Citation link:
  • Ролята на България във всемирната война : (Лекция, четена през май 1918 год. на университетски курс в Скопие, устроен от Щаба на Действующата Армия за офицери и войници от фронта) /Проф. д-р Ив. А. Георгов.
    • Страница с автограф
    • Заглавна страница