• Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 8, кн. 37-42 (1891-1893)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средецъ : Год. 8, кн. 37-38 (1891)
   • Съдържание
    • [c. I]
   • Два санджака отъ Источна Македония. Описма Z. : (Продължава отъ книжка XXXVI)
    • [c. II-1]
    • [c.] 2-3
    • [c.] 4-5
    • [c.] 6-7
    • [c.] 8-9
    • [c.] 10-11
    • [c.] 12-13
    • [c.] 14-15
    • [c.] 16-17
    • [c.] 18-19
    • [c.] 20-21
    • [c.] 22-23
    • [c.] 24-25
    • [c.] 26-27
    • [c.] 28-29
    • [c.] 30-31
    • [c.] 32-33
    • [c.] 34-35
    • [c.] 36-37
    • [c.] 38-39
    • [c.] 40-41
    • [c.] 42-43
    • [c.] 44-45
    • [c.] 46-47
    • [c.] 48-49
    • [c.] 50-51
    • [c.] 52-53
    • [c.] 54-55
    • [c.] 56-57
    • [c.] 58-59
    • [c.] 60-61
    • [c.] 62-63
    • [c.] 64-65
    • [c.] 66-67
    • [c.] 68-69
    • [c.] 70-71
    • [c.] 72-73
    • [c.] 74-75
    • [c.] 76-77
    • [c.] 78-79
    • [c.] 80-81
    • [c.] 82-83
    • [c.] 84-85
    • [c.] 86-87
    • [c.] 88-89
    • [c.] 90-91
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължава отъ книжка XXXVI)
    • [c.] 92-93
    • [c.] 94-95
    • [c.] 96-97
    • [c.] 98-99
    • [c.] 100-101
    • [c.] 102-103
    • [c.] 104-105
    • [c.] 106-107
    • [c.] 108-109
    • [c.] 110-111
    • [c.] 112-113
    • [c.] 114-115
    • [c.] 116-117
   • Исторически материяли. Съобщава А. Теодоровъ
    • [c.] 118-119
    • [c.] 120-121
    • [c.] 122-123
    • [c.] 124-125
    • [c.] 126-127
    • [c.] 128-129
    • [c.] 130-131
    • [c.] 132-133
    • [c.] 134-135
    • [c.] 136-137
    • [c.] 138-139
    • [c.] 140-141
   • Състоянието на химическата номенклатура за неорганическитѣ съединения и материали частно за българската. Отъ В. Атанасовъ
    • [c.] 142-143
    • [c.] 144-145
    • [c.] 146-147
    • [c.] 148-149
    • [c.] 150-151
    • [c.] 152-153
    • [c.] 154-155
    • [c.] 156-157
    • [c.] 158-159
    • [c.] 160-161
    • [c.] 162-163
    • [c.] 164-165
    • [c.] 166-167
    • [c.] 168-169
    • [c.] 170-171
    • [c.] 172-173
    • [c.] 174-175
   • Българскитѣ колонии въ Русия. Отъ Г. З-въ
    • [c.] 176-177
    • [c.] 178-179
    • [c.] 180-181
    • [c.] 182-183
    • [c.] 184-185
    • [c.] 186-187
    • [c.] 188-189
    • [c.] 190-191
    • [c.] 192-193
   • Македония въ миналото . Отъ Димитриева
    • [c.] 194-195
    • [c.] 196-197
    • [c.] 198-199
    • [c.] 200-201
    • [c.] 202-203
    • [c.] 204-205
    • [c.] 206-207
    • [c.] 208-209
    • [c.] 210-211
    • [c.] 212-213
    • [c.] 214-215
    • [c.] 216-217
    • [c.] 218-219
    • [c.] 220-221
    • [c.] 222-223
    • [c.] 224-225
    • [c.] 226-227
    • [c.] 228-229
    • [c.] 230-231
    • [c.] 232-233 , л.232-233
    • [c.] 234-235
    • [c.] 236-237
   • Нѣколко бѣлѣжки за единъ рѫкописъ отъ книгата "Описание на светогорскитѣ мънастири". Отъ Н. А. Начовъ
    • [c.] 238-239
    • [c.] 240-241
   • Български народни умотворения
    • [c.] 242-243
    • [c.] 244-245
    • [c.] 246-247
    • [c.] 248-249
    • [c.] 250-251
    • [c.] 252-253
    • [c.] 254-255
    • [c.] 256-257
    • [c.] 258-259
    • [c.] 260-261
    • [c.] 262-263
   • Книжнина
    • [c.] 264-265
    • [c.] 266-267
    • [c.] 268-269
    • [c.] 270-271
    • [c.] 272-273
    • [c.] 274-275
    • [c.] 276-277
    • [c.] 278-279
    • [c.] 280-281
    • [c.] 282-283
    • [c.] 284-285
    • [c.] 286-287
    • [c.] 288-289
    • [c.] 290-291
    • [c.] 292-293
   • Притурки
    • [c.] 294-295
    • [c.] 296-297
    • [c.] 298-299
    • [c.] 300-301
    • [c.] 302-303
    • [c.] 304-305
    • [c.] 306-307
    • [c.] 308-309
    • [c.] 310-311
    • [c.] 312-313
    • [c.] 314-315
    • [c.] 316-317
    • [c.] 318-319
    • [c.] 320-321
    • [c.] 322-323
    • [c.] 324-325
    • [c.] 326-327
    • [c.] 328-329
    • [c.] 330-331
    • [c.] 332-333
    • [c.] 334-335
    • [c.] 336-337
    • [c.] 338-339
    • [c.] 340-341
    • [c.] 342
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средецъ : Год. 8, кн. 39 (1892)
   • Съдържание
    • [с. III]
   • Сегашното и недавното минѫло на градъ Велесъ : Кратъкъ очеркъ отъ К.
    • [c. 343]
    • [c.] 344-345
    • [c.] 346-347
    • [c.] 348-349
    • [c.] 350-351
    • [c.] 352-353
    • [c.] 354-355
    • [c.] 356-357
    • [c.] 358-359
    • [c.] 360-361
    • [c.] 362-363
    • [c.] 364-365
    • [c.] 366-367
    • [c.] 368-369
    • [c.] 370-371
    • [c.] 372-373
    • [c.] 374-375
   • Българскитѣ колонии въ Руссия. Отъ Г. Занетова. (Продължение отъ книжки XXXVII и XXXVIIII)
    • [c.] 376-377
    • [c.] 378-379
    • [c.] 380-381
    • [c.] 382-383
    • [c.] 384-385
   • Къмъ терминологията на българската фауна. Отъ Ан. Тошевъ
    • [c.] 386-387
    • [c.] 388-389
    • [c.] 390-391
    • [c.] 392-393
    • [c.] 394-395
    • [c.] 396-397
    • [c.] 398-399
    • [c.] 400-401
    • [c.] 402-403
   • Двѣ Хаджи Йоакимови книги. (Съ приложение на единъ малъкъ рѫкописъ). Съобщава Н. А. Начовъ
    • [c.] 404-405
    • [c.] 406-407
    • [c.] 408-409
    • [c.] 410-411
    • [c.] 412-413
    • [c.] 414-415
    • [c.] 416-417
    • [c.] 418-419
    • [c.] 420-421
    • [c.] 422-423
    • [c.] 424-425
    • [c.] 426-427
   • Два документа отъ Пелагонийската (Битолската) епархия. Съобщава Д. В. Македонский
    • [c.] 428-429
    • [c.] 430-431
    • [c.] 432-433
   • Нѣколко думи за караманцитѣ. Пише Черновѣждъ
    • [c.] 434-435
    • [c.] 436-437
    • [c.] 438-439
    • [c.] 440-441
    • [c.] 442-443
    • [c.] 444-445
    • [c.] 446-447
    • [c.] 448-449
    • [c.] 450-451
    • [c.] 452-453
    • [c.] 454-455
   • Български народни умотворения. (Народни пѣсни отъ Малашевско). Съобщава А. П. Стоиловъ
    • [c.] 456-457
    • [c.] 458-459
    • [c.] 460-461
    • [c.] 462-463
    • [c.] 464-465
    • [c.] 466-467
    • [c.] 468-469
    • [c.] 470-471
    • [c.] 472-473
   • Книжнина
    • [c.] 474-475
    • [c.] 476-477
    • [c.] 478-479
    • [c.] 480-481
    • [c.] 482-483
    • [c.] 484-485
    • [c.] 486-487
    • [c.] 488-489
    • [c.] 490-491
    • [c.] 492-493
    • [c.] 494-495
    • [c.] 496-497
    • [c.] 498-499
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средецъ : Год. 8, кн. 40 (1892)
   • Съдържание
    • [с. IV]
   • Геологическо-петрографическо описание на Срѣдня-Гора между рѣкитѣ Стрѣма и Тополница и на съсѣднитѣ ней страни. (Съ една геологическа-колорирана карта въ масщабъ 1: 210,000). Отъ Г. Н. Златарски
    • [c.] 500-501
    • [c.] 502-503
    • [c.] 504-505
    • [c.] 506-507
    • [c.] 508-509
    • [c.] 510-511
    • [c.] 512-513
    • [c.] 514-515
    • [c.] 516-517
    • [c.] 518-519
    • [c.] 520-521
    • [c.] 522-523
    • [c.] 524-525
    • [c.] 526-527
    • [c.] 528-529
    • [c.] 530-531
    • [c.] 532-533
    • [c.] 534-535
    • [c.] 536-537
    • [c.] 538-539
    • [c.] 540-541
    • [c.] 542-543
    • [c.] 544-545
    • [c.] 546-547
   • Сегашното и недавното минѫло на градъ Велесъ. Кратъкъ очеркъ отъ К.()
    • [c.] 548-549
    • [c.] 550-551
    • [c.] 552-553
    • [c.] 554-555
    • [c.] 556-557
    • [c.] 558-559
    • [c.] 560-561
    • [c.] 562-563
    • [c.] 564-565
    • [c.] 566-567
    • [c.] 568-569
    • [c.] 570-571
    • [c.] 572-573
    • [c.] 574-575
    • [c.] 576-577
    • [c.] 578-579
    • [c.] 580-581
    • [c.] 582-583
    • [c.] 584-585
    • [c.] 586-587
    • [c.] 588-589
    • [c.] 590-591
    • [c.] 592-593
    • [c.] 594-595
    • [c.] 596-597
    • [c.] 598-599
    • [c.] 600-601
    • [c.] 602-603
    • [c.] 604-605
    • [c.] 606-607
    • [c.] 608-609
   • Македония въ миналото
    • [c.] 610-611
    • [c.] 612-613
    • [c.] 614-615
    • [c.] 616-617
    • [c.] 618-619
    • [c.] 620-621
    • [c.] 622-623
    • [c.] 624-625
    • [c.] 626-627
    • [c.] 628-629
    • [c.] 630-631
    • [c.] 632-633
    • [c.] 634-635
    • [c.] 636-637
    • [c.] 638-639
    • [c.] 640-641
    • [c.] 642-643
    • [c.] 644-645
    • [c.] 646-647
    • [c.] 648-649
   • Български народни умотворения : (Народни пѣсни, събрани отъ Устагенчовъ)
    • [c.] 650-651
    • [c.] 652-653
    • [c.] 654-655
    • [c.] 656-657
    • [c.] 658-659
    • [c.] 660-661
    • [c.] 662-663
   • Книжнина
    • [c.] 664-665
    • [c.] 666-667
    • [c.] 668-669
    • [c.] 670-671
    • [c.] 672-673
    • [c.] 674-675
    • [c.] 676-677
    • [c.] 678-679
    • [c.] 680-681
    • [c.] 682-683
    • [c.] 684-685
    • [c.] 686-687
    • [c.] 688-689
    • [c.] 690-691
    • [c.] 692-693
    • [c.] 694-695
    • [c.] 696-697
    • [c.] 698-699
   • Извънредно Главно Събрание на Друж."Напрѣдъкъ", въ Виена, държано на 24/6q 26/8, 27/9 Априлъ/Май 1892
    • [c.] 700-701
    • [c.] 702-703
    • [c.] 704-705
    • [c.] 706-707
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средецъ : Год. 8, кн. 41-42 (1893)
   • Съдържание
    • [c. V]
   • Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания. Отъ М. К. Сарафовъ
    • [c. VI-709]
    • [c.] 710-711
    • [c.] 712-713
    • [c.] 714-715
    • [c.] 716-717
    • [c.] 718-719
    • [c.] 720-721
    • [c.] 722-723
    • [c.] 724-725
    • [c.] 726-727
    • [c.] 728-729
    • [c.] 730-731
    • [c.] 732-733
    • [c.] 734-735
    • [c.] 736-737
    • [c.] 738-739
    • [c.] 740-741
    • [c.] 742-743
    • [c.] 744-745
    • [c.] 746-747
    • [c.] 748-749
    • [c.] 750-751
    • [c.] 752-753
    • [c.] 754-755
    • [c.] 756-757
    • [c.] 758-759
    • [c.] 760-761
    • [c.] 762-763
    • [c.] 764-765
    • [c.] 766-767
    • [c.] 768-769
    • [c.] 770-771
    • [c.] 772-773
    • [c.] 774-775
    • [c.] 776-777
    • [c.] 778-779
    • [c.] 780-781
    • [c.] 782-783
    • [c.] 784-785
    • [c.] 786-787
    • [c.] 788-789
    • [c.] 790-791
    • [c.] 792-793
    • [c.] 794-795
    • [c.] 796-797
    • [c.] 798-799
    • [c.] 800-801
    • [c.] 802-803
   • Геологическо-петрографическо описание на Срѣдня-Гора между рѣкитѣ Стрѣма и Тополница и на съсѣднитѣ ней страни. (Съ една геологическа-колорирана карта въ масщабъ 1: 210,000). Отъ Г. Н. Златарски
    • [c.] 804-805
    • [c.] 806-807
    • [c.] 808-809
    • [c.] 810-811
    • [c.] 812-813
    • [c.] 814-815
    • [c.] 816-817
    • [c.] 818-819
    • [c.] 820-821
    • [c.] 822-823
    • [c.] 824-825
    • [c.] 826-827
    • [c.] 828-829
    • [c.] 830-831
    • [c.] 832-833
    • [c.] 834-835
    • [c.] 836-837
    • [c.] 838-839
    • [c.] 840-841
    • [c.] 842-843
    • [c.] 844-845
    • [c.] 846-847
    • [c.] 848-849
    • [c.] 850-851
    • [c.] 852-853
    • [c.] 854-855
   • За ударението върху думитѣ въ рѣсенский говоръ отъ западно-македонското нарѣчие. Отъ Х.
    • [c.] 856-857
    • [c.] 858-859
    • [c.] 860-861
    • [c.] 862-863
    • [c.] 864-865
    • [c.] 866-867
    • [c.] 868-869
    • [c.] 870-871
    • [c.] 872-873
    • [c.] 874-875
    • [c.] 876-877
    • [c.] 878-879
    • [c.] 880-881
    • [c.] 882-883
    • [c.] 884-885
    • [c.] 886-887
    • [c.] 888-889
    • [c.] 890-891
    • [c.] 892-893
    • [c.] 894-895
    • [c.] 896-897
    • [c.] 898-899
    • [c.] 900-901
    • [c.] 902-903
    • [c.] 904-905
    • [c.] 906-907
    • [c.] 908-909
    • [c.] 910-911
    • [c.] 912-913
    • [c.] 914-915
   • Сърбското занаятчийско изложение въ Враня 1892 г. Отъ С. Ж. Дацовъ
    • [c.] 916-917
    • [c.] 918-919
    • [c.] 920-921
    • [c.] 922-923
    • [c.] 924-925
    • [c.] 926-927
    • [c.] 928-929
    • [c.] 930-931
    • [c.] 932-933
    • [c.] 934-935
    • [c.] 936-937
    • [c.] 938-939
    • [c.] 940-941
    • [c.] 942-943
    • [c.] 944-945
   • Български народни умотворения. (Отъ Горно-Джумайско). Записалъ А. П. Стоиловъ
    • [c.] 946-947
    • [c.] 948-949
    • [c.] 950-951
    • [c.] 952-953
    • [c.] 954-955
    • [c.] 956-957
    • [c.] 958-959
   • Книжнина
    • [c.] 960-961
    • [c.] 962-963
    • [c.] 964-965
    • [c.] 966-967
    • [c.] 968-969
    • [c.] 970-971
    • [c.] 972-973
    • [c.] 974-975
    • [c.] 976-977
    • [c.] 978-979
    • [c.] 980-981
    • [c.] 982-983
    • [c.] 984-985
    • [c.] 986-987
    • [c.] 988-989
    • [c.] 990-991
    • [c.] 992-993
    • [c.] 994-995
    • [c.] 996-997
    • [c.] 998-999
    • [c.] 1000-1001
    • [c.] 1002-1003
    • [c.] 1004-1005
    • [c.] 1006-1007
    • [c.] 1008-1009
    • [c.] 1010-1011
    • [c.] 1012-1013
    • [c.] 1014-1015
    • [c.] 1016-1017
    • [c.] 1018-1019
    • [c.] 1020-1021
    • [c.] 1022-1023
    • [c.] 1024-1025
    • [c.] 1026-1027
    • [c.] 1028-1029
    • [c.] 1030-1031
   • Общо съдържание на VIII-то годишно течение
    • [c.] 1032-1033
    • [c.] 1034-1035
    • [карта 1]
    • [карта 2]
    • [карта 3]