• I. Копнежи, идеи и дѣла на будители и възродители въ Цариградъ II. Важни политически, социални и културни реформи въ Нова Турция
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Копнежи, идеи и дѣла на будители и възродители въ Цариградъ
   • I. Кога и какъ се появяватъ и заселватъ българи въ Цариградъ?
    • [c. 1]
    • [c.] 2
    • [c.] 3
   • II. Лица и корпорации. Дейци и апостоли въ възраждането и тѣхнитѣ първи копнежи и дѣла
    • [c.] 4
    • [c.] 5
    • [c.] 6
   • III. Редактори и издатели на списания и вестници въ Цариградъ
    • [c.] 7
    • [c.] 8
   • IV. Български културни дружества
    • [c.] 9
    • [c.] 10
   • V. Чужди учебни заведения и българи студенти у тѣхъ
    • [c.] 11
    • [c.] 12
    • [c.] 13
   • VI. Заключения
    • [c.] 14
    • [c.] 15
    • [c.] 16
   • [Резюме на фр. ез.]
    • [c. 17]
    • [c.] 18
  • Важни политически, социални и културни реформи въ Нова Турция
   • I. Обща бележка
    • [c. 71]
   • II. Измѣнение на конструкцията и даване избирателни права на жените
    • [c.] 72
    • [c.] 73
   • III. Премахване на всѣкакви титли и отличия
    • [c.] 74
    • [c.] 75
   • IV. Законъ за фамилнитѣ имена
    • [c.] 76
    • [c.] 77
    • [c.] 78
   • V. Законътъ запрещава носенето на черковно облѣкло вънъ отъ черковата
    • [c.] 79
   • VI. Законъ за черковното облѣкло и гръцкото обществено мнение
    • [c.] 80
    • [c.] 81
    • [c.] 82
   • [Резюме на фр. ез.]
    • [c. 83]
    • [c.] 84
  • По-главни трудове по правото отъ сѫщия авторъ
   • [c. 85]
   • [c. 86]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]