• Списание на бългрската академия на наукитѣ : Клонъ природо-математиченъ : Кн. 19 (1920)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Старото рударство въ България и Македония. Отъ професоръ д-ръ Г. Бончевъ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с. 47]
   • [с.] 48
   • [с. 49]
   • [с. 50]
  • Иглолистнитѣ растения по Витоша и значението имъ за залесяването ѝ. Отъ проф. д-ръ Ст. Петковъ
   • [с. 51]
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с. 89]
   • [с.] 90
   • [с. 91]
   • [с. 92]
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с. 96]
   • Снимка 1. Клекъ (Pinus Mughus Scop.) по сѣвероизточния склонъ на Рѣзньоветѣ. Снетъ откъмъ сѣверозападната страна, откъмъ която въ дѣсната си половина е засѣченъ отъ пакостна рѫка. Собствена снимка
   • Снимка 2. Клекъ (Pinus Mughus Scop.) по Дервишка-бачия подъ Рѣзньоветѣ. Снетъ откъмъ сѣверната страна отъ ст. ест. Йорданъ Карагюлевъ
   • Снимка 3. Общество отъ клекъ (Pinus Mughus Scop.) по стръмнитѣ ливади на лѣво отъ най-горното течение на Драгалевска-рѣка. Снето откъмъ източна страна отъ ст. ест. Йорданъ Карагюлевъ
   • Снимка 4. Мура (Pinus Peuce Grsb.) Два млади срѣщуположни братя, изхождащи отъ единъ и сѫщи прѣшленъ, надъ който стеблото майка до самата почва е прѣкършено. Въ смърчовитѣ лѣсове между Долно-блато и Владайски-каптажъ. Снетъ откъмъ югоизточна страна. Собствена снимка
  • Изслѣдвания по въпроса за летливостьта на червения фосфоръ. Отъ П. Н. Райковъ
   • [с. 97]
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
  • Изслѣдване механизма на Хофмановата изонитрилна реакция. Отъ Теодора П. Райкова
   • [с. 107]
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с. 116]
  • Квантитативно дѣление на среброто отъ оловото. Отъ Фр. Мавровъ и М. Николовъ
   • [с. 117]
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • Върху теорията за движението на велосипеда. Отъ Ив. Цѣновъ
   • [с. 123]
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с. 127]
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
   • [с.] 204
   • [с.] 205
   • [с.] 206
   • [с.] 207
   • [с.] 208
   • [с.] 209
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с. 215]
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с. 218]
   • [с.] 219
   • [с. 220]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]