Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Селско-стопанска академия "Г. Димитров". Ветеринарно-медицински факултет. т. 26
 
Other Titles:
Труды Сельско-хозяйственной Академии им. Г. Димитрова. Ветеринарно-медицинский факультет. т.26
 
Date of Issue:
1950
 
Publisher:
Държавно издателство "Наука и изкуство"
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Калъпов, Иван. Критически бележки върху ветеринарното законодателство у нас с оглед създаване на нов закон за ветеринарното дело, 1-19; Габрашански, Павел. Принос към клиниката и терапията на ганата по кучетата, 21-27; Петричев, Методи. Интрануклеарни включения в ганглиевите клетки на главния мозък при беса, 29-35; Радев, Тончо и П. Иванов. Влияние на прибавки от хлябна мая върху маслеността на млякото, 37-44; Кръстев, Харалампи. Отражението на екстирпациите на gll. Parotides и submaxilares и сухия хранителен режим върху структурно-морфологическото преустройство и функцията на останалите неизвадени слюнчени жлези, 45-58; Русев, Владимир. Влиянието на масажа върху млечната секреция, 59-66; Живков, Владимир. Карбоанхидразно число и карбоанхидразен индекс при кръвта на коня, 67-72; Русев, Владимир. Протромбинно време и протромбинно съдържание при бременни крави, 73-80; Даков, Васил. Развитие и строеж на метакарпалните и метатарзалните кости при говеждите и биволските ембриони, 81-90; Доков, Васил. Развитие и строеж на метакарпалните и метатарзалните кости при говедото и бивола, 91-100; Хубенов, Марин. Лекуване на endometritis acuta у говедата с утеротоксичен серум, 101-113; Димитров, Николай и Владимир Желев. Проверка на прижизнената диагностика чрез аутопсия на коне, унищожени като сапни, 115-130; Тошков, Александър. Отстраняване бактерицидията на кръвта в хемокултурите посредством специфичната хемолиза, 131-135; Недялков, Ст. и Ст. Жеков. Динамика на микроскопската находка при газови гангрени, 137-142; Тошков, Александър и Я. Янков. Пробата за плазмокоагулация в микропипетки, 143-146; Недялков, Ст. Върху една особена късна форма на европейския гнилец, 147-154; Иванов, Иван Христов. Получаване на смесени арилиден-диациламиди, 155-166; Йончев, Славчо. Опити и наблюдения върху времето на кръвотечението и скоростта на кръвосъсирването ( протромбинно време) при мускулно инжектиране на собствена кръв и кръвопреливане у коня, 167-176; Тодоров, Тодор и Николай Димитров. Бруцела-аглутинини в кръвта на конете у нас, 177-184; Иванов, Стефан, Любен Кръстев, Кольо Димитров и Ангел Тодоров. Върху вариабилитета на b. azygos при домашните животни, 185-200; Пранжев, Иван. Един случай на fibroadenoma pendulans в матката на кобила, 201-204; Попов, Панайот. Количествено определяне и разпределение на новокаина, на п-аминобензоената и п-аминосалициловата киселина (pas) в тялото, 207-222; Василев, Иван. Изпитване функцията на вегетативната нервна система при коликата у коня, 223-232; Младенов, Захари. Torsio ventriculi при куче с предиспониращ момент – псевдолигаментозна флексия на далака, 333-336; Матов, Константин. Придобиват ли кучетата имунитет след прекарана инвазия с Echinococcus granulosis, 237-248; Матов, Константин и Янчо Янчев. Развива ли се нормално Echinococcus granulosus в червата на лисицата (Canis vulpes), 149-258; Ников, Светослав. Отравяне с талиев сулфат (целио) при кози, 259-268; Ников, Светослав. Случаи на отравяне с хвощове при коне 269-274; Вригазов, Ангел. Опити за приложението на галваноионотерапията във ветеринарно-клиничната практика, 275-282; Иванов, Ничо. Спазмолитичното действие на пирамидона и някои негови комбинации, 283-292; Ников, Светослав. Случаи на стахиботриотоксикоза при коне у нас, 293-298; Тошков, Александър. Принос към подобрението на хемокултурата, 299-305; Братанов, Кирил и Г. Георгиев. Наблюдения при осеменяването със смесена сперма, 307-320; Братанов, Кирил, Кр. Геров и Тодор Тодоров. Върху образуването на спермоантитела в организма на домашните животни, 321-334; Иванов, Стефан. Върху една находка от Bos primigenius Bojan от късно историческо време у нас, 335-338; Иванов, Стефан. Към въпроса за появяването на свинята като домашно животно у нас, 339-344; Иванов, Стефан. Принос към въпроса за домашните животни през късния неолит и каменно-медната епоха у нас, 345-354; Геров, Кр. и Владимир Желев. Случаи от жълтеница при новородени прасета, 355-361; Москов, Моско. Образуване на функционалната структура при трахеалните хрущяли, 363-370; Радев, Тончо. Принос към въпроса за каталазата на органите и кръвта, 371-382; Нейчев, Онуфри. Принос към лекуването на хирургическата инфекция с пеницилин у сулфонамидни препарати, 383-392; Прокопанов, Атанас, М. Хубенов и Д. Стойков. Приложение на невротропните средства при лекуване на гинекологичните страдания. I Съобщение. Приложение на лентина при лекуване на анафродизията у говедото, 394-401; Матов, Константин. Трихинелозата на лисиците, разпространението й в България и борбата против нея, 403-414; Горанов, Захари. Вентрален способ за асептична кастрация на нерези, 415-424