Citation link:
 • Начялна книга за анатоміѭ и физіологіѭ съ 95 фигуры
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. І]
   • Фиг. 1
  • Глава І. Прѣдварителны познанія
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Глава ІІ. Кости
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Глава ІІІ. Ставове
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 18
    • [с.] 19 Фиг. 24
    • [с.] 20
  • Глава ІV. Мышцы (жабицы)
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26 Фиг. 29
   • [с.] 27 Фиг. 30
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Глава V. Зѫби
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 38
  • Глава VІ. Пищеварителны орѫдія
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44 Фиг. 43
   • [с.] 45 Фиг. 44
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
  • Глава VІІ. Кръвообрьщаніе и неговы орѫдія
   • [c.] 50
   • [c.] 51
   • [c.] 52
   • [c.] 53
   • [c.] 54
   • [c.] 55
   • [c.] 56
   • [c.] 57
   • [c.] 58
   • [c.] 59
   • [c.] 60
   • Практическы подсѣщанія
    • [c.] 61
    • [c.] 62
    • [c.] 63
    • [c.] 64
    • [c.] 65
    • [c.] 66
  • Глава VІІ. Смучяніе
   • [c.] 67
   • [c.] 68 Фиг. 59
   • [c.] 69
   • Отлѫчяніе на тѣлесны-ты мокроты
    • [c.] 70
    • [c.] 71
  • Глава ІХ. Орѫдія за дышяніе
   • [c.] 72
   • [c.] 73
   • [c.] 74
   • [c.] 75
   • [c.] 76
   • [c.] 77
   • Практическы подсѣщанія
    • [c.] 78
    • [c.] 79
    • [c.] 80
    • [c.] 81
    • [c.] 82
    • [c.] 83
    • [c.] 84
   • Животворна топлина
    • [c.] 85
  • Глава Х. Гласъ
   • [c.] 86
   • Практическы подсѣщанія
    • [c.] 87
    • [c.] 88
  • Глава ХІ. Нервическа система
   • [c.] 89
   • [c.] 90
   • [c.] 91
   • [c.] 92
   • [c.] 93
   • [c.] 94 Фиг. 80
   • Практическы подсѣщанія
    • [c.] 95
    • [c.] 96
  • Глава ХІІ. Кожя
   • [c.] 97
   • [c.] 98
   • [c.] 99
   • [c.] 100
   • [c.] 101
   • Практическы подсѣщанія
    • [c.] 102
    • [c.] 103
    • [c.] 104
  • Глава ХІІІ. Чювства
   • [c.] 105
   • Осязаніе
   • Вкусъ
    • [c.] 106
   • Обоняніе
    • [c.] 107
    • [c.] 108
   • Слухъ
    • [c.] 109
    • [c.] 110
    • [c.] 111
    • [c.] 112
   • Зрѣніе
    • [c.] 113
    • [c.] 114
    • [c.] 115
    • [c.] 116
    • [c.] 117
    • [c.] 118
    • [c.] 119
  • Глава ХІV. Срѣдства за пазеніе здравіе-то
   • [c.] 120
   • Цѣлѣніе на болести-ты
    • [c.] 121
    • [c.] 122
    • [c.] 123
    • [c.] 124
    • [c.] 125
   • Наставленіе за оныя, кои-то стоять при болны
    • [c.] 126
    • [c.] 127
    • [c.] 128
   • Наставленіе за оныя кои-то наглядвать болницы нощѣ
    • [c.] 129
    • [c.] 130
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]