль-тѫ[...]
       • [с.] 47
      • Сокращеніе на обстоятелствены-тѣ прѣдложенія
     • Соподчиненіе и включеніе на придавочны-тѣ прѣдложенія
      • [с.] 48
      • [с.] 49
   • Б) Сочетаніе на прѣдложенія-та по начинъ сочинителенъ
    • Двойна связъ между равносилны-тѣ прѣдложенія
     • [с.] 50
    • Дѣленіе на сочетаніе-то на равносилны-тѣ прѣдложенія
    • 1) Сочетаніе соединтелно
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • Винословно сочетаніе
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
    • 2) Сочетаніе противително
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Періодъ (Особенъ видъ прѣдложенія по обемъ и по форма)
     • Понятіе за періодъ-тъ и за періодическѫ-тѫ рѣчь
     • Понятіе за простый и сложный періодъ
      • [с.] 67
     • Составъ на сложный періодъ
     • Правила за построеніе-то на періоды-тѣ
      • [с.] 68
     • Видове на сложный періодъ
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • Знаци прѣпинателны
      • [с.] 79
      • [с.] 80
  • III. Словорасположеніе
   • Понятіе за словорасположеніе-то и неговы-тѣ видове
    • Удареніе логыческо
    • а) Словорасположеніе въ прѣдложеніе повѣствователно и восклицателно
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • б) Словорасположеніе во вопросително прѣдложеніе
     • [с.] 84
    • в) Словорасположеніе въ повелително и прѣдложително прѣдложенія
     • [с.] 85
     • [с.] 86
  • Оглавленіе на словосочиненіе-то
   • [с. 87]
   • [с. 88]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]