Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 6, кн. 25-30 (1888-1889)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 6, кн. 25/26 (1888)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Къмъ читателитѣ. [Отъ редакцията]
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
   • Писма по народното пробужданье. Отъ Димитриева
    • [с. 16]-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
   • Южна Македония въ началото на настоящето столѣтие по Пукевиля. Съобщава К. Н.
    • [с. 64]-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. Продължение отъ XXIII и XXIV книжки
    • [с. 116]-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
   • Сърбскитѣ великоидейни напряжения и нашитѣ учени. Отъ К. Ш. (Македонски българинъ отъ най-непосрѣдственитѣ съсѣди на Дебранитѣ)
    • [с.] 152-[153]
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
   • Пѫтни бѣлѣжки. [Отъ Д-ръ Д. Молловъ]
    • [с. 164] -165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
   • Стихотворения. Страници изъ ветхитѣ ми тетрадки. "Ева", (отломки). [Де Профундисъ]
    • [с.] 180-[181]
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
   • Български народни умотворения. (По говора въ село Радилово, Пещерска околия). Събрани отъ Петра Благоевъ
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
   • Книжнина
    • [с.] 206-[207]
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
   • Упѫтване за метеорологически наблюдения. Съставено отъ Спаса Вацовъ (Притурка при VI-та годишнина на Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ)
    • [с. ІІ-ІІІ]
    • [с.] ІV-[5]
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-[15]
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-[29]
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с. 50]-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с. 64]-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-[85]
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с. 100]-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-[105]
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с. 128-І]
    • [с.] ІІ-[ІІІ]
    • [с. ІV-V]
    • [с. VІ-VІІ]
    • [с. VІІІ]
    • [с. ІХ]
    • [с. Х-ХІ]
    • [с. ХІІ-ХІІІ]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 6, кн. 27 (1888)
   • Съдържание
    • [с. 252-ІІІ]
   • Кратъкъ очеркъ за съврѣменното състояние на полската артиллерия въ армиитѣ на главнитѣ европейски държави, въ нашата и въ ония на съсѣднитѣ съ насъ господарства. Отъ К. Н.
    • [с. ІV-253]
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ XXV и XXVI книжки)
    • [с. 274]-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
   • Приносъ за познавание българската флора. Отъ Анания Ив. Явашова. (Продължение отъ ХХІ и ХХІІ книжки)
    • [с.] 290-[291]
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
   • Чалтицитѣ и блатната треска. Отъ д-ръ Молловъ
    • [с. 312]-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
   • Нашитѣ градинарски дружества. Отъ Ив. Ев. Гешовъ
    • [с. 324]-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
   • Нѣколко думи за титлитѣ на Костурский митрополитъ и на нѣкои други гърцки владици въ Македония. [Отъ М. Дриновъ]
    • [с. 342]-343
   • Стихотворения
    • [с. 344]-345
   • Български народни умотворения. (Изъ Сборника на К. А. Шапкарьовъ № 220)
    • [с. 346]-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
   • Книжнина
    • [с.] 372-[373]
    • [с.] 374-375
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
   • [Премии]
    • [с. 412-413]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 6, кн. 28/30 (1889)
   • Съдържание
    • [с. 414-І]
   • Кратъкъ очеркъ за съврѣм. състояние на полската артилерия въ армиитѣ на главнитѣ европ. държави, въ нашата и въ ония на съсѣдн. съ насъ господарства. Отъ К. Н. (Продължение отъ XXVII книжка)
    • [с.] ІІ-[415]
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
   • За дядовата Славчова унука. Приказва Веселинъ
    • [с. 446]-447
    • [с.] 448-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
    • [с.] 500-501
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504-505
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
   • Нѣколко древни надписи, намѣрени въ България. Съобщава В. Добруски
    • [с.] 522-[523]
    • [с.] 524-525
    • [с.] 526-527
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ книжка XXVII)
    • [с. 528]-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
   • Задружното владѣние и работение въ България. Отъ Ив. Ев. Гешовъ
    • [с.] 538-[539]
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
   • Неуспѣхътъ по български езикъ въ нашитѣ училища. Отъ А. Теодоровъ
    • [с. 550]-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
   • Бѣлѣжки върху вѫтрѣшното състояние на България прѣзъ 1888 год. Съобщава Т. Васильовъ
    • [с.] 570-[571]
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
    • [с.] 576-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
   • Пѫтни бѣлѣжки. (Продължение отъ ХХV и ХХVІ книжки). [Отъ Д-ръ Д. Молловъ]
    • [с. 586]-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
   • Стихотворения. Страници изъ ветхитѣ ми тетрадки. "Ева", Поема. [Де Профундисъ]
    • [с.] 602-[603]
    • [с.] 604-605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
   • Български народни умотворения
    • [с.] 614-[615]
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
   • Книжнина
    • [с. 620]-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
    • [с.] 742-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
    • [с.] 754-755
    • [с.] 756-757
    • [с.] 758-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
    • [с.] 778-779
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [с.] 804-805
    • [с.] 806-807
    • [с.] 808-809
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
   • [Премии]
    • [с. 814-815]
   • Нѣколко по-забѣлѣжителни печатни погрѣшки
   • Общо съдържание на VI-то годишно течение
    • [с. 816-817]
    • [с.] 818-819