• Сборникъ за народни умотворения и народописъ : Книга 31 (1915) Тетевенски говоръ отъ Кр. С. Стойчевъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с. Х]
  • Прѣдговоръ
   • [с. ХІ]
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
   • [с.] ХVІІ
   • [с.] ХVІІІ
  • Уводъ
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • І. Граматично описание на тетевенския говоръ
   • І. Фонетика
    • А. Гласни
     • 1. Изговоръ на гласнитѣ
      • А
       • [с. 6]
       • [с.] 7
      • Е
      • И
       • [с.] 8
      • О
       • [с.] 9
      • У
       • [с.] 10
      • Ъ
       • [с.] 11
      • Ь
       • [с.] 12
       • [с.] 13
      • [Съчетание] Ръ и лъ
       • [с.] 14
       • [с.] 15
       • [с.] 16
       • [с.] 17
      • Ѧ и Ѫ
       • [с.] 18
       • [с.] 19
       • [с.] 20
      • Ѣ
       • [с.] 21
       • [с.] 22
       • [с.] 23
       • [с.] 24
       • [с.] 25
      • Ы
       • [с.] 26
     • 2. Іотация на гласнитѣ
      • а
       • [с.] 27
       • [с.] 28
      • е
       • [с.] 29
      • и
       • [с.] 30
      • о
       • [с.] 31
      • у
      • ѫ
       • [с.] 32
     • 3. Зѣвъ
     • 4. Съкращение и изчезване на гласни
      • [с.] 33
     • 5. Вмѣтане гласни
    • Б. Съгласни
     • 1. Изговоръ на съгласнитѣ
      • [с.] 34
     • 2. Смекчение на съгласни
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • жд - шт
       • [с.] 37
       • [с.] 38
       • [с.] 39
      • ѕ (дз)
      • џ (дж)
       • [с.] 40
     • 3. Измѣнение на съгласнитѣ
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
     • 4. Вметнати съгласни
     • 5. Прѣметнати съгласни
     • 6. Изчезнали съгласни
      • [с.] 46
      • [с.] 47
   • ІІ. Морфология
    • А. Именни форми
     • 1. Остатъци отъ стари падежни форми
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • 2. Нови форми
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • 3. Множествено число
      • а) сѫществителни имена отъ мѫжки родъ
       • [с.] 55
       • [с.] 56
       • [с.] 57
      • б) Сѫществителни отъ женски родъ
       • [с.] 58
      • в) Срѣденъ родъ
       • [с.] 59
     • 4. Мѣстоимения
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • 5. Членъ
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
    • Б. Глаголни форми
     • 1. Прости глаголни форми
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • 2. Сложни глаголни форми
      • [с.] 69
      • [с.] 70
     • 3. Страдателно причастие
      • [с.] 71
    • В. Немѣняеми думи
     • 1. Нарѣчия
      • а) Нарѣчия отъ глаголи или дѣепричастия
       • [с.] 72
      • б) Нарѣчия за врѣме
       • [с.] 73
      • в) за мѣсто и положение
      • г) За начинъ
       • [с.] 74
      • д) За гледане
      • е) За питане
      • ж) За количество
      • з) Разни
       • [с.] 75
     • 2. Прѣдлогъ
     • 3. Съюзъ
      • [с.] 76
     • 4. Междуметия
      • [с.] 77
      • [с.] 78
   • ІІІ. Ударение
    • 1. Ударение у сѫществителни мѫжки родъ
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
    • 2. Ударение у сѫществителни женски родъ
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • 3. Ударение у сѫществителни срѣденъ родъ
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • 4. Ударение у прилагателнитѣ
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • 5. Ударение у глаголитѣ
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • 6. Ударение у прѣдлозитѣ
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • ІV. Синтакса
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
  • ІІ. Народни умотворения по тетевенски говоръ
   • А. Приказки
    • 1. Попова дêшти и воіводата
     • [с. 105]
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • 2. Мома, отвлечена од змеі
    • 3. Труіцата Братя
     • [с.] 108
    • 4. Царската дештерʹá и циганчето
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • 5. Неверната жена
     • [с.] 111
    • 6. За двуіцата братʹа - гʹаволитиіа и залуховиіа
     • [с.] 112
    • 7. Сит поп, сита попадиіа
     • [с.] 113
    • 8. За циганина и киселото млʹако
     • [с.] 114
    • 9. Бабичката, дету викала смрта
     • [с.] 115
    • 10. Дулгерете и дядо Госпот
    • 11. Глава кото крина
    • 12. Момчето и гявола
     • [с.] 116
    • 13. Ничиналче, Досредалче и Дометалче
    • 14. Џурофските разумници
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • 15. Брс кото таралˊеˋжак
    • 16. Расказ - дядо Тилко
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • 17. Кату са обичат топла пита и сирене
     • [с.] 123
    • 18. Сърце да е чисто
     • [с.] 124
    • 19. Гитти рая Стоене
    • 20. Таралежака и мерудията
    • 21. Не е учен, ама е барем гласовит
     • [с.] 125
    • 22. Напатила са Пата
    • 23. Змея и царската дештеря
     • [с.] 126
   • Б. Гатанки
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • В. Благословии, клетви и поздрави
    • 1. Благословии
     • [с.] 129
    • 2. Клетви
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • 3. Поздравления и честитявания
     • [с.] 134
   • Г. Пословици
    • 1. Дума, говорене
     • [с.] 135
    • 2. Умъ, хитрость, глупость, лукавство, опитность
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • 3. Гледане, виждане
     • [с.] 138
    • 4. Скорость, бързане, бѣгане
     • [с.] 139
    • 5. Срамъ и безсрамие
     • [с.] 140
    • 6. Лѣность, неподвижность
    • 7. Лъжа и истина
     • [с.] 141
    • 8. Правдина и кривдина
    • 9. Добро и зло
     • [с.] 142
    • 10. Сладость и горчевина
    • 11. Щедрость, скѫперничество, лакомство
     • [с.] 143
    • 12. Кротость, смирение, доброта
    • 13. Богъ и човѣцитѣ
     • [с.] 144
    • 14. Ядене, лакомство, гладъ
    • 15. Ядъ, ядосване, ядовитостъ
     • [с.] 145
    • 16. Подсмѣхъ, ирония
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • 17. Плачъ и смѣхъ
     • [с.] 150
    • 18. Дългъ и задължения
     • [с.] 151
    • 19. Пиянство
    • 20. Пакость, пакостничетво
     • [с.] 152
    • 21. Постоянство, настойчивость
    • 22. Умѣние, срѫчность
     • [с.] 153
    • 23. Неблагодарность
    • 24. Хубоость и грозота
     • [с.] 154
    • 25. Пари, богатство, имане
     • [с.] 155
    • 26. Щастие, сполука и несполука
     • [с.] 156
    • 27. Невъзможно, невѣроятно
    • 28. Неблагоразумие, лекомислие
     • [с.] 157
    • 29. Лекомислие, вѣтарничавость
    • 30. Хвалене, корене, самохвалство
     • [с.] 158
    • 31. Ходене - скитане
    • 32. Алегории
     • [с.] 159
   • Д. Народни пѣсни
    • [с.] 160
    • Изъ старитѣ вѣрвания и суевѣрия
     • 1. Орисници
     • 2. Змеица . мечка-стръвница
      • [с.] 161
     • 3. Керанка змеица
      • [с.] 162
     • 4. Въскресение на мъртъвци
     • 5. Лошъ сънь
      • [с.] 163
    • Изъ политическия животъ
     • 1. Поличби за падение на царството
     • 2. Радка царица
      • [с.] 164
     • 3. Царь Муратъ и Мара
     • 4. Бой съ маджари
     • 5. Михальо влашки чокоинъ (Гладна година)
      • [с.] 165
    • Изъ робскитѣ врѣмена
     • 1. Размирица въ Влашко
      • [с.] 166
     • 2. [Подобна]
     • 3. Гюрга Мома
     • 4. Три войводи московци
      • [с.] 167
     • 5. Рабиша помакиня
      • [с.] 168
     • 6. Кържелиитѣ въ Тетевенъ
      • [с.] 169
      • [с.] 170
     • 7. Заробване на Іана
     • 8. Непрѣжалено либе
      • [с.] 171
    • Юнашки и хайдушки
     • 1. Есенна слана
     • 2. Юначна Бояна
      • [с.] 172
     • 3. Марко Кральовичинъ въ тъмница
      • [с.] 173
     • 4. Марийка и Дойчинъ Войвода
     • 5. Ненчо войвода и Минка вдовица
      • [с.] 174
     • 6. Жестока недѣля и хайдуци
      • [с.] 175
     • 7. Търговче и хайдуци
     • 8. Грѣховенъ Стоянъ и строга майка
     • 9. Банка Хаджи Кунчова
      • [с.] 176
     • 10. Жена на хайдутинъ
      • [с.] 177
     • 11. Жестоко отмъщение
     • 12. Безсърдеченъ (Бездушникъ)
    • Турци, чорбаджийство и затвори
     • 1. Мома Руменка
      • [с.] 178
     • 2. Гюзелъ Димчо
     • 3. Янка кираджийка
      • [с.] 179
     • 4. Повѣй, буйний вѣтре
     • 5. Първо влизане на турчинъ въ Ново-село
     • 6. Миленъ прѣдава сестра си
      • [с.] 180
     • 7. Хаджи Тило
      • [с.] 181
     • 8. Стоянъ въ тъмница
     • 9. Гюро тевничерин
     • 10. Бой на чернолатинци съ българи
      • [с.] 182
    • Изъ любовния животъ
     • А. Накити, моминство, либене и закачки
      • 1. Марийка и братъ ѝ
       • [с.] 183
      • 2. Полибничаво момиче
      • 3. Мара
      • 4. Цариградски армаганъ
      • 5. Чутовна Іордана
       • [с.] 184
      • 6. Момиче малко глупаво
      • 7. Герданче
      • 8. Сънливо либе
       • [с.] 185
      • 9. Богдана Маджарка
      • 10. Еничка дѣвичка и войвода
      • 11. Тънка Фидана
       • [с.] 186
       • 12. Мома присмѣхулка
     • Б. Моментъ на залибване
      • 1. Начо момче
       • [с.] 187
      • 2. Мома и Калугеръ
     • В. Взаимна любовъ
      • 1. Тодора песнопойка
       • [с.] 188
      • 2. Драгана и славей
      • 3. Вироглава мома
       • [с.] 189
      • 4. Вела и Неіо
       • [с.] 190
      • 5. Пѣсень на сѣдѣнка
      • 6. Срѣща на непознати - момъкъ и мома
       • [с.] 191
      • 7. Гореща любовь и завистлива майка
      • 8. Боленъ Иванъ и Радка
      • 9. Съгласие между побратими
       • [с.] 192
      • 10. Опасно шегувание съ ревнивъ любовникъ
       • [с.] 193
     • Г. Родителски егоизмъ
      • 1. Кумъ на либето си
      • 2. Зла майка
       • [с.] 194
      • 3. Жестока леля
     • Д. Пренебрѣгната любовь
      • 1. Мома и чюжди юнакъ
       • [с.] 195
      • 2. Безнадежна любовь
      • 3. Тодорка и еврейка
       • [с.] 196
      • 4. Няга и Дели Пало
      • 5. Подѣвникъ Стефанъ
       • [с.] 197
      • 6. Моминска клетва стига
      • 7. Рада и турче
     • Е. Любовь по смѣтка
      • 1. Три моми любовници
       • [с.] 198
     • Ж. Разлибване и разгодяване
      • 1. Разгодяване
      • 2. Разлюбена мома
       • [с.] 199
      • 3. Честолюбива Донка
       • [с.] 200
     • З. Пристанка
      • 1. Рада и Иванъ
      • 2. Янка Софиянка
       • [с.] 201
     • И. Отвличане
      • 1. Момче бошненче и Србинка мома
       • [с.] 202
       • [с.] 203
      • 2. Бояна присмѣхулка и юнакъ Гюро
       • [с.] 204
      • 3. Женидба между роднини
     • К. Тѫга за либе
      • 1. Матина пѣсень
       • [с.] 205
      • 2. Николчо и Хубава Златка
      • 3. Драгана и Дунавъ
       • [с.] 206
      • 4. Мома и лозе
      • 5. Неловко положение
      • 6. Несигурно либене
       • [с.] 207
      • 7. Бѣла Нˊеда
      • 8. Паунъ и Змˊей
       • [с.] 208
      • 9. Хубава Радка и змееве
      • 10. Василовска
     • Л. Съпружески животъ
      • 1. Сѣмейно щастие
       • [с.] 209
      • 2. Нещастна невѣста
       • [с.] 210
      • 3. Тънка Янка
      • 4. Старо харо
       • [с.] 211
      • 5. Бездѣтни съпрузи
      • 6. Свекървина милость
       • [с.] 212
      • 7. Мѫжки егоизъмъ
       • [с.] 213
      • 8. Марко многоженецъ и Руса Драгана
       • І.
       • ІІ.
        • [с.] 214
      • 9. Петкана бездѣткиня
       • [с.] 215
      • 10. Невѣрна жена и наказанието ѝ
       • [с.] 216
     • Разни
      • 1. Дъщеря и снаха
       • [с.] 217
      • 2. Братска дѣлба
      • 3. Овчарь
       • [с.] 218
      • 4. Стоянъ и Самандра
      • 5. [Дели-Іованъ]
       • [с.] 219
      • 6. Голѣмъ обзалогъ
       • [с.] 220
      • 7. Обзалогъ за мома
       • [с.] 221
      • 8. Боленъ Енчо
       • [с.] 222
      • 9. Драгана
      • 10. Слънчова майка
       • [с.] 223
      • 11. Майка, деветъ синове и чюма
      • 12. Подобна
       • [с.] 224
      • 13. Окаянна майка
       • [с.] 225
      • 14. Чума въ Цариградъ
       • [с.] 226
      • 15. Чума
      • 16. Іованчо клето сираче
       • [с.] 227
      • 17. Пеша Герекиня
      • 18. Богданъ и коньтъ му
       • [с.] 228
      • 19. Умирающа майка
       • [с.] 229
      • 20. Умирающъ и медни кавали
      • 21. Минина Лалка
       • [с.] 230
      • 22. Данъ Войвода
       • [с.] 231
      • 23. Стоянъ войникъ
      • 24. Миленъ и Милица
       • [с.] 232
       • [с.] 233
      • 25. Потурчена Радка
      • 26. На воз-горȇ
      • 27. Одушена Донка
       • [с.] 234
      • 28. Мързелива мома
      • 29. Коледница
      • 30. Кошута и алненце
       • [с.] 235
      • 31. Хороводна пѣсень
       • [с.] 236
  • ІІІ. Рѣчникъ на тетевенския говоръ
   • [Думи отъ тетевенския говоръ по азбученъ редъ]
    • А.
     • [с. 237]
    • Б.
     • [с.] 238
     • [с.] 239
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
     • [с.] 243
    • В.
     • [с.] 244
     • [с.] 245
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
     • [с.] 249
    • Г.
     • [с.] 250
     • [с.] 251
     • [с.] 252
     • [с.] 253
     • [с.] 254
     • [с.] 255
    • Д.
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • [с.] 260
    • Е.
     • [с.] 261
     • [с.] 262
     • [с.] 263
    • Ж.
     • [с.] 264
     • [с.] 265
    • З.
     • [с.] 266
     • [с.] 267
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
     • [с.] 272
    • Ѕ.
     • [с.] 273
     • [с.] 274
    • Џ.
     • [с.] 275
     • [с.] 276
    • И.
     • [с.] 277
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
    • К.
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
     • [с.] 285
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
    • Л.
     • [с.] 292
    • М.
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [с.] 298
     • [с.] 299
    • Н.
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
    • О.
     • [с.] 307
     • [с.] 308
     • [с.] 309
     • [с.] 310
     • [с.] 311
     • [с.] 312
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
    • П.
     • [с.] 316
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
     • [с.] 327
     • [с.] 328
     • [с.] 329
     • [с.] 330
    • Р.
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [с.] 333
     • [с.] 334
     • [с.] 335
     • [с.] 336
    • С.
     • [с.] 337
     • [с.] 338
     • [с.] 339
     • [с.] 340
     • [с.] 341
     • [с.] 342
     • [с.] 343
    • Т.
     • [с.] 344
     • [с.] 345
     • [с.] 346
     • [с.] 347
    • У.
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
    • Ф.
     • [с.] 351
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • Х.
     • [с.] 355
     • [с.] 356
     • [с.] 357
    • Ц.
     • [с.] 358
    • Ч.
     • [с.] 359
     • [с.] 360
    • Ш.
     • [с.] 361
     • [с.] 362
   • Мѫжки и женски имена отъ Тетевенско
    • [с.] 363
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
   • Мѫжки собствени имена
   • Женски собствени имена
    • [с.] 368
   • Фамилни прѣкорни имена
    • [с.] 369
   • Роднински названия
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
    • [с.] 373
   • Названия на мѣстности въ землището на г. Тетевенъ
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]