Citation link:
 • Законъ за новы-тѣ мѣркы, кыла и тѣглилкы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Законъ за новы-тѣ мѣркы, кыла и тѣглилкы
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Лѣствицы за десятичны-тѣ мѣркы, кыла и тѣглилки
   • Лѣстница за дължинѫ
    • [с.] 7
   • Лѣствица за мѣреніе земы
    • [с.] 8
   • Лѣствица за тѣглилкы-тѣ
    • [с.] 9
  • Таблицы пріемены за основѫ на таблицытѣ за прѣобьрщаніе и таблица за употрѣбляемы-тѣ знакове. Таблицы за дѣлѣжя и отношеніе-то на единицы-тѣ за мѣреніе, пріемены за основѫ на таблицы-тѣ за прѣобьрщаніе
   • Таблица 1. - Д ължина. Отношеніе на стары-тѣ мѣркы камъ метра
    • [с.] 10
   • Таблица 2. - Мѣреніе земи и лица. Отношеніе на вехты-тѣ мѣркы камъ новы-тѣ
   • Таблица 3. - Кыла. Отношеніе на вехтѫ-тѫ литрѫ камъ новѫ-тѫ
    • [с.] 11
  • Тѣглилкы. Отношеніе на вехты-тѣ тѣглилкы камъ новы-тѣ
   • Таблица 4.- Дължина. Отношеніе на метра камъ стары-тѣ мѣркы
   • Таблица 5. - Мѣреніе земи и лица. Отношеніе на новы-тѣ мѣркы камъ вехты-тѣ
    • [с.] 12
   • Таблица 6. Отношеніе на новы-тѣ литры камъ вехты-тѣ
   • Тѣглилкы. Отношеніе на новы-тѣглилкы камъ вехты-тѣ
    • [с.] 13
  • Особени знакове употрѣбены отгорѣ на таблицы-тѣ и другадѣ
   • [с.] 14
  • За начина за употрѣбленіе-то на таблицы-тѣ за прѣобьрщаніе. За употрѣбленіе-то на таблицы-тѣ за отношенія-та между стары-тѣ и новы-тѣ мѣркы
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Оглавленіе на таблицы-тѣ за прѣвьрщаніе
   • Оглавленіе на прѣвьрщаніе-то вехты-тѣ мѣркы на новы
    • Мѣркы за дължинѫ
    • Мѣркы за лица
    • Мѣркы за обемы-тѣ (тѣла-та)
    • Мѣркы за тѣглилкы-тѣ
     • [с.] 22
   • Оглавленіе на прѣвьрщаніе-то на новы-тѣ мѣркы на вехты
    • Мѣркы за дължинѫ
    • Мѣркы за лица
    • Мѣркы за тѣла-та
    • Мѣркы за тѣглилкы-тѣ
     • [с.] 23
  • [Таблицы за прѣвьрщаніе (докарваніе)]
   • Таблица 1. Прѣвьрщаніе дюлгерскы аршине и прьстіе на метры
    • [с.] 24
   • Таблица 2. Прѣвьрщаніе черты и точкы на метри
    • [с.] 25
   • Таблица 3. Прѣвьрщаніе чаршійскы аршине на метры
    • [с.] 26
   • Таблица 4. Прѣвьрщаніе ендазета на метры
    • [с.] 27
   • Таблица 5. Прѣвьрщаніе четвьртити дюлгерскы аршине, четвьртити прьстіе и чьрты на четвьртити метры
   • Таблица 6. Прѣвьрщаніе четвьртити чаршійскы аршине, четвьртити рупове и грехове на четвьртити метры
    • [с.] 28
   • Таблица 7. Прѣвьрщаніе четвьртити ендазета, четвьртити рупове и грехове на четвьртити метры
   • Таблица 8. Прѣвьрщаніе увраты на арове
    • [с.] 29
   • Таблица 9. Прѣвьрщаніе кубическы дюлгерскы аршине, прьстіе и чьрты на кубическы метры
   • Таблица 10. Прѣвьрщаніе Цариградскы кыла на литры
   • Таблица 11. Прѣвьрщаніе кутіи на литры
    • [с.] 30
   • Таблица 12. Прѣвьрщаніе окы, драмове и кратове на килограммы
    • [с.] 31
   • Таблица 13. Прѣвьрщаніе окы и драмове на килограммы и граммы
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Таблица 14. Прѣвьрщаніе драмове и кратове на граммы
    • [с.] 34
   • Таблица 15. Прѣвьрщаніе кантаре и лудри на тонѫлады и кылограммы
    • [с.] 35
   • Таблица 16. Прѣвьрщаніе метри и чясти-тѣ имъ на дюлгерскы аршине и на тѣхны-тѣ десятичны чясти, на дюлгерскы аршине, прьстіе и чьрти
    • [с.] 36
   • Таблица 17. Прѣвьрщаніе метри и чясти-тѣ имъ на чарш. аршине
    • [с.] 37
   • Таблица 18. Прѣвьрщаніе метри и чясти-тѣ имъ на ендазета
    • [с.] 38
   • Таблица 19. Прѣвьрщаніе квадратни метри на квадратни дюлгерскы аршине, чаршійскы аршине и ендазета
    • [с.] 39
   • Таблица 20. Прѣвьрщаніе арове (муребба-ашарѫ) на уврати (дюнюми)
    • [с.] 40
   • Таблица 21. Прѣвьрщаніе кубическы метры на кубич. дюлгерскы аршине
   • Таблица 22. Прѣвьрщаніе литры на кыла и кутіи
    • [с.] 41
   • Таблица 23. Прѣвьрщаніе грамове на стары драмове и кратове
    • [с.] 42
   • Таблица 24. Прѣвьрщаніе кылограммы на окы
    • [с.] 43
   • Таблица 25. Прѣвьрщаніе тонѫлады (тонны) на кантары
    • [с.] 44
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]