Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.22
 
Other Titles:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Medecine-Veterinaire, t.22
 
Date of Issue:
1946
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Илиев, Т. Борбата с чумата по птиците с оглед на сега върлуващите епизоотии, 1-23; Хаджидимитров, П. Форма и строеж на тялото при кравите от развъдната област на българското сиво говедо, 25-100; Радев, Т. Концентрацията на хемоглобина в червеното кръвно телце при фенилхидрацинната анемия, 103-116; Тошков, Ал. Пастьореллозите като септицемии в бактериологически смисъл и тяхната микроскопска диагноза, 117-136; Боева, Б. и Й. Йотов Бяло саламурено сирене - производственни данни и състав на преработеното мляко и получените продукти и установяване зависимостите между тях, 137-194; Петричев, М. Принос към патолого-анатомическата картина на птичата чума, 195-227; Ефтимов, Б. Сегашното състояние на нашето скотовъдство и мерки за увеличение на скотовъдното производство, 229-337; Желев, Вл. Изследване върху инфекциозния ларингоонтерит по котките, 339-363; Москов, М. Върху числените вариации на гръдните и поясни прешлени у коня, 366-374; Калъпов, Ив. Организация на ветеринарно-зоотехническата дейност при трудовите кооперативно-земеделски стопанства в България, 375-463; Ников, Св. Върху циановодородното отравяне у конете при храненето им с кюспе от зарзалови ядки, 465-598