• Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Година I. Кн. 1-7/8-12 (1896)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 1.
   • Официяленъ отдѣлъ. Докладъ до Господина Министра на Народното Просвѣщение
    • [с.] 1
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Приказъ №43
    • [с.] 6
   • По прѣподаването на български езикъ (До г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Общи методически упѫтвания.
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • На ученицитѣ не трѣбва да се възлагатъ частни работи. (До г.г. училищнитѣ инспектори).
   • За телеграфическитѣ записи. [До г.г. училищнитѣ инспектори].
    • [с.] 16
   • Статистика за болеститѣ
   • За военната служба на учителитѣ
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Удостовѣрително за ученици. (До г.г. училищнитѣ инспектори).
   • Инспекторитѣ трѣбва да отговарятъ на всѣкакви заявления. (До г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 19
   • За учебнитѣ пособия. (До господа директоритѣ на срѣдните учебни заведения и предагогическитѣ училища).
    • [с.] 20
   • Изъ главния рапортъ отъ учителския съвѣетъ при Софийската Държавна мѫжка Гимназия за учебната 1894-95 година.
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Движение на учителския персоналъ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • За наврѣменното плащанье на учителитѣ.
    • [с.] 26
   • Неофицияленъ отдѣлъ. Грамотность на населението въ България.
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • карта
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • таблица
    • [Празна страница]
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • По въпроса за опрѣдѣлението на граматическото прѣдложение. Ю. Трифоновъ
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Изъ училищния животъ.
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 2.
   • Официяленъ отдѣлъ. Докладъ №987 до Негово Царско Височество.
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Правилникъ за изработванье на "Българско Отечество".
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • Какъ трѣбва да постѫпватъ учители, които искатъ да си промѣнѫтъ името или прѣзимето.(До г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 120
   • Да не се употрѣбява училищната плата за текущи канцеларски расходи. (До г.г. директоритѣ на държавнитѣ учебни заведения).
    • [с.] 121
   • Исплащанье по километрически растояния.(До всички учрѫдения и длъжносни лица, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение).
   • За обгербуванието и унищожението на марката. (До всички учрѫдения и длъжносни лица, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение])
    • [с.] 122
   • Покана къмъ живописцитѣ да взематъ участие въ изработванье картинния албомъ на царя.( До г.г. директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения и педагоческитѣ училища).
   • Да се прилагатъ къмъ платежнитѣ вѣдомости всичкитѣ нуждни актове. (До всичкитѣ подвѣдомствени на повѣреното ми Министерство учрѫдения).
    • [с.] 123
   • За своеврѣиенно оправдание на текущитѣ расходи. (До всички учрѫдения и длъжностни лица, подвѣдомствени на Министерство на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 124
   • Покана за абониранье на списанието <Желѣзо-пѫтенъ Сборникъ>. (До г.г. директоритѣ на държавнитѣ училища и училищнитѣ инспектори).
   • Да се избиратъ добри композиции и и да се изпращатъ за обнародванье въ <Училищенъ Прегледъ>. (До г.г. директоритѣ на среднитѣ и педагоческитѣ училища).
    • [с.] 125
   • За освобождението на учителитѣ отъ военната служба. (До г.г. училищнитѣ инспектори). (За знание и рѫководство и до директоритѣ на държавнитѣ училища).
    • [с.] 126
   • Инспекторитѣ трѣбва лично да изслѣдватъ вѣрни ли са оплакванията противъ учителитѣ. (До г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 127
   • Изъ главния ропортъ отъ учителския съвѣтъ при Държавната Софийска Дѣвич. Гимназия за учебната 1894/95 година.
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Движение на учителския персоналъ
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • Неофицияленъ отдѣлъ. Какъвъ трѣбва да бѫде единъ директоръ. Е. Клаинъ
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • По въпроса за опрѣдѣлението на граматическото прѣдложение. Ю. Трифоновъ
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
   • Изъ историята на първоначалното образование на дѣцата. Каптеревъ
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 3.
   • Официяленъ отдѣлъ. Законъ за държавното рисувално училище въ София.
    • [с.] 209
    • [с.] 210
   • Премии за прѣводъ на класически писатели. (Докладъ до Министра на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
   • За испитната система. (Докладъ до господина Министра на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
   • Инструкция за испититѣ въ срѣднитѣ учебни заведения.
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • За добавъчнитѣ възнаграждения на народнитѣ учители.
    • [с.] 223
   • За събиранье паметници и старини. (до г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 224
    • [с.] 225
   • Прѣпорѫчва се списанието "Български Прѣгледъ."
    • [с.] 226
   • Училищната плата и канцеларскитѣ расходи. (до господина директора на Държавната Мѫжска Гимназия въ Габрово, за свѣдѣние и до директоритѣ на всичкитѣ учебни заведения).
    • [с.] 227
   • Длъжностьта на учителитѣ въ врѣме на междучасията. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 228
   • Отъ Статистическото Бюро. (до училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Да се застрахуватъ училищнитѣ имоти. (До г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
   • Височайши награди.
    • [с.] 244
   • Движение на училищния персоналъ.
    • [с.] 245
    • [с.] 245а
    • [с.] 245б
    • [с.] 246
   • Неофицияленѣ отдѣлъ. Какъвъ трѣбва да бѫде единъ директоръ. Е. Клаинъ
    • [с.] 247
    • [с.] 284
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 285
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
   • Изъ историята на учебното дѣло въ България. Учебното дело въ Ломско отъ 1848 до 1863 год. Съобщава Д. Мариновъ
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • схема 1
    • схема 2
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
    • [с.] 304
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
    • [с.] 322
    • [с.] 323
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 4.
   • Официяленъ отдѣлъ. Докладъ до Министра на Народното Просвѣщение
    • [с.] 333
    • [с.] 334
    • [с.] 335
   • Правилникъ за траянье на учението и приеманье ученици въ предагогическитѣ училища. (Утвърденъ съ указъ №29 отъ 25 априлъ 1896 год.)
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
   • За ученическитѣ екскурзии. (До господа директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения и до г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с.] 344
   • Прѣпорѫчва се илюстрованото списание "Искуство". (До г. г. директоритѣ и училищнитѣ инспектори).
   • Какви трѣбва да бѫдѫтъ свидѣтелствата за пенсии. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 345
   • Искатъ се точни свѣдѣния за потрѣбното число основни учители спроти числото на ученицитѣ. (До училищнитѣ инспектори)
    • [с.] 346
   • Испити за учителска правоспособность. (До г. г. училищнитѣ инспектори, директоритѣ на педагоческитѣ училища и дѣвическитѣ гимназии).
    • [с.] 347
    • [с.] 348
   • Възвръщанье на пенсионни одържки. (До г. г. училищнитѣ инспектори.)
   • Общи конспекти за главния композиционенъ испитъ. (До г. г. директоритѣ на държавнитѣ и общин. класни и специялни училища).
    • [с.] 349
   • За спестовната каса. (До всичкитѣ учреждѣния и длъжностни лица, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 350
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 351
    • [с.] 352
   • Неофицияленъ отдѣлъ. Значение на питаньето въ класъ.
    • [с.] 353
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [с.] 362
    • [с.] 363
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
   • Изъ историятана учебното дѣло въ България. Учебното дѣло въ Ломско отъ 1848 до 1863 год. Съобщава Д. Мариновъ
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
   • Народнитѣ библиотеки, тѣхниятъ развой и тѣхната уредба. отъ Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • [с.] 386
    • [с.] 387
    • [с.] 388
    • [с.] 389
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
    • [с.] 403
   • Изъ науката и училищния животъ. Непълни срѣдни учебни заведения въ Княжеството прѣзъ 1895/96 год.
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
    • [с.] 415
    • [с.] 416
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
    • [с.] 424
    • [с.] 425
    • [с.] 426
    • [с.] 427
    • [с.] 428
    • [с.] 429
    • [с.] 430
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • [с.] 433
    • [с.] 434
    • [с.] 435
    • [с.] 436
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 437
    • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [с.] 440
    • [с.] 441
    • [с.] 442
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 5.
   • Обявление отъ Редакциония Комитетъ на "Българско отечество".
    • [с.] 453
   • Официяленъ отдѣлъ. Докладъ до Господина Министра на Народното Просвѣщение.
    • [с.] 454
    • [с.] 455
   • Правилникъ за практически курсъ по гимнастика при Софойската дѣвическа гимназия.
    • [с.] 456
   • Искатъ се свѣдѣния за числото на училищата въ общини съ повече отъ едно училище. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 457
    • [с.] 458
   • Кои ученици се допущатъ до зрѣлостенъ испитъ. (До г. г. директоритѣ на мѫжките и дѣвическитѣ гимназии и педагоческитѣ училища).
   • За ползуваньето отъ разрѣшенъ отпускъ. (До г. г. директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения и училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 459
   • Да се събиратъ стари вѣстници и списания и да се купуватъ за Народната Библиотека. (До г. г. училищнитѣ инспектори и г. г. директоритѣ на срѣднитѣ и пед. училища)
    • [с.] 460
   • Практически курсове за подготвенье рѫководители за училщни градини. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 461
    • [с.] 462
    • [с.] 463
    • [с.] 464
   • Правилникъ за врѣменнитѣ практически курсове при земледѣлческитѣ училища въ Садово и Русе.
    • [с.] 465
    • [с.] 466
    • [с.] 467
   • Възнаграждение на учители, които сѫ уредили добри училищни или частни градини и пчелници.(До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 468
    • [с.] 469
   • Какъ да се наказватъ ония ученици, които иматъ намалено поведение за неоправдани отсѫтствия. (До господина директора на търновската мѫка гимназия).
   • При какви условия се допущатъ частни ученици до годишенъ или зрѣлостенъ испитъ. (До господина директора на разградската окрѫжна мѫжка гимназия).
    • [с.] 470
   • Математика при зрѣлостнитѣ испити се счита за единъ прѣдметъ. (До г.г. директоритѣ на държавнитѣ училища).
    • [с.] 471
   • Какъ да се вади бѣлѣжката за въ годишното свидѣтелство. (До господина директора на разградската окрѫжна мѫжка гимназия).
   • Искатъ се мнѣния за изучаваньето на старитѣ езици. (До г. г. директоритѣ на мѫжкитѣ гимназии въ Българското Княжество).
    • [с.] 472
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 473
    • [с.] 474
   • Неофицияленъ отделѣ. Нравственото въспитание на дѣтето отъ гледна точка на съврѣменната наука. Общодостѫпенъ етюдъ отъ Л. Е. Оболенски
    • [с.] 475
    • [с.] 476
    • [с.] 477
    • [с.] 478
    • [с.] 479
    • [с.] 480
    • [с.] 481
    • [с.] 482
    • [с.] 483
    • [с.] 484
    • [с.] 485
    • [с.] 486
    • [с.] 487
    • [с.] 488
    • [с.] 489
    • [с.] 490
    • [с.] 491
    • [с.] 492
    • [с.] 493
   • Основни училища съ слѣти отдѣления.
    • [с.] 494
    • [с.] 495
    • [с.] 496
    • [с.] 497
    • [с.] 498
    • [с.] 499
    • [с.] 500
    • [с.] 501
    • [с.] 502
    • [с.] 503
    • [с.] 504
    • [с.] 505
   • Народнитѣ библиотеки,тѣхниятъ развой и тѣхната уредба. отъ Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. (Продължение отъ IV кн.)
    • [с.] 506
    • [с.] 507
    • [с.] 508
    • [с.] 509
    • [с.] 510
    • [с.] 511
    • [с.] 512
    • [с.] 513
    • [с.] 514
   • Основното учение въ Хърватско. Отъ С. Юриничъ
    • [с.] 515
    • [с.] 516
    • [с.] 517
    • [с.] 518
    • [с.] 519
    • [с.] 520
    • [с.] 521
    • [с.] 522
    • [с.] 523
    • [с.] 524
    • [с.] 525
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 529
    • [с.] 530
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
    • [с.] 534
    • [с.] 535
    • [с.] 536
    • [с.] 537
    • [с.] 538
    • [с.] 539
    • [с.] 540
    • [с.] 541
    • [с.] 542
    • [с.] 543
    • [с.] 544
    • [с.] 545
    • [с.] 546
    • [с.] 547
    • [с.] 548
    • [с.] 549
    • [с.] 550
    • [с.] 551
    • [с.] 552
    • [с.] 553
    • [с.] 554
    • [с.] 555
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 556
    • [с.] 557
    • [с.] 558
    • [с.] 559
    • [с.] 560
    • [с.] 561
    • [с.] 562
    • [с.] 563
    • [с.] 564
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн.6.
   • Официяленъ отдѣлъ. Кога да се издаватъ на учителитѣ свидѣтелства за тѣхната дѣятелность.(До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 565
   • Искатъ се свѣдѣния за издържалитѣ държавенъ испити основни учители. (До г. г. директоритѣ на педагогическитѣ училища).
    • [с.] 566
    • [с.] 567
   • Свѣдѣния за явилитѣ се на държавенъ испитъ основни учителки. (До г. г. директоритѣ на дѣвическитѣ гимназии).
    • [с.] 568
    • [с.] 569
   • Каква бѣлѣжка по рисуване трѣбва да се туря въ зрѣлостното свидѣтелство. (До г. г. директоритѣ на мѫжките и дѣвическитѣ гимназии и педагог. училища).
   • Да се посочи бѫдѫщето занятие на свършилитѣ срѣднйо учебно и специялно заведение. (До г. г. директоритѣ на гимназиитѣ, педагогическитѣ и земледѣлчески училища и ректора на Самоковското духовно училище.
    • [с.] 570
    • [с.] 571
   • Относително наемътъ за помѣщение за държавни учрѣждения. (До всички учрѣждения, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение)
    • [с.] 572
    • [с.] 573
   • Свѣдѣния за издържалитѣ държавенъ испитъ основни учителки. (До г. г. директоритѣ на държавнитѣ и общински дѣвически гимназии и педагогически училища).
    • [с.] 574
    • [с.] 575
   • Кога да праѭтъ годишна композиция отсѫтствуващитѣ ученици.(До господина директора на Русенската общ. дѣвическа гимназия, за свѣдѣние до всички директори на класнитѣ училища и държавнитѣ учебни заведения).
   • Кои книжа да се испращат въ Министерството слѣдъ като се свърши зрѣлостния испитъ.(До г. г. директоритѣ на държавнитѣ и общински мѫжски и дѣвически гимназии и педагогическитѣ училища).
    • [с.] 576
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 577
    • [с.] 578
   • Неофицияленъ отделѣ. Зрѣнието, освѣтлението и книгитѣ въ училищата. Д-ръ Ив. Ми
    • [с.] 579
    • [с.] 580
    • [с.] 581
    • [с.] 582
    • [с.] 583
    • [с.] 584
    • [с.] 585
    • [с.] 586
    • [с.] 587
    • [с.] 588
    • [с.] 589
    • [с.] 590
    • [с.] 591
    • [с.] 592
    • [с.] 593
   • По въпроса за елементарното обучение по историята.
    • [с.] 594
    • [с.] 595
    • [с.] 596
    • [с.] 597
    • [с.] 598
    • [с.] 599
    • [с.] 600
    • [с.] 601
    • [с.] 602
    • [с.] 603
    • [с.] 604
    • [с.] 605
    • [с.] 606
   • Училищни сбирки въ основнитѣ училища.
    • [с.] 607
    • [с.] 608
    • [с.] 609
    • [с.] 610
    • [с.] 611
    • [с.] 612
    • [с.] схема
    • [с.] празен лист
    • [с.] 613
    • [с.] 614
    • [с.] 615
    • [с.] 616
    • [с.] 617
    • [с.] 618
    • [с.] 619
    • [с.] 620
    • [с.] 621
    • [с.] 622
    • [с.] 623
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 624
   • Прѣимущества на въспитанието въ общественитѣ училища.
    • [с.] 625
    • [с.] 626
    • [с.] 627
   • Влиянието на рѫчната работа за развиването волята у дѣцата.
    • [с.] 628
   • Ново изнамѣрвание.
    • [с.] 629
    • [с.] 630
    • [с.] 631
    • [с.] 632
   • Вкусъ и мирисъ у воднтѣ животни.
    • [с.] 633
   • Родителски вечеринки.
    • [с.] 634
    • [с.] 635
    • [с.] 636
    • [с.] 637
    • [с.] 638
    • [с.] 639
    • [с.] 640
    • [с.] 641
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 642
    • [с.] 643
    • [с.] 644
    • [с.] 645
    • [с.] 646
    • [с.] 647
    • [с.] 648
    • [с.] 649
    • [с.] 650
    • [с.] 651
    • [с.] 652
    • [с.] 653
    • [с.] 654
    • [с.] 655
    • [с.] 656
    • [с.] 657
    • [с.] 658
    • [с.] 659
    • [с.] 660
    • [с.] 661
    • [с.] 662
    • [с.] 663
    • [с.] 664
    • [с.] 665
    • [с.] 666
    • [с.] 667
    • [с.] 668
    • [с.] 669
    • [с.] 670
    • [с.] 671
    • [с.] 672
   • , Прибавка къмъ официалния отделъ. За дѣвическия гимнастически курсъ въ София. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 673
    • [с.] 674
    • [с.] 675
   • Приказъ №766
    • [с.] 676
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 7 и 8
   • [с.] 677
   • [с.] 678
   • Българско отечество.
    • [с.] 679
    • [с.] 680
    • [с.] 681
    • [с.] 682
    • [с.] 683
   • Извлѣчение изъ главнитѣ рапорти на учителскитѣ съвѣти при гимназиитѣ и педагогичеснитѣ училища.
    • [с.] 684
    • [с.] 685
    • [с.] 686
    • [с.] 687
    • [с.] 688
    • [с.] 689
    • [с.] 690
    • [с.] 691
   • Пѫтувание на ученици по държавнитѣ желѣзници. (До г. г. директоритѣ на държавнитѣ училища ии училищнитѣ инспектори.)
   • Служенье на учителитѣ въ войската. (До г. г. училищните инспектори.)
    • [с.] 692
   • Училищна плата.
    • [с.] 693
    • [с.] 694
    • [с.] 695
    • [с.] 696
   • Да се плаща на учителитѣ-войници. (До г. г. училищнитѣ инспектори.)
    • [с.] 697
   • За неплатилитѣ на врѣме пансионерки.
   • Свѣдѣния за учителитѣ при основнитѣ и класни народни училища. (До господа училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 698
    • [с.] 699
   • Учителитѣ трѣбва да се явяватъ точно на 1 септември на мѣстоназначенията си. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 700
    • [с.] 701
   • По назначаваньето на нови учители. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 702
   • Единъ образцовъ учитель. (До Господина инспектора на Добрическото учебно окрѫжие).
    • [с.] 703
    • [с.] 704
    • [с.] 705
    • [с.] 706
    • [с.] 707
   • Проекто-уставъ на Спестовното земледѣлческо дружество "Батова".
    • [с.] 708
    • [с.] 709
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 710
    • [с.] 711
    • [с.] 712
    • [с.] 713
   • Неофицияленъ отделъ. Какви трѣбва да бѫдѫтъ учителитѣ.
    • [с.] 714
    • [с.] 715
    • [с.] 716
    • [с.] 717
    • [с.] 718
    • [с.] 719
    • [с.] 720
    • [с.] 721
    • [с.] 722
    • [с.] 723
    • [с.] 724
    • [с.] 725
    • [с.] 726
    • [с.] 727
    • [с.] 728
    • [с.] 729
    • [с.] 730
    • [с.] 731
    • [с.] 732
    • [с.] 733
    • [с.] 734
    • [с.] 735
    • [с.] 736
    • [с.] 737
   • Дѣтскитѣ и гимнастическитѣ игри като срѣдства за физическото въспитание на юношеството. (Исторически очеркъ отъ О.В.Кръжановски).
    • [с.] 738
    • [с.] 739
    • [с.] 740
    • [с.] 741
    • [с.] 742
    • [с.] 743
    • [с.] 744
    • [с.] 745
    • [с.] 746
    • [с.] 747
    • [с.] 748
    • [с.] 749
    • [с.] 750
    • [с.] 751
    • [с.] 752
    • [с.] 753
    • [с.] 752 [ПОВТОРЕНА СТРАНИЦА]
    • [с.] 753 [ПОВТОРЕНА СТРАНИЦА]
    • [с.] 754
    • [с.] 755
   • Лѣтни ученически колонии.
    • [с.] 756
    • [с.] 757
    • [с.] 758
    • [с.] 759
    • [с.] 760
    • [с.] 761
    • [с.] 762
    • [с.] 763
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 764
    • [с.] 765
    • [с.] 766
    • [с.] 767
    • [с.] 768
    • [с.] 769
    • [с.] 770
    • [с.] 771
    • [с.] 772
    • [с.] 773
   • Засѣданията на директоритѣ отъ срѣдните учебни заведения въ провинциитѣ на Прусия преѣзъ 1895г.
    • [с.] 774
    • [с.] 775
    • [с.] 776
    • [с.] 777
    • [с.] 778
    • [с.] 779
    • [с.] 780
    • [с.] 781
    • [с.] 782
    • [с.] 783
    • [с.] 784
   • Народното образование въ Сѣверно-Американскитѣ Съединени държави.
    • [с.] 785
    • [с.] 786
    • [с.] 787
    • [с.] 788
    • [с.] 789
    • [с.] 790
    • [с.] 791
    • [с.] 792
    • [с.] 793
    • [с.] 794
    • [с.] 795
    • [с.] 796
    • [с.] 797
   • Прѣподаванието на природнитѣ науки въ първоначалнитѣ училища на щата Масачусетъ.*)
    • [с.] 798
    • [с.] 799
    • [с.] 800
    • [с.] 801
   • Българскитѣ учлища въ г. Тулча
    • [с.] 802
    • [с.] 803
   • Жюлъ Симонъ.
    • [с.] 804
    • [с.] 805
   • Мнѣния по литературното образование на ученицитѣ.
    • [с.] 806
    • [с.] 807
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 808
    • [с.] 809
    • [с.] 810
    • [с.] 811
    • [с.] 812
    • [с.] 813
    • [с.] 814
    • [с.] 815
    • [с.] 816
    • [с.] 817
    • [с.] 818
    • [с.] 819
    • [с.] 820
    • [с.] 821
    • [с.] 822
    • [с.] 823
    • [с.] 824
    • [с.] 825
    • [с.] 826
    • [с.] 827
    • [с.] 828
    • [с.] 829
    • [с.] 830
    • [с.] 831
    • [с.] 832
    • [с.] 833
    • [с.] 834
    • [с.] 835
    • [с.] 836
    • [с.] 837
    • [с.] 838
    • [с.] 839
    • [с.] 840
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 9
   • Приказъ №1127 10/IX 96г. Програма на педагогическите училища.
    • [с.] 841
    • [с.] 842
    • [с.] 843
    • [с.] 844
    • [с.] 845
    • [с.] 846
    • [с.] 847
    • [с.] 848
    • [с.] 849
    • [с.] 850
    • [с.] 851
    • [с.] 852
    • [с.] 853
    • [с.] 854
    • [с.] 855
    • [с.] 856
    • [с.] 857
    • [с.] 858
    • [с.] 859
    • [с.] 860
    • [с.] 861
    • [с.] 862
    • [с.] 863
    • [с.] 864
    • [с.] 865
    • [с.] 866
    • [с.] 867
    • [с.] 868
    • [с.] 869
    • [с.] 870
    • [с.] 871
    • [с.] 872
    • [с.] 873
    • [с.] 874
    • [с.] 875
    • [с.] 876
    • [с.] 877
    • [с.] 878
    • [с.] 879
    • [с.] 880
    • [с.] 881
    • [с.] 882
    • [с.] 883
    • [с.] 884
    • [с.] 885
   • Приказъ № 1206
    • [с.] 886
    • [с.] 887
    • [с.] 888
   • Какъ трѣбва да се прѣдаватъ на пощата официални писма до частни лица. (До всички учреждѣния и длъжностни лица, подѣдомствени на Министерството на Народ. Просвѣщение).
    • [с.] 889
    • [с.] 890
   • За несвоеврѣменното подаванье на оставка (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 891
   • Дѣ да се прави поправителенъ испитъ. (До господа директоритѣ на класнитѣ училища и срѣд. учебни заведения)
    • [с.] 892
   • За образцовитѣ учители и учителки.
    • [с.] 893
   • По назначаването на нови учители. (До г. г. училищнитѣ инспектори)
   • Ново фабрикуванье на мастило. До всички учрѣждения и длъжностни лица, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 894
    • [с.] 895
   • Пѣние въ IV класъ (До директоритѣ на мѫжките гимназии и класснитѣ училища).
   • За старитѣ свидѣтелства (До господа директоритѣ на срѣднитѣ и класни училища)
    • [с.] 896
   • Да се не издаватъ тайнитѣ на учителския съвѣтъ. (До г-да директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения, IV и V- класнитѣ училища, и педагогическитѣ училища).
    • [с.] 897
   • Да се изучава въ началото на новата учебна година изостанаѫлия материялъ отъ ланската. (До г-да директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения, IV и V-класнитѣ училища и училищнитѣ инспектори.)
    • [с.] 898
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 899
    • [с.] 900
    • [с.] 901
    • [с.] 902
    • [с.] 903
    • [с.] 904
    • [с.] 905
    • [с.] 906
   • Неофицияленъ отделъ. Новата педагогика споредъ В. Райнъ.
    • [с.] 907
    • [с.] 908
    • [с.] 909
    • [с.] 910
    • [с.] 911
   • Распрѣдѣляй учебнитѣ прѣдмети въ по-малко рѫцѣ. Ст. Заимовъ.
    • [с.] 912
    • [с.] 913
    • [с.] 914
    • [с.] 915
    • [с.] 916
    • [с.] 917
   • За наказанията.
    • [с.] 918
    • [с.] 919
    • [с.] 920
    • [с.] 921
    • [с.] 922
    • [с.] 923
    • [с.] 924
    • [с.] 925
    • [с.] 926
    • [с.] 927
    • [с.] 928
    • [с.] 929
    • [с.] 930
    • [с.] 931
    • [с.] 932
    • [с.] 933
    • [с.] 934
   • Изъ науката и училищния животъ. Втора сесия на Висшия Учебенъ Съвѣтъ.
    • [с.] 935
    • [с.] 936
    • [с.] 937
    • [с.] 938
    • [с.] 939
    • [с.] 940
    • [с.] 941
    • [с.] 942
    • [с.] 943
    • [с.] 944
    • [с.] 945
   • Основни учители прѣминали прѣзъ държавенъ испитъ.
    • [с.] 946
    • [с.] 947
   • Исторически елементъ при прѣподаваньето на физиката.
    • [с.] 948
    • [с.] 949
    • [с.] 950
   • Нѣколко думи за лъганьето на дѣцата.
    • [с.] 951
   • Приготвянье учители за срѣднитѣ училища.
    • [с.] 952
    • [с.] 953
   • Въспитанието на художественъ вкусъ.
    • [с.] 954
    • [с.] 955
   • Връщаньето на полярната експедиция на Нансена.
    • [с.] 956
    • [с.] 957
    • [с.] 958
    • [с.] 959
    • [с.] 960
    • [с.] 961
    • [с.] 962
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 963
    • [с.] 964
    • [с.] 965
    • [с.] 966
    • [с.] 967
    • [с.] 968
    • [с.] 969
    • [с.] 970
    • [с.] 971
    • [с.] 972
    • [с.] 973
    • [с.] 974
    • [с.] 975
    • [с.] 976
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 10
   • Указъ № 87 ний Фердинандъ I съ божия милость и народна воля. Князь на България.
    • [с.] 977
   • Инструкция за управлението и уредбата на основнитѣ училища.
    • [с.] 978
    • [с.] 979
    • [с.] 980
    • [с.] 981
    • [с.] 982
    • [с.] 983
    • [с.] 984
    • [с.] 985
    • [с.] 986
    • [с.] 987
    • [с.] 988
    • [с.] 989
    • [с.] 990
    • [с.] 991
    • [с.] 992
    • [с.] 993
    • [с.] 994
    • [с.] 995
    • [с.] 996
    • [с.] 997
    • [с.] 998
    • [с.] 999
    • [с.] 1000
   • [Образци на документи]
    • [с.] 1001
    • [с.] 1002
    • [с.] 1003
    • [с.] 1004
    • [с.] 1005
    • [с.] 1006
    • [с.] 1007
    • [с.] 1008
    • [с.] 1009
    • [с.] 1010
    • [с.] 1011
    • [с.] 1012
    • [с.] 1013
    • [с.] 1014
    • [с.] 1015
   • Испраща се "правилника за ученическитѣ квартири". (До г. г. директоритѣ на държавнтѣ и срѣдни учебни заведения, предагогическитѣ, петокласнптѣ училища и до г.г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 1016
   • Правилникѣ за ученическитѣ крартири.
    • [с.] 1017
    • [с.] 1018
    • [с.] 1019
   • Да се заематъ мѣрки срѣщу фалшифицираньето на ученическитѣ свидѣтелства. (До г. г. директоритѣ на срѣднитѣ, специалнитѣ, петокласнитѣ, четирикласнитѣ и трикласнитѣ училища)
   • Директоритѣ да прѣдставятъ въ министерството три глав. рапорта. (До господа директоритѣ на мѫжките и дѣвическитѣ гимназии и педагогическитѣ училища).
    • [с.] 1020
   • Прѣпорѫчва се на учил. инспектори внимателность при изразходванье на канцеларскитѣ суми. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 1021
   • Прѣпорѫчват се книги. (До г. директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения и уч. инспектори).
   • Прѣпорѫчва се списанието "Звѣздица" (До господа директоритѣ на срѣднитѣ училища и училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 1022
   • За мѣстението на ученицитѣ едно училище въ друго. (До господа директоритѣ на срѣднитѣ учебни заведения, педагогическитѣ училища и до г. г. училищнитѣ инспектори).
   • Прѣпорѫчватсе стѣннитѣ карти Европа и Сѣверна Америка, издадени отъ Я.С. Ковачевъ. ( До г. г.директоритѣ на държавнитѣ училища и училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 1023
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 1024
    • [с.] 1025
    • [с.] 1026
    • [с.] 1027
    • [с.] 1028
    • [с.] 1029
    • [с.] 1030
    • [с.] 1031
    • [с.] 1032
    • [с.] 1033
    • [с.] 1034
    • [с.] 1035
    • [с.] 1036
   • Приказъ № 1459
    • [с.] 1037
    • [с.] 1038
   • Неофицияленъ отдѣлъ. За литературното образование на нашитѣ срѣдни училища. Отъ Д. Т. Страшимировъ
    • [с.] 1039
    • [с.] 1040
    • [с.] 1041
    • [с.] 1042
    • [с.] 1043
    • [с.] 1044
    • [с.] 1045
   • Потикъ за реформи въ учебния планъ по география.
    • [с.] 1046
    • [с.] 1047
    • [с.] 1048
    • [с.] 1049
   • Какъ е застѫпена географията въ учебнитѣ планове на първоначалнитѣ и срѣднитѣ училища въ Саксония и Прусия
    • [с.] 1050
    • [с.] 1051
    • [с.] 1052
    • [с.] 1053
    • [с.] 1054
    • [с.] 1055
    • [с.] 1056
    • [с.] 1057
    • [с.] 1058
    • [с.] 1059
    • [с.] 1060
    • [с.] 1061
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 1062
    • [с.] 1063
    • [с.] 1064
    • [с.] 1065
    • [с.] 1066
    • [с.] 1067
    • [с.] 1068
    • [с.] 1069
    • [с.] 1070
    • [с.] 1071
    • [с.] 1072
    • [с.] 1073
    • [с.] 1074
    • [с.] 1075
    • [с.] 1076
    • [с.] 1077
    • [с.] 1078
    • [с.] 1079
    • [с.] 1080
    • [с.] 1081
    • [с.] 1082
    • [с.] 1083
    • [с.] 1084
    • [с.] 1085
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 1086
    • [с.] 1087
    • [с.] 1088
    • [с.] 1089
    • [с.] 1090
    • [с.] 1091
    • [с.] 1092
    • [с.] 1093
    • [с.] 1094
    • [с.] 1095
    • [с.] 1096
    • [с.] 1097
    • [с.] 1098
    • [с.] 1099
    • [с.] 1100
    • [с.] 1101
    • [с.] 1102
    • [с.] 1103
    • [с.] 1104
    • [с.] 1105
    • [с.] 1106
    • [с.] 1107
    • [с.] 1108
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 11.
   • Официяленъ отдѣлъ. Указъ № 88 за създаване на Висшето Училище въ София
    • [с.] 1009
    • [с.] 1010
    • [с.] 1011
    • [с.] 1012
    • [с.] 1013
    • [с.] 1014
    • [с.] 1015
    • [с.] 1016
    • [с.] 1017
    • [с.] 1018
    • [с.] 1019
    • [с.] 1020
    • [с.] 1021
    • [с.] 1022
    • [с.] 1023
    • [с.] 1024
    • [с.] 1025
    • [с.] 1026
    • [с.] 1027
    • [с.] 1028
    • [с.] 1029
    • [с.] 1030
    • [с.] 1031
    • [с.] 1032
    • [с.] 1033
    • [с.] 1034
    • [с.] 1035
   • Докладъ на комисията, която изработи правилникътъ за Висшето училище.
    • [с.] 1136
    • [с.] 1137
    • [с.] 1138
    • [с.] 1139
    • [с.] 1140
    • [с.] 1141
    • [с.] 1142
    • [с.] 1143
    • [с.] 1144
    • [с.] 1145
    • [с.] 1146
    • [с.] 1147
   • Относително облѣклото на чиновницитѣ. (До всички учреждѣния и длъжностни лица, подвѣдомствени на Министерството на Народното Просвѣщение).
    • [с.] 1148
   • По уредбата на училищнитѣ градини. (До г. г. училищнитѣ инспектори).
    • [с.] 1149
   • Какъ да се постѫпва при отпущанье на стипендии отъ окр. съвѣти. (До г. г. окрѫжнитѣ управители).
   • Относително доставяньето въ министерството свѣдѣния за стипендиянтитѣ. (До г. г. директоритѣ на държавнитѣ педагогически училища и дѣвически гимазии)
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 1150
    • [с.] 1151
    • [с.] 1152
    • [с.] 1153
    • [с.] 1154
    • [с.] 1155
    • [с.] 1156
    • [с.] 1157
    • [с.] 1158
    • [с.] 1159
    • [с.] 1160
    • [с.] 1161
    • [с.] 1162
   • Неофицияленъ отдѣлъ. Българскитѣ училища въ Македония и Одринско. К. Г. Поповъ
    • [с.] 1163
    • [с.] 1164
    • [с.] 1165
    • [с.] 1166
    • [с.] 1167
    • [с.] 1168
    • [с.] 1169
    • [с.] 1170
    • [с.] 1171
    • [с.] 1172
    • [с.] 1173
    • [с.] 1174
    • [с.] 1175
    • [с.] 1176
    • [с.] 1177
    • [с.] 1178
    • [с.] 1179
    • [с.] 1180
   • Прѣподаванието на география въ основнитѣ училища. Иванъ Т. Бракаловъ
    • [с.] 1181
    • [с.] 1182
    • [с.] 1183
    • [с.] 1184
    • [с.] 1185
    • [с.] 1186
    • [с.] 1187
    • [с.] 1188
    • [с.] 1189
    • [с.] 1190
    • [с.] 1191
    • [с.] 1192
    • [с.] 1193
    • [с.] 1194
    • [с.] 1195
   • Изъ науката и училищния животъ. Числото на ученицитѣ въ държавнитѣ срѣдни учебни заведения въ началото на тази учебна година.
    • [с.] 1196
    • [с.] 1197
    • [с.] 1198
    • [с.] 1199
    • [с.] 1200
    • [с.] 1201
    • [с.] 1202
    • [с.] 1203
    • [с.] 1204
    • [с.] 1205
    • [с.] 1206
    • [с.] 1207
    • [с.] 1208
    • [с.] 1209
    • [с.] 1210
    • [с.] 1211
    • [с.] 1212
    • [с.] 1213
    • [с.] 1214
    • [с.] 1215
    • [с.] 1216
    • [с.] 1217
    • [с.] 1218
    • [с.] 1219
    • [с.] 1220
    • [с.] 1221
    • [с.] 1222
    • [с.] 1223
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 1224
    • [с.] 1225
    • [с.] 1226
    • [с.] 1227
    • [с.] 1228
    • [с.] 1229
    • [с.] 1230
    • [с.] 1231
    • [с.] 1232
    • [с.] 1233
    • [с.] 1234
    • [с.] 1239
    • [с.] 1236
  • Училищенъ прѣгледъ : Мѣсечно списание : Год. I. кн. 12
   • Ученически библиотеки.
    • [с.] 1237
    • [с.] 1238
    • [с.] 1239
   • Правилникъ за ученическитѣ библиотеки и читални при среднитѣ и специалнитѣ учебни заведения въ Княжество България
    • [с.] 1240
    • [с.] 1241
    • [с.] 1242
   • За служебнитѣ списъци.
    • [с.] 1243
   • Да се не правѭтъ окръжки за пенсия на учители по-млади отъ 20 годишна възрасть. (До г. г. училищнитѣ инспектори)
    • [с.] 1244
   • Движение на учителския персоналъ.
    • [с.] 1245
    • [с.] 1246
    • [с.] 1247
    • [с.] 1248
   • Неофицияленъ отдѣлъ. Учебното дѣло на двѣ народни изложения прѣзъ 1896 год. Д-ръ Н. Колушевъ
    • [с.] 1249
    • [с.] 1250
    • [с.] 1251
    • [с.] 1252
    • [с.] 1253
    • [с.] 1254
    • [с.] 1255
    • [с.] 1256
    • [с.] 1257
    • [с.] 1258
    • [с.] 1259
    • [с.] 1260
    • [с.] 1261
    • [с.] 1262
    • [с.] 1263
    • [с.] 1264
    • [с.] 1265
    • [с.] 1266
    • [с.] 1267
    • [с.] 1268
    • [с.] 1269
    • [с.] 1270
   • Ролята на навицитѣ въ човѣшкия животъ и дѣйность и срѣдства за образуванье и усвояванье добри навици.
    • [с.] 1271
    • [с.] 1272
    • [с.] 1273
    • [с.] 1274
    • [с.] 1275
    • [с.] 1276
    • [с.] 1277
    • [с.] 1278
    • [с.] 1279
    • [с.] 1280
    • [с.] 1281
    • [с.] 1282
    • [с.] 1283
    • [с.] 1284
    • [с.] 1285
   • Прѣподаванието на езика въ долния курсъ на основнитѣ училища.
    • [с.] 1286
    • [с.] 1287
    • [с.] 1288
    • [с.] 1289
    • [с.] 1290
    • [с.] 1291
    • [с.] 1292
    • [с.] 1293
   • Изъ науката и училищния животъ.
    • [с.] 1294
    • [с.] 1295
    • [с.] 1296
    • [с.] 1297
    • [с.] 1298
    • [с.] 1299
    • [с.] 1300
    • [с.] 1301
    • [с.] 1302
    • [с.] 1303
    • [с.] 1304
    • [с.] 1305
    • [с.] 1306
    • [с.] 1307
    • [с.] 1308
    • [с.] 1309
    • [с.] 1310
    • [с.] 1311
    • [с.] 1312
    • [с.] 1313
    • [с.] 1314
    • [с.] 1315
    • [с.] 1316
    • [с.] 1317
    • [с.] 1318
    • [с.] 1319
    • [с.] 1320
    • [с.] 1321
    • [с.] 1322
    • [с.] 1323
    • [с.] 1324
    • [с.] 1325
    • [с.] 1326
    • [с.] 1327
    • [с.] 1328
    • [с.] 1329
    • [с.] 1331
    • [с.] 1332
    • [с.] 1333
    • [с.] 1334
    • [с.] 1335
    • [с.] 1336
    • [с.] 1337
    • [с.] 1338
   • Рецензии и библиография.
    • [с.] 1339
    • [с.] 1340
    • [с.] 1341
    • [с.] 1342
    • [с.] 1343
    • [с.] 1344
    • [с.] 1345
    • [с.] 1346
    • [с.] 1347
    • [с.] 1348
    • [с.] 1349
    • [с.] 1350
    • [с.] 1351
    • [с.] 1352
   • От редакцията на "Училищенъ прегледъ".
    • [с.] 1353
    • [с.] 1354
   • Азбученъ показатель за съдържанието на "Училищенъ прѣгледъ", Година I,1896
    • [с.] 1355
    • [с.] 1356
    • [с.] 1357
    • [с.] 1358
    • [с.] 1359
    • [с.] 1360
    • [с.] 1361
    • [с.] 1362
    • [с.] 1363
    • [с.] бяла страница
   • Наставления за уредбата и гледаньето на училищнитѣ градини при основнитѣ и трикласни училища
    • [с.] 1
    • [с.] 2
   • Министерство на народното просвѣщение №2327 26 февруари 1896 год. София. Окрѫжно. До г. г. окрѫжните училищни инспектори.
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Наставления за уредбата и гледаньето на училищиитѣ градини при основнитѣ и трикласни училища.
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с. 28]
   • Принадлѣжности на училищната градина
    • [с. 29]
    • [с. 30]
   • Образцовъ планъ за училищна градина
    • [с. 31]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]