Citation link:
 • Книжка за благонравіето. Трето изданіе прѣработено
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Благонравіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • Часть пьрва. Съ кой начинъ трѣба да дьржимъ тѣлото си
    • І.
     • [с. 5]
     • [с.] 6
    • ІІ. За главатѫ
     • [с.] 7
    • ІІІ. За ушитѣ
     • [с.] 8
    • ІV. За косатѫ
     • [с.] 9
    • V. За лицето
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • VІ. За челото, веждитѣ и стьрнитѣ
     • [с.] 12
    • VІІ. За очитѣ и поглѣдитѣ
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • VІІІ. За носътъ
     • [с.] 15
    • ІХ. За устата, устнитѣ, зѫбитѣ и языкатъ
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • Х. Съ кой начинъ да говоримъ и да произнасяме
     • [с.] 18
    • ХІ. Какъ да кихаме, да кашляме и да плюемъ
     • [с.] 19
    • ХІІ. За гьрбътъ, рамената и лакетатъ
     • [с.] 20
    • ХІІІ. За рѫцѣтѣ, прьститѣ и нектитѣ
     • [с.] 21
    • ХІV. За колѣнитѣ и краката
     • [с.] 22
     • [с.] 23
   • Часть втора. За общитѣ и редовнитѣ ни дѣла
    • І. За лѣганіето и станованіето
     • [с. 24]
    • ІІ. Какъ да ся обличаме и да ся събличаме
     • [с.] 25
    • ІІІ. За дрѣхитѣ и за другитѣ украшенія
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • ІV. За хранатѫ
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • V. Какво трѣба да вардимъ прѣдъ ѣденіето
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • VІ. Какво трѣба да правимъ по ѣденіето
     • [с. 32]
     • [с.] 33
    • VІІ. Какво трѣба да правимъ слѣдъ ѣденіето
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • VІІІ. За расходкитѣ
     • [с. 36]
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • ІХ. За ходеніе по гости
     • [с. 42]
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
    • Х. За разговареніята
     • [с.] 46
     • Правло І. За истинатѫ и искренностьтѫ, които трѣба да пазимъ въ разговареніето
      • [с.] 47
      • [с.] 48
     • Правло ІІ. За почетьтѫ която трѣба да вардимъ въ разговареніето си къмъ сичкитѣ божественни работи и къмъ вѣроисповѣданіето
      • [с.] 49
     • Правло ІІІ. Не трѣба да приказваме никога за щетитѣ на съсѣдатъ си
      • [с. 50]
      • [с.] 51
     • Правло ІV. За погрѣшкитѣ които струваме кога приказваме безъ размышленіе
      • [с. 52]
     • Правло V. За хвалитѣ
      • [с.] 53
     • Правло VІ. Какъ трѣба да пытаме, да отговаряме и да си изговаряме мыслитѣ
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
     • Правло VІІ. Какво трѣба да правимъ кога ся караме
      • [с. 57]
     • Правло VІІІ. За добритѣ и злитѣ начини въ приказваніето
      • [с.] 58
     • Правло ХІ. Няклко други правила за добронравіето
      • [с.] 59
      • [с.] 60
     • Правло ХІ. За писма-та
      • [с.] 61
     • Правло ХІІІ. Какъ трѣба да ся обхождатъ дѣцата въ черковатѫ
      • [с. 62]
      • [с.] 63
     • Различни правла извадени отъ Священното писаніе за какъ да ся обхождаме къмъ съсѣдатъ си
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с. 67]
      • [с. 68]
      • [с. 69]
      • [с. 70]
      • [с. 71]
      • [с. 72]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]