Citation link:
 • Календарь за година 1866 съ прѣдсказаніе-то на звѣздоброя
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътреша страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Звѣздобройско прѣдсказаніе за 1866 година
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Лѣточисленіе
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
  • Турски праздници
   • [с. 9]
  • Пасхалія
   • [с. 10]
  • [Църковен календар]
   • Іаннуарій
    • [с. 11]
    • [с. 12]
   • Февруарій
    • [с. 13]
    • [с. 14]
   • Мартъ
    • [с. 15]
    • [с. 16]
   • Априлій
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • Маій
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Іуній
    • [с. 21]
    • [с. 22]
   • Іулій
    • [с. 23]
    • [с. 24]
   • Августъ
    • [с. 25]
    • [с. 26]
   • Септемврій
    • [с. 27]
    • [с. 28]
   • Октомврій
    • [с. 29]
    • [с. 30]
   • Ноемврій
    • [с. 31]
    • [с. 32]
   • Декемврій
    • [с. 33]
    • [с. 34]
  • Излизаніе-то на параходи-тѣ отъ Цариградъ
   • [с. 35]
  • Излизаніе-то на пощы-тѣ отъ Цариградъ по сухо
   • [с. 36]
  • Бащнина
  • Горкія-тъ овчарь
   • [с. 37] І
  • Прошка и надежда
   • [с. 38] ІІ
  • Сполука и радость
   • [с. 39] ІІІ
  • Името и
   • [с. 40] VІ
  • Стихове за цариградска-та холера
   • [с. 41]
   • [с. 42]
   • [с. 43]
   • [с. 44]
   • [с. 45]
   • [с. 46]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]