Citation link:
 • Съкратена османска исторія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Вместо предговоръ. Бѫлгарско-то Печатарско Дружество "Промышленіе". Съставено въ 1870 год., Май 3й, у Цариградъ
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
  • Явна благодарность исказвамъ къмъ ученытѣ наши мѫжье [...]
   • [с. ІV]
  • Съдьржанье
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Въведеніе
   • Земеописателны бѣлѣжкы
    • [с. 1]
   • Общъ изгледъ
   • Нравы и обичаи
    • [с.] 2
   • Вѣра и характеръ на турскытѣ племена
    • [с.] 3
   • Мухамедъ и ислямството
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
  • Пьрва епоха
   • Пьрви историческы врѣмена
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Османъ или Оѳманъ Ел-Гази (Побѣдитель). 1ый Султанъ (царува 25 годины). Отъ Егира 699-726. Отъ Р. Хр. 1299-1326
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
  • Втора епоха. Отъ Егира 726-791. Отъ Р. Хр. 1327-1389
   • Орханъ или Орканъ Ел-Гази. 2ый Султанъ (царува 35 год.)
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Амуратъ или Мурадъ Іый. Зый Султанъ (царува 29 год.)
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Трета епоха. Отъ Егира 791-822. Отъ Р. Хр. 1339-1451
   • Баязидъ І, Илдѫрѫмъ (Гръмотевица). 4ый Султанъ (царува 14 годины)
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Междуцарствіе (Продължава са 11 годины) Сюлейманъ и Муса
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Мухамедъ Іый, Челеби (Благороденъ). 5ый Султанъ (царува 8 год.)
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Мурадъ 2ый. 6ый Султанъ (царува 14 годины)
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
  • Четвьрта епоха. Отъ Егира 855-926. Отъ Р. Хр. 1451-1520
   • Мухамедъ 2ый, Фатихъ (Завоеватель). 7ый Султанъ (царува 31 год.)
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • Законникъ или Канун-Наме
     • [с.] 82
     • [с.] 83
   • Баязидъ 2ый, Ел-Софу (Мудрецъ). 8ый Султанъ (царува 31 год.)
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Селимъ Іый, Явузъ (Непреклоненъ). 9ый Султанъ (царува 8 год.)
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
  • Пета епоха. Отъ Егира 926-1078. Отъ Р. Хр. 1520-1669
   • Сюлейманъ 1ый, Ел-Кануни (Законодатель) . 10ый Султанъ (царува 46 год.)
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Селимъ 2ый. 11ый Султанъ (царува 12 год.)
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Мурадъ 3ый. 12ый Султанъ (царува 21 год.)
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Мухамедъ 3ый. 13ый Султанъ (царува 8 год.)
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Ахмедъ Іый. 14ый Султанъ (царува 14 годины)
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • Мустафа Іый. 15ый Султанъ (царува 1 година)
    • [с.] 117
   • Османъ 2ый. 16ый Султанъ (царува 4 год.)
    • [с.] 118
   • Мурадъ 4ый. 17ый Султанъ (царува 17 год.)
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • Ибрахимъ Іый. 18ый Султанъ (царува 9 год.)
    • [с.] 121
    • [с.] 122
  • Шеста епоха. Отъ Егира 1058-1143. Отъ Р. Хр. 1649-1730
   • Мухамедъ 4ый. 19ый Султанъ (царува 38 годины)
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Сюлейманъ 2ый. 20ый Султанъ (царува 4 год.)
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Ахмедъ 2ый. 21ый Султанъ (царува 4 год.)
    • [с.] 133
   • Мустафа 2ый. 22ый Султанъ (царува 8 год.)
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • Ахмедъ 3ый. 23ый Султанъ (царува 27 годины)
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
  • Седма епоха. Отъ Егира 1143-1222. Отъ Р. Хр. 1730-1808
   • Махмудъ Іый. 24ый Султанъ (царува 24 годины)
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • Османъ 3ый. 25ый Султанъ (царува 3 годины)
    • [с.] 143
   • Мустафа 3ый. 26ый Султанъ (царува 17 годины)
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • Абдулъ-Хамидъ. 27ый Султанъ (царува 15 годины)
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Селимъ 3ый. 28ый Султанъ (царува 19 годины)
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • Мустафа 4ый. 29ый Султанъ (царува 1 година)
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
  • Осма епоха. Отъ Егира 1223-1287. Отъ Р. Хр. 1808-1871
   • Махмудъ 2ый. 30ый Султанъ (царува 31 год.)
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Абдулъ-Меджидъ. 31ый Султанъ (царува 22 годины)
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
   • Абдулъ-Азисъ. 32ый Султанъ (царува сега)
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
  • Лѣточислителна таблица на Султанытѣ, които са управявали Османската Дьржава
   • [с.] 191
   • [с. 200]
  • Имената на Ученолюбивитѣ Подписници
   • [с. 201]
   • [с. 202]
   • [с. 203]
   • [с. 204]
   • [с. 205]
   • [с. 206]
   • [с. 207]
   • [с. 208]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]